Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

PEDAGOGICKÁ PRAX V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE UČITEĽOV

2 Faktory ovplyvňujúce osobnosť vysokoškolského študenta v realizácii pedagogickej praxe

Kľúčové otázky kapitoly

Pedagogická prax je neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy učiteľov na výkon profesie. Do veľkej miery ovplyvňuje kvalitu vyučovacieho procesu na cvičných školách a neskôr aj na školách, kde absolvent bude pracovať ako učiteľ. Z tohto dôvodu je potrebné analyzovať faktory, ktoré ovplyvňujú realizáciu pedagogickej praxe z pozície praktikanta. Osobnosť študenta – praktikanta – je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich realizáciu pedagogickej praxe, a teda následne aj kvalitu vyučovacieho procesu cvičnej školy. Chyby spôsobené vo vyučovaní praktikanta počas pedagogickej praxe majú dopad na rozvoj osobnosti žiakov a ich odstránenie či minimalizácia je neskôr veľmi náročná. Pri jednoduchej dedukcii môžeme identifi kovať viaceré faktory, ktoré spolupôsobia pri formovaní osobnosti študenta. Za najdôležitejšie považujeme vysokoškolského učiteľa, vyučovací proces vysokej školy, akademické prostredie, vrstovníkov a rodinu vysokoškolského študenta. Realizáciu pedagogickej praxe samozrejme ovplyvňujú viaceré faktory ako sú média, celková atmosféra spoločnosti, formálne i neformálne prezentovanie práce učiteľa, životný štýl a, v nemalej miere, spoločenské a fi nančné ohodnotenie práce učiteľa. Materializmus a konzumný spôsob života preferovaný v súčasnej spoločnosti rovnako vplývajú na realizáciu pedagogickej praxe tým, že ich pôsobenie negatívne ovplyvňuje osobnosť vysokoškolského študenta. V našej publikácii sa však zameriame na faktory, ktoré je možné, síce v obmedzenej miere, ale predsa, usmerňovať.