Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

PEDAGOGICKÁ PRAX V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE UČITEĽOV

2.1 Osobnosť vysokoškolského učiteľa a jeho vzťah k študentom

Najdôležitejším faktorom formovania osobnosti vysokoškolských študentov je osobnosť vysokoškolského učiteľa a jeho vzťah k študentom. Práca každého učiteľa je náročná a má svoje špecifi ká. Pri zostavovaní defi nície osobnosti vysokoškolského učiteľa je potrebné vychádzať zo všeobecného teoretického poznania osobnosti učiteľa a špecifík edukačného procesu vysokých škôl. Vysoké školy sa v mnohom odlišujú od nižších stupňov vzdelávania. Nie je to iba vek vzdelávaných, ale aj organizačné členenie a formy vzdelávania, spôsoby edukačnej práce učiteľa a učebnej činnosti študentov. Vo vymenovávaní špecifík a vzájomných odlišností by sme mohli pokračovať i ďalej, no najzásadnejší rozdiel medzi prácou učiteľa nižšieho stupňa vzdelávania a vysokoškolským učiteľom je realizácia vedecko-výskumnej činnosti, čo potvrdzujú i mnohé defi nície osobnosti vysokoškolského učiteľa v minulej i súčasnej literatúre:

 • Slovenský profesor, pôsobiaci v oblasti vysokoškolskej pedagogiky už v minulom storočí, R. Štepanovič (1987), vo svojich prácach uvádza, že vysokoškolský učiteľ je základným vzdelávacím a výchovným činiteľom, ktorého erudovanosť, aktivita, učiteľská pripravenosť, spoločenská a vedecká zaangažovanosť mu umožňujú spĺňať jeho zodpovednú úlohu pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokej škole.
 • J. Vašutová (1999, s. 82) konštatuje, že pojem „vysokoškolský učiteľ zahŕňa všetky osoby pôsobiace v inštitúciách alebo v programoch vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa zamestnávajú výučbou, odbornými činnosťami, vedou a výskumom“.
 • Charakteristika pojmu vysokoškolský učiteľ D. Linhartovej (In. Slavík a kol., 2012) v sebe zahrňuje pedagogickú činnosť a vedeckú činnosť učiteľa. Autorka stavia vysokoškolského učiteľa do pozície experta, ktorý má podiel na socializácii, na zvyšovaní zodpovednosti študenta za vzdelávanie a v pozícii manažéra ho vidí vo vzťahu k študentovi ako facilitátora jeho vzdelávania a upozorňuje i na povinnosť analyzovania vlastnej vedeckej činnosti a jej vzdelávacích dopadov.
 • Výkladový slovník z pedagogiky (Kolář a kol., 2012) predstavuje vysokoškolského učiteľa ako odborníka v určitej vednej oblasti, ktorý je poverený viesť výučbu študentov vysokej školy vo svojom vednom odbore a zároveň plní i úlohy v oblasti vedy, predkladá a obhajuje výsledky svojej vedeckej práce, z ktorej spracováva odborné, vedecké a študijné texty.
 • J. Bajtoš (2013, s. 334) uvádza, že „učiteľ je rozhodujúcim a nenahraditeľným činiteľom vo vyučovacom procese, pretože na jeho kvalitách morálnych, odborných a aj pedagogickopsychologických závisí priebeh a výsledok tohto procesu. Učiteľ sa stáva vo vzdelávacom procese činiteľom, ktorý nesie spoločenskú zodpovednosť za účinnosť a úspešnosť tohto procesu. Je jeho iniciátorom a zároveň aj organizátorom. Koncipuje obsah výchovno-vzdelávacej činnosti v zhode s danými pedagogickými dokumentmi, realizuje vstupnú, priebežnú a výstupnú diagnostiku, rozhoduje o nasadzovaní vhodných metód, foriem a prostriedkov vzdelávania, vyhodnocuje dosahované výsledky a vhodne modifi kuje výchovný a vzdelávací proces v zhode s vekovými a individuálnymi zvláštnosťami študentov“.
 • T. Šeben Zaťková (2014) konštatuje, že nielen vo verejnej mienke, ale aj samotnými vysokoškolskými učiteľmi je zdôrazňovaná v osobnosti učiteľa najmä vedecká erudícia. Vysokoškolský učiteľ by však mal byť osobnosťou integrujúcou vedeckú erudíciu a pedagogicko-psychologickú pripravenosť a súčasne spĺňať požiadavky na primerané charakterové vlastnosti. Učiteľ by mal disponovať aj osobnostnými predpokladmi, ktoré zahŕňajú celý komplex požiadaviek na fyzickú a psychickú vybavenosť, nutnú pre úspešné vykonávanie profesie.

Osobnosti a práci vysokoškolského učiteľa sa venuje i súčasná právna legislatíva. V Zákone o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. § 75 odsek (2) sú vysokoškolskí učitelia zadefi novaní ako: „vysokoškolskí učitelia univerzitných vysokých škôl okrem lektorov sa aktívne zúčastňujú na výskumných, vývojových, liečebno-preventívnych alebo umeleckých činnostiach zameraných na získavanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel alebo umeleckých výkonov“. Ďalej tento paragraf uvádza možnosť vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na odborných vysokých školách aktívnu vedecko-výskumnú činnosť nahradiť sledovaním aktuálneho stavu vedy, výskumu, techniky a umenia. V tomto všeobecnom konštatovaní sa akosi pozabudlo, že hlavnou a najdôležitejšou činnosťou vysokoškolského učiteľa je vzdelávať a vychovávať svojich študentov. Zákon až pri jednotlivých funkciách (profesor, docent, odborný asistent, asistent) klasifi kuje i činnosti spojené s výchovno-vzdelávacím procesom, teda pedagogické činnosti vysokoškolského učiteľa. V Českej republike Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Zb. uvádza namiesto pojmu vysokoškolský učiteľ termín akademický pracovník. V § 70 sú akademickí pracovníci charakterizovaní ako „zamestnanci vysokej školy, ktorí vykonávajú ako pedagogickú, tak aj vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Akademickými pracovníkmi sú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektori a vedeckí, výskumní a vývojoví pracovníci podieľajúci sa na pedagogickej činnosti. Na vysokej škole plnia funkciu učiteľov akademickí pracovníci“. Na rozdiel od slovenskej legislatívy je možné vidieť zdôraznenie dôležitosti pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa uvádzaním tejto činnosti v prvom odseku a na prvom mieste a až potom sú uvedené všetky ostatné činnosti (samozrejme nie menej dôležité pre prácu vysokoškolského učiteľa), ako je vedecká, výskumná a umelecká. Z jednoduchej komparácie uvedených defi nícií je zrejmé, že všetci autori na prvom mieste v charakteristikách uvádzajú pedagogickú činnosť v práci vysokoškolského učiteľa (Sirotová 2014).

Práve prostredníctvom pedagogickej činnosti môže vysokoškolský učiteľ intenzívne ovplyvňovať rozvoj osobnosti vysokoškolského študenta, a to nielen z poznatkovej, ale aj kompetenčnej stránky. M. M. Ficula (2006) konkretizoval pätnásť požiadaviek, ktoré by mala spĺňať osobnosť vysokoškolského učiteľa vzhľadom k jeho optimálnej pedagogickej činnosti:

 1. Uvedomenie si svojej občianskej povinnosti – vychovávať zodpovedných občanov štátu, vysoko kvalifi kovaných odborníkov pre národné hospodárstvo s humanisticko-demokratickým myslením.
 2. Dokonalé ovládanie svojho vyučovacieho predmetu. Prax ukazuje, že úspešne vzdeláva a vychováva ten učiteľ, ktorý dokonale pozná svoj predmet a vedný odbor. Podľa prieskumov názorov študentov najväčšiu autoritu má ten učiteľ, ktorý má hlboké vedomosti. Vedomosti učiteľa sa môžu stať silným prostriedkom vzdelávania a výchovy iba za predpokladu, že ich učiteľ nielen prezentuje, ale aj využíva vedecký materiál pre rozumový rozvoj študentov, ich odbornú prípravu a morálnu výchovu. Okrem toho, učiteľ má poznať aj príbuzné disciplíny, čo podporuje lepšie pochopenie zákonitých vzťahov medzi disciplínami, javmi a procesmi reálneho sveta a, v konečnom dôsledku, formovanie všeobecne rozvinutého odborníka.
 3. Majstrovské ovládanie didaktiky vzdelávania, riadenia študijnopoznávacej činnosti študentov – čo pomáha učiteľovi správne voliť adekvátne metódy vyučovania, primerane motivovať študentov k štúdiu, zostavovať pedagogické úlohy rozvíjajúce vedomosti študentov, spravodlivo koncipovať a realizovať proces hodnotenia a usmerňovať samostatnú prácu študentov v zmysle ich ďalšieho sebazdokonaľovania.
 4. Pedagogické vyjadrovanie. Je to predpoklad pre pedagogickú činnosť a psychologickú pripravenosť k nej. Prejavuje sa v zameraní myšlienok a želaní v súvislosti so vzdelávaním a výchovou študentov, v spôsoboch komunikácie, v správaní a pod. Vďaka tejto kvalite je učiteľ schopný intuitívne selektovať z prostredia výchovnovzdelávacie fakty a primerane ich pedagogicky interpretovať.
 5. Rozumná láska k študentom – znamená bezpodmienečné prijatie a akceptáciu osobnosti študenta, ktorá sa prejavuje v učiteľovom prístupe k jeho osobnosti. Je potrebné vnímať mladého človeka a prijímať ho aj s jeho nedostatkami a následne sa pokúsiť ich prostredníctvom pedagogickej činnosti minimalizovať alebo odstraňovať.
 6. Erudovanosť – okrem hlbokých vedomostí vo svojom predmete má učiteľ rozvinutý všeobecný rozhľad z oblasti fi lozofi e, politiky, umenia, modernej vedy a techniky. To mu umožňuje komunikovať so študentmi na rôzne témy. Šírka jeho záujmov môže upriamiť pozornosť študentov na zaujímavé správy a pomáhať im v organizácii zmysluplného trávenia voľného času.
 7. Tvorivý prístup. Axióma, že iba tvorivý učiteľ môže mať tvorivých žiakov, je platná aj vo vysokoškolskej výučbe. Učiteľ, ktorý je tvorivý, preveruje a analyzuje vlastné skúsenosti, študuje, hľadá a nachádza nové, dokonalejšie, racionálnejšie pedagogické technológie, rozvíja prostredníctvom nich aj tvorivosť v osobnosti svojich študentov. Tvorivý učiteľ sa prezentuje ako výskumník aj vo vzdelávacej činnosti. Opiera sa o základy teórie vzdelávania a výchovy, skúma výchovno-vzdelávací proces, vyvodzuje závery, experimentuje. Realizácia pedagogickej činnosti na výskumnej úrovni preto vyžaduje tvorivý prístup od učiteľa a jeho neustále sebavzdelávanie a sebazdokonaľovanie.
 8. Vysoké mravné kvality. V morálnom aspekte má byť učiteľ taký, akých chce sformovať študentov, t.j. živým vzorom cností.
 9. Schopnosť ovládať vlastnú emocionálno-vôľovú sféru. Prejavuje sa predovšetkým v premyslenom správaní a primeraných pozitívnych či negatívnych emóciách. Je nevyhnutné, aby učiteľ primerane emocionálne reagoval na podnety prichádzajúce z prostredia realizácie pedagogickej činnosti a od samotného študenta. Učiteľ prejavuje emócie a vôľu v nečakaných situáciách výchovnovzdelávacieho procesu, čo vyžaduje vyvinuté pedagogické sebaovládanie, výdrž, schopnosť rýchle voliť adekvátne spôsoby reakcie na situácie a správne ich riešiť. Pre úspešnú prácu so študentmi má byť učiteľ cieľavedomý, iniciatívny, disciplinovaný a náročný k sebe a iným. Zvlášť sú preňho dôležité výdrž, schopnosť brzdiť v kombinácii s rýchlou reakciou a vynaliezavosťou, emocionálna rovnováha a schopnosť ovládať svoje emócie.
 10. Pedagogické pozorovanie a pozornosť. Prostredníctvom pozorovania študentov učiteľ získava informácie o ich individuálnych osobitostiach, pochopení študijného materiálu, postoji k štúdiu a učiteľom, vzťahoch medzi nimi, náladách a psychických stavoch, reakciách na upozornenia a hodnotenia úspechov v štúdiu a správaní. Spätná väzba mu potom umožňuje fl exibilne prispôsobovať svoju pedagogickú činnosť meniacim sa podmienkam vyučovacieho procesu. Dôležitá je i samotná pozornosť a jej koncentrácia na rozvoj prednášanej témy, zmenu rôznych typov študijných úloh a prostriedkov, aby sa učiteľ vyvaroval rôznym chybám, ktorých sa dopúšťa práve z nepozornosti, a tým znižuje kvalitu svojej pedagogickej činnosti.
 11. Nadšenie a intuícia. Nadšenie prichádza k človeku v dôsledku určitého psychického úsilia, zameranosti na predmet výskumu, neustáleho uvažovania a prežívania. Je to psychický stav, kedy sú zapojené do činnosti súčasne všetky psychické procesy – myslenie, cítenie, percepcia, intuícia a pod. Intuícia sa prejavuje v osobitom pocite správnosti smeru činnosti, v želaní jej výsledkov, neuvedomelom presvedčení, že práve takto, a nie inak, je potrebné konať.
 12. Dokonalé ovládanie reči a myslenia. Reč a myslenie učiteľa majú byť pedagogické. Ide o konkrétnosť, jasnosť myslenia, logickosť, dôvtip, presvedčenie, vplyv, schopnosť vyvolať u študentov primerané pocity. Okrem toho reč učiteľa má byť pozbavená defektov (šušlanie, zajakávanie, nevyslovovanie jednotlivých zvukov, príliš rýchle alebo pomalé tempo). Dôležitou požiadavkou je ovládanie spisovného jazyka. Pedagogické myslenie spočíva v schopnosti využívať teoretické základy fi lozofi e, psychológie, pedagogiky, metodiky v konkrétnych pedagogických situáciách výchovno-vzdelávacej činnosti.
 13. Optimizmus. Má byť neoddeliteľnou črtou súčasného učiteľa. Jeho prítomnosť vplýva na efektivitu vzdelávania a výchovy študentov,vyvoláva v nich pozitívne emócie, dobrú náladu a záujem o činnosť, aktivitu, rozhodnosť a dôveru vo svoje schopnosti.
 14. Pedagogický takt. Je to profesijná psychologicko-pedagogická osobitosť správania učiteľa vo vzťahoch k študentom, ktorá zodpovedá cieľom, úlohám výchovy a prejavuje sa v tvorivej, pedagogicky správnej činnosti. Pedagogický takt predpokladá zodpovedný prístup k študentom, schopnosť v každom konkrétnom prípade nachádzať správny smer správania. Je dôležitý pre učiteľa v systéme jeho výchovného vplyvu na študentský kolektív a na každého študenta zvlášť.
 15. Zdravie a vonkajší vzhľad. Povolanie učiteľa si vyžaduje značnú psychickú a fyzickú námahu, preto je zdravie nevyhnutným predpokladom pre výkon tohto povolania. Učiteľ sa má starať o svoje zdravie, udržovať dobrú fyzickú i psychickú kondíciu. Dôležitý význam v pedagogickej činnosti má i vonkajší vzhľad učiteľa. Nepekný vzhľad vyvoláva u študentov negatívny postoj, ktorý sa prenáša do pedagogickej činnosti učiteľa, a tak nepriamo znižuje jej účinnosť a kvalitu.
Z prezentovaných pätnástich požiadaviek kladených na osobnosť vysokoškolského učiteľa sú tri špecifi cky zamerané na kompetencie, ktoré sú orientované na rozvoj kognitívnej, poznatkovej stránky osobnosti študentov. Máme na mysli dokonalé ovládanie svojho vyučovacieho predmetu, erudovanosť a majstrovské ovládanie didaktiky vzdelávania. Ostatné požiadavky sa zameriavajú na tie stránky osobnosti učiteľa, prostredníctvom ktorých sa či už priamo alebo nepriamo podieľa na rozvoji osobnosti študenta a výchovne ho ovplyvňuje. Súbor špecifi ckých kvalít učiteľa formuje jeho autoritu, t.j. študentmi všeobecne uznanú hodnotu jeho kvalít a na nej založenú silu jeho výchovného vplyvu. Autoritu má ten učiteľ, ktorý má hlboké vedomosti zo svojho vedného odboru a kvalitne ich sprostredkováva, má rád svojich študentov, svoju prácu, je zanietený pre riešenie otázok vedy a výskumu a jeho morálne správanie sa odráža v každodennej práci v podobe spravodlivého a zodpovedného prístupu k študentom (Sirotová, 2013).

Dôležitou súčasťou pedagogickej činnosti je i vytváranie vzťahov vysokoškolského učiteľa a jeho študentov. Vzťah utvorený v realizácii edukačného procesu dokáže do veľkej miery ovplyvniť motiváciu, správanie i konanie vysokoškolského študenta, nielen v samotnom štúdiu, ale aj pri vykonávaní pedagogickej praxe. Všeobecné poznatky psychológie deklarujú, že sociálne správanie je i funkciou správania druhého. Vzťah učiteľa a študenta sa často vyznačuje dominanciou (Sachs – Parsell, 2014). Učiteľ vystupuje v pozícii usmerňovateľa a riadi učebnú činnosť študenta, a tak je často uvádzaný, ale aj z pozície študenta vnímaný, ako nadriadený. V záujme rozvoja osobnosti študenta a skvalitňovania pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa je potrebné túto nesprávnu identifi káciu meniť na vzťah partnerský, ktorý je obojstranne obohacujúci. J. Vašutová (1999) uvádza, že vysokoškolský učiteľ by mal mať so svojimi študentmi kolegiálne vzťahy iba s určitou mierou nadradenosti. Túto mieru nadradenosti by sme mohli vyjadriť i ako prirodzenú autoritu učiteľa. „ Učiteľ by mal byť nositeľom kultúry vzťahov, ktoré vyžaduje od svojich študentov, mal by byť zásadový, ale aj tolerantný, byť náročný nielen na svojich študentov, ale aj na svoje vlastné pedagogické výkony vo vyučovacom procese a v neposlednom rade priateľský a rešpektujúci osobnosť študentov. Postoje a vzťah vysokoškolského učiteľa sa odzrkadľujú vo vzťahoch študentov k samotnému učiteľovi“ (Sirotová, 2012, s. 127). Vysokoškolský učiteľ by sa preto mal vyznačovať vlastnosťami, ktoré mu umožňujú kvalitnú vedeckú a edukačnú prácu. S. Gáliková – Tolnaiová (2007) za takéto vlastnosti považuje najmä schopnosť a ochotu zaoberať sa študentmi, ich študijnými i osobnými problémami; schopnosť akceptovať osobnosť študentov; schopnosť a ochotu k účasti na dialógu; schopnosť prekročiť obzor vlastnej teórie, vedy a sveta; schopnosť odovzdať skúsenosti cez hranice tradícií a rôznych svetov a schopnosť sprostredkovať problémy vlastného vedného odboru a prebudiť tak pravého vedeckého ducha u študenta. Obdobné osobné a charakterové vlastnosti uvádza i J. Bajtoš (2013), z ktorých zdôrazňuje najmä morálnu bezúhonnosť, čestnosť, svedomitosť, usilovnosť, spravodlivosť, trpezlivosť, dôslednosť, zodpovednosť, sebaovládanie, dobrý vzťah k ľuďom, iniciatívnosť, tvorivosť, dobré vyjadrovacie a komunikačné schopnosti, logickosť a systematickosť myslenia, zmysel pre humor, ochotu prijímať nové podnety, odolnosť voči záťaži, citovú stabilitu, emocionálnu inteligenciu a schopnosť sebapoznávania. Je teda zrejmé, že osobnosť vysokoškolského učiteľa je potrebné vzhľadom k jeho práci vnímať v troch dimenziách. Tabuľka č. 3. predkladá základné grafi cké znázornenie modelu osobnosti vysokoškolského učiteľa.

Tabuľka č. 3 – Trojdimenzionálny model osobnosti vysokoškolského učiteľa

VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEĽ
Pedagogická erudícia
učiteľ
Odborná a vedecká erudícia
vedec
Morálny profil
človek

Zdroj: SIROTOVÁ, M. 2014. Vysokoškolský učiteľ v edukačnom procese. Trnava: UCM, s. 167. ISBN 978-80-8105-563-8.

Prvou dimenziou je pedagogická erudícia vysokoškolského učiteľa. Pedagogická erudícia neznamená iba znalosť teórie či už všeobecnej pedagogiky, psychológie, alebo vysokoškolskej pedagogiky a vysokoškolskej didaktiky, ale expertné využívanie stratégií a metód edukačnej práce pre kvalitnú realizáciu pedagogickej činnosti. Pedagogická kvalifi kácia nie je legislatívne stanovenou podmienkou pre výkon povolania, ako pri učiteľoch na nižších stupňoch vzdelávania, jej opodstatnenosť vyplýva zo samotnej práce vysokoškolského učiteľa, čo potvrdzujú i vyššie uvedené defi nície z teórie vysokoškolskej pedagogiky. Spoločným menovateľom je práve realizácia pedagogickej či vzdelávacej činnosti.

M. M. Ficula (2006) uvádza, že dominantou funkciou vysokoškolského učiteľa je vzdelávacia činnosť, ktorá je zameraná na organizáciu procesu vzdelávania v súvislosti s normatívnymi dokumentmi. Spája teoretický komponent, súvisiaci s vysvetľovaním podstaty vedy, nových zákonitostí, a praktický, zameraný na riešenie pedagogických úloh. Učiteľ určuje cieľ a úlohy vzdelávania z príslušnej disciplíny v spojení s inými disciplínami, uvažuje nad obsahom vzdelávania, modernými formami a metódami, ktoré podporujú vzdelávaco-poznávacie činnosti študenta a stanovuje formy kontroly. Medzi základné formy tejto činnosti patrí prednáška, seminár, cvičenie, konzultácie, realizácia skúšania študentov s cieľom udeliť hodnotenie pre získanie kreditov študenta, oponentúra, usmerňovanie a vedenie vedecko-výskumnej činnosti študentov, vedenie bakalárskych a diplomových prác a pod.

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacej činnosti učiteľa je didaktickometodická činnosť. Do tejto činnosti zaraďujeme prípravu vzdelávacieho procesu, jeho organizáciu a zdokonaľovanie. Východiskom pre realizáciu didakticko-metodickej činnosti je spracovanie sylabu vyučovacieho predmetu, v ktorom učiteľ stanovuje čiastkové ciele a témy jednotlivých vyučovacích jednotiek a spôsoby hodnotenia práce študentov. Na jeho podklade potom učiteľ volí adekvátne vyučovacie metódy, spracováva prípravy na prednášky či semináre, usmerňuje samostatnú prácu študenta zadávaním tém seminárnych prác či riešením rôznych problémov vedného odboru a spracováva didaktické testy alebo okruhy otázok ústneho skúšania. Dôležitou oblasťou didakticko-metodickej činnosti vysokoškolského učiteľa je spracovávanie študijných materiálov pre študentov v podobe skrípt a vysokoškolských učebníc. V realizácii pedagogickej činnosti vystupuje vysokoškolský učiteľ vo viacerých rolách. L. Hunt a D. Chalmers (2013) spracovali štruktúru pedagogických rolí v podobe niekoľkých skupín:

 • Rola poskytovateľa informácií a skúseností – ide o klasickú a nezastupiteľnú rolu vysokoškolského učiteľa, prostredníctvom ktorej realizuje učiteľ vzdelávací proces. Učiteľ ako expert je nositeľom poznatkov svojho vedného odboru a tieto poznatky spravidla verbálne alebo v podobe učebných textov sprostredkováva študentom. Okrem poznatkov učiteľ sprostredkováva i skúsenosti v odboroch, kde je nevyhnutný výcvik praktických schopností. Pre túto rolu však musí byť učiteľ špeciálne vybavený expertnými znalosťami z praxe a ovládať špecifi cké výučbové prístupy tak, aby dokázal vytvárať simulované podmienky výkonu profesie v praxi v konkrétnom študijnom programe.
 • Roly poradenské a participatívne – je možné identifi kovať v podobe študijného poradcu, konzultanta, tútora, facilitátora, supervízora a mentora. Spoločným menovateľom týchto rolí je pomoc učiteľa študentovi podporujúca jeho učenie sa, individuálne záujmy a vzdelávacie potreby. Učiteľ vystupuje ako poradca, ktorý pomáha v riešení problémov v štúdiu, vedie študentov v samoštúdiu a v individuálnych úlohách. Najčastejšie vystupuje vysokoškolský učiteľ v roli konzultanta, teda poradcu pri riešení problémov štúdia, ktoré priamo súvisia s predmetom, ktorý vyučuje.
 • Roly tvorivé a vyvíjajúce – v ktorých vystupuje vysokoškolský učiteľ ako tvorca kurikulárnych a výučbových projektov, tvorca učebných materiálov, tvorca študijných sprievodcov a tvorca koncepcií skúsenostného učenia (praxí a stáží). Prostredníctvom tvorby skrípt či vysokoškolských učebníc prezentuje učiteľ schopnosť písomného odborného prejavu, prostredníctvom ktorého transformuje vedecké poznatky pre potreby študijného programu a samotného štúdia. Vo vybraných študijných programoch, v ktorých je nevyhnutné realizovať prax, vystupuje učiteľ i v roli organizátora praxe alebo exkurzie, od organizačného zabezpečenia podmienok výkonu praxe až po ekonomické vyrovnanie v prípade vzniknutých nákladov.
 • Roly hodnotiace – možno rozdeliť do troch pozícií, a to: vysokoškolský učiteľ ako hodnotiteľ študentov, hodnotiteľ kurikula a výučby a sebahodnotiteľ. Rola hodnotiteľa je samotnými učiteľmi považovaná za veľmi náročnú a zodpovednú, keďže učiteľ má objektívne posudzovať kognitívne výkony a produkty študentov. Vyžaduje od učiteľa znalosť metód a foriem evaluácie učebných výsledkov a ich adekvátnu realizáciu vo vyučovacom procese. Nezanedbateľnou je i rola sebahodnotiteľa, ktorá umožňuje učiteľovi náhľad do svojej práce a vytváranie priestoru na korekciu svojej pedagogickej činnosti.
 • Roly manažérske – v ktorých učiteľ vystupuje ako administrátor. Táto rola je často krát podceňovaná a negatívne hodnotená samotnými učiteľmi. Zahrňuje v sebe činnosti spojené s vytváraním záznamov o hodnotení študenta v informačných elektronických systémoch vysokých škôl a archivovaním produktov študentskej práce.
 • Roly modelingu – majú zvláštny význam vo vysokoškolskom vzdelávaní. Vysokoškolský učiteľ v nej vystupuje ako model profesie, ktorý výučbou približuje budúcu profesiu študovaného programu, diskutuje o problémoch budúcej profesie, ale taktiež vystupuje ako model morálneho človeka s adekvátnou hodnotovou orientáciou, životnou fi lozofi ou a múdrosťou.

Roly vysokoškolského učiteľa neexistujú diferencovane, ale navzájom sa ich činnosti prelínajú. Učiteľ má nezastupiteľné miesto nielen v realizácii vzdelávacieho, ale aj výchovného procesu. Výchova je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacej činnosti vysokoškolského učiteľa. M. M. Ficula (2006, s. 37) uvádza, že výchovnú činnosť vysokoškolský učiteľ „realizuje predovšetkým v procese vzdelávania, využívajúc potencionálne možnosti vedeckých disciplín, ako aj počas komunikácie so študentmi mimo vyučovania. Je dôležité, aby si každý vysokoškolský učiteľ uvedomil význam svojho výchovného vplyvu na budúcich odborníkov a realizoval túto funkciu nielen cez rozhovory, ale aj vlastným príkladom“. Vysokoškolskí študenti príchodom na vysokú školu vstupujú do nového prostredia, stretávajú sa s novými učiteľmi, s vyššími nárokmi vysokoškolského vzdelávacieho systému a budujú si nové vrstovnícke vzťahy a priateľstvá. Niektorí si vytvárajú nové zázemie v internátoch či privátoch, často v novom meste, prichádzajú s rôznymi očakávaniami, ale aj s obavami z nových spôsobov vzdelávania i ich práce. Vysokoškolský učiteľ má v procese adaptácie pomáhať svojim študentom orientovať sa v študijných povinnostiach a v nachádzaní vlastného potenciálu pre vysokoškolské štúdium. Učiteľ vytvorením správneho vzťahu nielen pomáha adaptačnému procesu, ale aj začína formovať osobnosť vysokoškolského študenta, jeho motiváciu, emócie, postoje a hodnoty, práve prostredníctvom výchovnej činnosti (Sachs – Parsell, 2014). Vysokoškolský študent potrebuje v etape ranej dospelosti životnú podporu, ktorá, ak mu ju učiteľ poskytne v podobe pozitívneho vzťahu, kvalitnej výučby a adekvátneho prostredia, môže pozitívne ovplyvniť jeho ďalší osobný i profesijný život. Absencia takejto podpory, kedy vzťahy medzi učiteľom a študentmi bývajú spravidla neosobné, nevytvára sa pozitívny vzťah a prostredie vzájomnej kolegiality, dôvery a otvorenosti, má negatívny dopad nielen na kvalitu edukačného procesu, ale aj na samotný rozvoj osobnosti študenta. V tomto prípade sa potreby študentov rozchádzajú s tým, čo sa od nich očakáva, a tak sa mení ich záujem, správanie, konanie, výkonnosť, a tým i stúpa náročnosť pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa. Pedagogická činnosť vysokoškolského učiteľa je teda náročnou, špecifi ckou formou vysoko kvalifi kovanej rozumovej činnosti tvorivého charakteru. Je zameraná na vzdelávanie, výchovu a rozvoj študentov, formovanie ich odborných vedomostí, návykov a zručností a výchovu aktívnej životnej pozície (M. M. Ficula, 2006).

Nevyhnutným predpokladom, aby sa vysokoškolský učiteľ stal expertom pre realizáciu pedagogickej činnosti, je osobnostná zrelosť a psychické zdravie. Ľ. Višňovský – V. Kačáni a kol. (2001) zostavili osobnostné charakteristiky učiteľa, ktorými by sa mala vyznačovať i osobnosť vysokoškolského učiteľa:

 • Medzi dôležité osobnostné atribúty patrí primerané posúdenie reality, ktoré je pre profesiu učiteľa mimoriadne dôležité minimálne z dvoch dôvodov. Učiteľ je v každodennom styku postavený pred riešenie rôznych pedagogických situácií. Mal by byť schopný rýchlo a adekvátne v týchto situáciách reagovať a rozhodovať sa, mal by byť samostatný a pružný, verbálne pohotový a tvorivý pri ich riešení.
 • Druhou oblasťou je problematika hodnotenia študentov. Aj vysokoškolský učiteľ podľahne rôznym omylom v sociálnej percepcii a v jeho výberovej zameranosti sa odrážajú sympatie, resp. antipatie. Tie môžu mať priamy dosah na hodnotenie študentov. Nedostatky v učiteľovej sociálnej percepcii spojené s neadekvátnym vnímaním reality sa potom môžu prejavovať nielen v nesprávnom hodnotení, ale i v nepriaznivom vplyve na študentovu osobnosť.
 • V súvislosti s predchádzajúcou požiadavkou by si učitelia mali klásť rôzne refl ektujúce otázky, ktoré im spätne dajú odpoveď na rôzne problémy tykajúce sa ich postupu pri vzdelávacích alebo hodnotiacich stránkach práce. O dôležitosti sebapoznania a sebareflexie, ktoré sú ďalším osobnostným atribútom v učiteľskej profesii, pojednávajú mnohé teoretické práce, ktoré sa zhodujú v názore, že sebareflexia a sebapoznanie učiteľa zlepšuje prehĺbenie jeho empatie, zvyšuje sociálnu senzitívnosť, uľahčuje sociálnu komunikáciu, a tým zvyšuje úroveň jeho pedagogickej činnosti. Práca so študentom – dospelým človekom – je veľmi náročným procesom. Práve z tohto dôvodu je sebarefl exia a sebapoznanie dôležitou súčasťou osobnosti vysokoškolského učiteľa. Nedostatok vlastného sebapoznania sa prejavuje v neistote, obavách o zvládnutie pedagogickej činnosti, chronicky zlej nálade, pasivite alebo, naopak, agresii, striedaní autokratického alebo krajne liberálneho prístupu k študentom a podobne. Preto sebapoznanie a sebarefl exia sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja a kultivácie osobnosti vysokoškolského učiteľa, ktoré majú zabezpečovať navodenie pozitívnych zmien v jeho pedagogickej práci.
 • Ďalším z osobnostných atribútov je schopnosť ovládať svoje konanie. Emocionálna stabilita je jedným z najdôležitejších aspektov osobnosti vysokoškolského učiteľa. Niektorí študenti poukazujú na agresívne, ironizujúce alebo manipulatívne správanie zo strany učiteľov. Toto správanie môže mať viaceré príčiny – nespokojnosť s výberom profesie, preťaženosť, konfl ikty v medziľudských vzťahoch, nízke fi nančné ohodnotenie, ale môže taktiež súvisieť s emocionalitou a temperamentovými vlastnosťami učiteľa. Snahou každého učiteľa by malo byť trénovanie schopnosti ovládať svoje konanie, aby tak predchádzal nežiaducemu správaniu, ktoré častokrát prechádza až do hostility a syndrómu vyhorenia.
 • Štvrtým osobnostným atribútom, ktorý spomínaní autori považujú za dôležitý predpoklad práce vysokoškolského učiteľa, je kreativita. Iba učiteľ tvorivý môže žiadať tvorivosť od svojich študentov. Táto tvorivosť sa musí prejavovať vo všetkých stránkach učiteľskej práce – pri výbere vyučovacích metód, pri voľbe okruhov seminárnych prác, pri vedení študentov, pri zostavovaní sylabov, pri hľadaní výskumných problémov a podobne. Kreativita je cvičiteľná funkcia, a preto by malo byť snahou každého vysokoškolského učiteľa ju rozvíjať. Tvorivosť učiteľov sa spája nielen so zaujímavým či netradičným podaním nových poznatkov, ale aj s vytvorením atmosféry, kde vládne zmysel pre humor, optimizmus, odolnosť voči záťaži a vyššia aktivita, činorodosť a iniciatíva študentov i samotného učiteľa. • V pozitívnej atmosfére je potom možné vytvárať i pozitívne emocionálne väzby. Tento osobnostný atribút predpokladá, že by mal vysokoškolský učiteľ disponovať emocionálnou inteligenciou, ktorá sa prejavuje v znalosti a zvládaní vlastných emócií, vo vnímavosti k emóciám druhých a v schopnosti motivovať sám seba. V súvislosti s touto problematikou je potrebné zaoberať sa i otázkou dominancie učiteľa. V prípade vysokoškolského učiteľa sa nejedná o dominanciu v zmysle nadradenosti k študentovi, ale skôr v zmysle usmerňovania študenta, formulovania jasných požiadaviek na jeho prácu a hodnotenie. Pozitívny vzťah k študentom by sa mal prejavovať priateľskosťou, autenticitou, akceptáciou, empatiou k ich osobnosti a primeranou mierou dominancie.
 • Veľmi dôležitým atribútom sa javí i odolnosť voči záťaži. Ch. Kyriacov (in Višňovský – Kačáni a kol., 2001) charakterizoval termín učiteľský stres ako situácie, pri ktorých sa učitelia cítia nahnevaní, nervózni, sklamaní, deprimovaní, pociťujú napätie alebo úzkosť v súvislosti s činnosťou, ktorá sa spája s ich pedagogickou prácou. Záťaž a stres potom môžu viesť až k syndrómu vyhorenia, ktorý sa prejavuje nielen únavou a vyčerpaním, ale aj celkovou apatiou, stratou optimizmu a chuti zdokonaľovať sa, pracovať a podobne. Obdobný proces sa vyskytuje i u vysokoškolských učiteľov, kde tieto prejavy dopĺňa nechuť k realizácii vedecko-výskumnej činnosti, účasti a prezentácii vedy na rôznych podujatiach, nepublikovanie svojich nových výsledkov a poznatkov, stagnácia vo vednom odbore.
 • Zvládanie záťažových situácií sa nám môže javiť jednoduchšie, ak ich súčasťou sa stane humor. Preto ďalším atribútom je zmysel pre humor. Humor je dôležitou súčasťou adekvátnej klímy edukačného procesu. Zmenšuje psychologickú vzdialenosť medzi učiteľom a študentom, zlepšuje ich vzájomné vzťahy, pôsobí motivačne a podporuje kreativitu. Mal by byť prirodzený v osobnosti každého vysokoškolského učiteľa.
 • Posledným atribútom je schopnosť optimálnej komunikácie. Táto schopnosť sa vzťahuje na verbálnu i neverbálnu komunikáciu a v pedagogickej činnosti učiteľa sa najviac prejavuje v realizácii jednotlivých foriem vysokoškolskej výučby. Bez nej nie je možné realizovať prednášky, semináre, cvičenia či konzultácie.
 • V teórii vysokoškolskej pedagogiky sa D. Linhartová (In. Slavík a kol., 2012) zaoberá komunikačným kontinuom a predstavuje štyri komunikačné útvary používané v komunikácii v edukačnom procese vysokej školy. Prvým útvarom je nariaďovanie, prikazovanie (oznamovanie). Ide o útvar typický pre vyučovací proces, ktorý má svoje pozitíva i negatíva. Pozitívum je v rýchlom vykonaní úlohy a ľahkej kontroly. Mnohým študentom vyhovuje, pretože im umožňuje, v rámci kauzálnych atribúcií, umiestňovať zodpovednosť a príčiny neúspechu mimo vlastnú osobu. Negatívom je, že mechanické vykonávanie úloh vedie k vytváraniu pasívneho prístupu k vzdelávaniu, klesá motivácia i rozvoj tvorivosti. Presvedčovanie, ako ďalší komunikačný útvar, vedie k dosiahnutiu zmeny názorov protistrany, či už študenta, alebo učiteľa, k zmene ich postojov, keďže edukačný proces rovnako ovplyvňuje osobnosť študenta i učiteľa. Tento fakt potom vedie k vyššej miere motivácie a zainteresovanosti na výsledku edukácie. Tretím komunikačným útvarom je oznamovanie, v ktorom sa obidve komunikujúce strany navzájom nemusia presviedčať o cieli ich činnosti a postupoch ako cieľ dosiahnuť. Oznamovanie je optimálnym komunikačným útvarom pre tímovú spoluprácu, zvyšujúcu sa motiváciu zúčastnených a nepotrebnosť kontroly plnenia úloh. V pozícii vysokoškolského učiteľa je oznamovanie nástrojom pre získanie študenta pre plnenie zadanej úlohy, bez realizácie priebežnej motivácie a hodnotenia. Posledným komunikačným útvarom je vybavenie právomocami, ktorý predstavuje vysokú mieru zhody medzi komunikujúcimi. V tejto komunikácii sa môže učiteľ spoľahnúť, že správanie a konanie študenta bude v súlade s vytýčenými cieľmi edukácie a nie je potrebné študenta k realizácii tohto procesu vyzývať či ho kontrolovať. Znamená to, že samostatná práca študenta je rozvinutá do takej miery, aby v budúcnosti vytvorila kvalitný základ pre celoživotné vzdelávanie a napredovanie osobnosti človeka. V prípade vysokoškolského vzdelávania by malo komunikačné kontinuum prechádzať od nariaďovania až po vybavenie právomocami, ktoré je dosiahnutím záverečného stavu a vybavenia absolventa potrebnými znalosťami a kompetenciami. Prostredníctvom komunikácie môže vysokoškolský učiteľ nielen sprostredkovávať informácie, ale aj motivovať študentov k ďalšiemu hĺbavému štúdiu problematiky (Sirotová, 2014).

  Organizácia a riadenie pedagogickej činnosti, spolu s osobnosťou učiteľa, do určitej miery predurčujú i všeobecný štýl jeho komunikácie, ktorý sa najčastejšie uvádza v troch kategóriách.

  Autoritatívny štýl vytvára diktát, ktorý pretvára jedného z účastníkov komunikácie na pasívneho vykonávateľa. Autoritatívny učiteľ sám určuje smer činnosti skupiny. Brzdí tým aktivitu a iniciatívu študentov. Základnými formami spolupráce je monológ, príkaz, požiadavka, inštrukcia, výčitka. Učiteľ nepripúšťa námietky a diskusiu k problémom. Pedagogická činnosť učiteľa nevytvára potrebnú klímu na rozvoj edukačného procesu. Takáto klíma najčastejšie vyúsťuje do tichej študentovej ignorácie učiteľa pri splnení jeho požiadaviek na získanie hodnotenia z predmetu. Na druhej strane ale môže taktiež vyvolávať odpor k nastolenému tlaku zo strany učiteľa, ktorý sa môže prejavovať prostredníctvom konfl iktov.

  Demokratický štýl prezentuje humanisticky orientovaný prístup k osobnosti študenta a je založený na hlbokej úcte a dôvere v schopnosti študenta rozvíjať svoju osobnosť. Základnými prostriedkami interakcie je motivácia, rada, informovanie. Pedagogická činnosť je založená na dialógu rovnocenných subjektov, prostredníctvom ktorého učiteľ privádza študenta k uvedomeniu si cieľa učebnej činnosti a zapája všetkých študentov do aktívnej participácie na spoločnej vyučovacej činnosti. V edukačnom procese sa vytvára pozitívna klíma vzájomnej dôvery a priateľstva, ktorá umožňuje študentom optimálny rozvoj ich osobnosti. Študenti uznávajú svojho učiteľa ako profesionála s ľudskou tvárou, s ktorým je možné diskutovať a v prípade potreby ho požiadať o pomoc pri riešení študijných i osobných problémov.

  Pri liberálnom štýle učiteľ nemá pevnú pedagogickú pozíciu, čo sa prejavuje v nezasahovaní do riešenia problémov študentov a nízkou úrovňou požiadaviek vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Tento typ učiteľa sa obmedzuje v pedagogickej činnosti iba na vzdelávaciu stránku. Vo výučbe odprezentuje potrebné informácie a nezaoberá sa dopadom vyučovacej činnosti na študenta, sleduje rozvoj osobnosti študenta iba po vedomostnej stránke. Preferujúcou metódou pedagogickej činnosti je monológ, ale je ochotný pristúpiť i k dialógu so študentom v prípade, ak ide o odbornú stránku riešenia prezentovanej informácie vedného odboru. Výsledkom jeho pedagogickej činnosti však býva strata záujmu študentov, zhoršuje sa ich úspešnosť a disciplína študijnej činnosti (Sirotová, 2010).

  I. Turek ( 2005) k predstaveným trom základným štýlom vo svojej práci uvádza ešte štvrtý tzv. nevyhranený štýl , ktorý je typický pre začínajúcich učiteľov. Títo učitelia sú ešte nevyhranení a v učiteľskej profesii sa iba hľadajú. V závislosti od situácie sú niekedy autoritatívni, inokedy zasa liberálni alebo demokratickí.

  Druhou v modeli stanovenou dimenziou osobnosti vysokoškolského učiteľa je odborná a vedecká erudícia. Špecifi kom diferencujúcim osobnosť vysokoškolského učiteľa od učiteľov nižších stupňov vzdelávania je skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou jeho práce je vedeckovýskumná činnosť. S. Gáliková – Tolnaiová (2007, s. 215) zdôrazňuje, že „vysokoškolský učiteľ nie je len učiteľom odovzdávajúcim vedomosti, nie je odovzdávajúcim nejakú učebnú „látku“, čo sa primárne deje na školách nižších typov, ale uvádza do problémov vedy, sprostredkováva problémy odboru, pričom sprostredkováva i tie, na ktorých pracuje on sám“. Vysokoškolský učiteľ teda nie je iba sprostredkovateľom hotových informácií, ale aj bádateľom, vedcom, ktorý tieto informácie hľadá, skúma. Ideálom v osobnosti vysokoškolského učiteľa je dosiahnutie optimálneho stupňa súladu kvalitnej vedecko-výskumnej činnosti s odbornou pedagogickou činnosťou. Kvalitná vedecko-výskumná činnosť neznamená komplexnú znalosť vedeckej disciplíny a jej výskumných metód, ale charakterizuje ju vysoká úroveň vedeckej tvorivosti, hľadanie perspektív vedeckej práce v súlade s vývojom vedného odboru, spoločenským vývojom a potrebami samotnej osobnosti učiteľa a jeho študentov. Učiteľ, ktorý je súčasne výskumníkom, poskytuje svojim študentom nielen vedomosti, ktoré sám študoval, ale obohacuje ich aj tými, ku ktorým dospel svojou bádateľskou činnosťou. V rovnakých intenciách poukazuje na dôležitosť prepojenia vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti i V. Šucha (2010 s. 56), ktorý konštatuje, že „kvalitný pedagogický proces si nemožno na magisterskom alebo doktorandskom stupni vzdelávania predstaviť bez toho, aby bol učiteľ aktívne zapojený do kvalitného výskumného procesu. Výskumné zručnosti sú kľúčom k zvyšovaniu pedagogickej kompetentnosti vysokoškolského učiteľa. Bez kvalitnej výskumnej aktivity nemožno pochopiť novodobé poznatky a pretransformovať ich do vzdelávacieho procesu“. Odborná erudícia je súhrnom odborných a teoretických poznatkov a vedomostí z príslušného vedného odboru. Učiteľ tieto poznatky získava odbornou prípravou počas vysokoškolského štúdia a v prípade vysokoškolského učiteľa (ako uvádzame vyššie) i prostredníctvom vedecko-výskumnej činnosti (Sirotová, 2014).

  Poslednou dimenziou je morálny profi l vysokoškolského učiteľa. Vysokoškolský učiteľ odráža svetonázor každého jednotlivca, jeho postoje, hodnotové orientácie, morálne kódexy a dlhodobé ciele. Na morálny profi l učiteľa sa kladú opodstatnené nároky. Učiteľ by si mal uvedomovať a prijímať veľkú osobnú zodpovednosť, ktorá je vlastná edukačnému procesu. Osobnostné kvality, prejavujúce sa i v morálnom profi le vysokoškolského učiteľa, zohrávajú dôležitú úlohu vo výchove a vzdelávaní študentov. Výchovnú činnosť vysokoškolský učiteľ realizuje predovšetkým v procese vzdelávania, využívajúc potencionálne možnosti vedeckých disciplín, ako aj počas komunikácie so študentmi mimo vyučovania. J. Pelikán (1995, s. 37) charakterizuje výchovu ako „cieľavedomé a zámerné vytváranie a ovplyvňovanie podmienok, ktoré umožňujú optimálny rozvoj každého jednotlivca v súlade s individuálnymi dispozíciami a stimulujúce jeho vlastnú snahu stať sa autentickou, vnútorne integrovanou a socializovanou osobnosťou“. Túto defi níciu výchovy sme si vybrali zámerne vzhľadom na špecifi kum edukačného prostredia a vek študentov. Vychádzajúc z tejto defi nície by mala vysoká škola vytvárať také akademické prostredie, ktoré by rozvíjalo na jednej strane intelekt a na druhej strane osobnosť študenta a v ktorom by dominovala akademická kultúra. Kultúra vzťahov, komunikácie a estetickosť akademického prostredia do veľkej miery ovplyvňujú samotných študentov. Výchovný vplyv prostredia a jeho komponentov potvrdzuje i V. Šucha (2010), ktorý charakterizuje univerzitné prostredie ako súbor aktivít, atmosféry, infraštruktúry, ktorý vo vzájomnej interakcii a synergii vytvára univerzitný étos. Všetky súčasti tvoriace univerzitné prostredie sú dôležité, a ak nefunguje jedna časť, býva častokrát ohrozený celý súbor. No najdôležitejším činiteľom univerzitného prostredia však vždy ostáva samotný učiteľ. Podľa J. Daneka (2007) vychovávaný je súčasťou školy v zmysle prežívania javov prebiehajúcich v nej samotnej, ktoré výrazne ovplyvňujú formovanie jeho hodnotovej orientácie, životných cieľov, správania sa, a teda formovanie jeho charakteru, potrebných vlastností a kvalít osobnosti. Tento proces však nie je realizovateľný v podmienkach prostredia školy, kde požadované vlastnosti a hodnoty absentujú. Z toho vyplýva, že vysokoškolský učiteľ musí byť nositeľom vlastností a kvalít, ktoré chceme u vysokoškolských študentov rozvíjať. Potvrdenie tejto skutočnosti nachádzame i u M. Žilínka (1997, s. 200) ktorý konštatuje, že „požiadavky, pravidlá a hodnoty správania vytvárajú určitý normatívny rámec etického kódexu učiteľa“. Hoci učiteľa nemôžeme považovať za vykonávateľa príkazov a zákazov určených mravnými normami, vzhľadom k dôležitosti a dopadom jeho práce je však etický kódex nevyhnutný. Spomenutý autor vo svojej publikácii uvádza etický kódex profesie pedagóga, vypracovaný výborom profesionálnej etiky Národnej asociácie pre vzdelávanie Spojených štátov amerických. Preambula tohto kódexu zdôrazňuje, že pedagóg (teda učiteľ) verí v hodnotu a dôstojnosť každého ľudského jedinca, uvedomuje si prvoradý význam hľadania pravdy, oddanosti najvyšším hodnotám a výchovy v duchu demokratických princípov. Pedagóg prijíma povinnosť riadiť sa najvyššími zásadami etiky a je si vedomý zodpovednosti a dôležitosti učiteľského povolania. Kódex sa skladá z dvoch častí. Prvá časť „Záväzok voči študentovi“ deklaruje, že na prvom mieste v edukačnej práci učiteľa je vždy jeho študent, preto má byť sprievodcom a pomocníkom každému študentovi na ceste poznania a rozvoja vlastného osobnostného potenciálu, tak aby sa stal prospešným členom spoločnosti. Druhá časť „Záväzok voči povolaniu“ poukazuje na dôležitosť a náročnosť edukačnej práce učiteľa, ktorá vyžaduje najvyššie morálne a profesionálne kvality. „Kvalita pedagogickej služby priamo ovplyvňuje kultúru národa, jeho občanov, učiteľ by mal neustále zdokonaľovať svoju profesionálnu úroveň, podporovať klímu povzbudzujúcu rozvoj profesionálnych súdov, vytvárať podmienky, ktoré budú priťahovať ľudí hodných dôvery tohto povolania a napomáhať pri ochrane tohto povolania pred nekvalifi kovanými jedincami“ (Žilínek, 1997, s. 202). Hoci etický kódex zostavili experti v zahraničí s odlišnou kultúrou, ekonomikou, mentalitou národa a vzdelávacím systémom, je možné ho priamo aplikovať aj na podmienky edukačného procesu a práce vysokoškolského učiteľa na Slovensku. Učiteľ vysokej školy by mal prostredníctvom svojej osobnosti vplývať na mladého človeka v záujme rozvoja jeho odbornosti a osobnostného zrenia. Vzdelávanie a výchova v rukách učiteľa by sa mala odrážať nielen v jeho odbornosti, ale i v jeho komunikácii, motivácii, prístupe, názoroch, postojoch k práci a študentom (Sirotová, 2014).

  Všetky uvedené dimenzie osobnosti vysokoškolského učiteľa a činnosti z nich vyplývajúce sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, hoci u jednotlivých učiteľov môže niektorá dominovať, čo je prirodzeným javom vzhľadom k individualite každého človeka. Je ale potrebné snažiť sa rozvíjať vo všetkých dimenziách, pretože tieto vytvárajú celok nevyhnutný pre kvalitnú realizáciu edukačného procesu vysokej školy a pozitívne ovplyvňovanie rozvoja osobnosti vysokoškolského študenta.

Vychádzajúc z poznatkov o budúcej profesii absolventa učiteľského študijného programu je potrebné z pozície vysokoškolského učiteľa ovplyvňovať nielen rozvoj poznatkovej sféry osobnosti študenta, ale aj jeho osobnostných stránok, ktoré formujú jeho morálny profi l, prístup k deťom a k realizácii edukačnej práce už počas výkonu pedagogickej praxe. V koncepcii tvorivo-humanistickej výchovy (ďalej THV) je rozpracovaných šesť stratégií rozvoja osobnosti (Zelina, 1994). Uplatňovanie stratégií tejto koncepcie umožňuje učiteľovi komplexne rozvíjať osobnosť vysokoškolského študenta, jeho motiváciu, kompetencie pre emocionálne prežívanie, axiologizačné procesy, vytváranie postojov a hodnôt. Prvou stratégiou je kognitivizácia. V zmysle tejto stratégie je potrebné, aby učitelia rozvíjali u študentov vnímanie, myslenie a schopnosť riešiť problémy. Predovšetkým je nutné zamerať sa na rozvoj analytického a kritického myslenia, ktoré umožní študentovi hlbší náhľad na realizovanie pedagogickej praxe, vytvára predpoklady k adekvátnemu sebahodnoteniu a sebarefl exii v riešení problémov spojených s rozvojom profesijných kompetencií. Druhou nadväzujúcou stratégiou je emocionalizácia. Cieľom tejto stratégie je, aby vysokoškolskí učitelia rozvíjali u študentov kompetencie pre cítenie, prežívanie a emócie. Emócie do veľkej miery ovplyvňujú vnímanie života a jeho existencie. Najmä pozitívne emócie umožňujú ovplyvňovať rozvoj osobnosti študenta. Študent, ktorému sa spájajú pozitívne emócie s edukačným prostredím a s poznatkami v ňom získanými, je skôr prístupný k pozitívnej realizácii štúdia i pedagogickej praxe ako študent s negatívnymi emóciami. Od vysokoškolského učiteľa sa očakáva, že prostredníctvom kongruencie, empatie a akceptácie vytvorí v rámci vzdelávacieho procesu pozitívne prostredie, pre ktoré je dominantným znakom vzájomná dôvera a kolegialita a umožní tak študentovi prejaviť adekvátne emocionálne reakcie na podnety vychádzajúce od učiteľa či kolegov študentov. Študent má tak možnosť získať skúsenosti s modelovaním pozitívnej atmosféry a vnímať jej dopad na realizáciu vyučovacieho procesu a jeho výsledky, ktoré sú ovplyvnené pozitívnou atmosférou. Tieto zažité emócie a vytvorené skúsenosti môže následne využívať i v realizácii pedagogickej praxe. Ďalšou stratégiou je motivácia. Cieľom tejto stratégie je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti a jej aktivity. Úlohou vysokoškolského učiteľa je rozvíjať najmä vnútornú motiváciu študentov prostredníctvom incentív, ktoré si študenti interiorizujú do svojich osobnostných štruktúr. Incentívami v tomto prípade môže byť používanie rôznych motivačných metód, ktorých úlohou je nielen rozvíjať záujem o prednášanú problematiku, ale aj záujem o samotné vzdelávanie, v ktorom prostredníctvom obsahu vyučovanej problematiky môže vysokoškolský učiteľ vplývať i na realizáciu pedagogickej praxe študenta. Zvyšovanie motivácie k výkonu budúcej profesie pozitívne prospieva i ku kvalite realizácie pedagogickej praxe. Študent s rozvinutou motiváciou sa snaží realizovať pedagogickú prax zodpovedne a starostlivo, aby získal čo najviac pedagogických skúseností. Socializácia a komunikácia je ďalšou stratégiou v koncepcii THV, ktorej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ho komunikovať a tvoriť progresívne vzťahy. Prostredníctvom tejto stratégie môže vysokoškolský učiteľ vytvárať priestor pre rozvoj komunikačných schopností študentov, učiť ich nielen správnej argumentácií, ale aj správnej formulácii otázok, umeniu viesť konštruktívny rozhovor a na základe kolegiálnych vzťahov v skupine optimalizovať proces adaptácie na podmienky vysokoškolského štúdia a formovať schopnosť aktívne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam spoločnosti. Komunikácia je základným nástrojom učiteľa pre sprostredkovanie poznatkov, schopností i zručností vo vyučovacom procese. Rozvinuté komunikačné schopnosti vysokoškolského študenta – praktikanta sú základom pre optimálnu realizáciu pedagogickej praxe. Preto je potrebné z pozície vysokoškolského učiteľa vytvárať vo vysokoškolskej výučbe čo najviac príležitostí pre rozvoj komunikačných schopností študentov. Neoddeliteľnou súčasťou práce každého učiteľa je i hodnotenie výsledkov učebnej činnosti žiakov či študentov. S hodnotiacim procesom sa študent – praktikant stretáva i počas realizácie pedagogickej praxe. Je preto potrebné rozvíjať u študenta axiologizačné procesy a progresívnu hodnotovú orientáciu, ktorá je základom pre formovanie charakteru a morálky študenta. Tento proces je ťažiskom stratégií axiologizácie. Bez rozvinutého procesu hodnotenia nie je možné vytvárať hodnotiace úsudky a postoje, ktoré sú nevyhnutné v procese pedagogickej diagnostiky učebných výsledkov žiakov v realizácii pedagogickej praxe. Poslednou stratégiou je kreativizácia, ktorej cieľom je rozvíjať v osobnosti človeka tvorivý štýl života. Mnohí teoretici, ale i praktici sa zhodujú v tom, že tvorivých žiakov môže mať iba tvorivý učiteľ. Tvorivosť napomáha študentovi – praktikantovi vnášať do realizácie pedagogickej praxe nové prístupy a metódy a stať sa tak inšpiráciou aj pre cvičného učiteľa.

Vzhľadom k uvedenému je potrebné konštatovať, že osobnosť študenta rozvíjaná prostredníctvom uplatňovania vyššie uvedených stratégií je adekvátne pripravenou pre realizáciu pedagogickej praxe, samozrejme, za splnenia podmienky dostatočných teoretických poznatkov z odborov, ktoré bude vyučovať.