Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

PEDAGOGICKÁ PRAX V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE UČITEĽOV

3.3 Subjekty a prostredie pedagogickej praxe

Pedagogická prax je zložitý proces, ktorý sa realizuje v podmienkach školskej reality vo vzájomnej interakcii viacerých subjektov. Subjekty pedagogickej praxe môžeme rozdeliť do troch základných skupín. Prvú skupinu subjektov pedagogickej praxe tvoria vysokoškolskí študenti – praktikanti. Osobnosťou vysokoškolského študenta a faktormi, ktoré ovplyvňujú rozvoj jeho osobnosti v realizácii pedagogickej praxe, sme sa zaoberali v prvých dvoch kapitolách publikácie. Zjednodušene však môžeme praktikanta charakterizovať ako študenta študujúceho učiteľský študijný program, prostredníctvom ktorého sa v školskej praxi v podmienkach cvičnej školy pripravuje na výkon svojho budúceho povolania učiteľa. Druhú skupinu subjektov pedagogickej praxe predstavujú vysokoškolskí učitelia, ktorí zabezpečujú teoretickú prípravu a osvojovanie si poznatkov, jednak z pedagogických a psychologických disciplín, ale taktiež poznatkov z vedných odborov predstavujúcich aprobačné predmety praktikantov. Poslednú, no nie menej dôležitú skupinu subjektov pedagogickej praxe tvoria cviční učitelia. S. Kontírová a kol. (2010, s. 9) považuje za cvičných učiteľov tých učiteľov, ktorí „pracujú v trvalom pracovnom pomere na základnej alebo strednej škole a v období pedagogickej praxe sa stávajú spolupracovníkmi vysokej školy, ktorá študenta – praktikanta na ich školu vyslala. Pôsobia v pozícii ako:

 • radcovia, ktorí poskytujú cenné rady týkajúce sa každodenného života v školskej triede, povzbudzujú študentov a pomáhajú im zvládať počiatočné ťažkosti,
 • vzory profesionálov, ktorí študentom predvádzajú vzorový profesijný výkon v triede, rôzne prístupy k výučbe, rozmanité vyučovacie postupy, vzťah k žiakom, kolegom a pod.,
 • zdroje informácií o kurikule, dokumentácii, charakteristikách žiakov, vyučovacích stratégiách a i.,
 • tréneri, ktorí zodpovedajú za výcvik študentov v príslušných pedagogických schopnostiach,
 • pozorovatelia študentov – praktikantov v triede,
 • poskytovatelia spätnej väzby a podporovatelia schopností študentov kriticky refl ektovať a hodnotiť priebeh a výsledky vlastnej činnosti,
 • poverení zhromažďovatelia informácií o priebehu praxe študentov a poskytovatelia konštruktívnej správy a hodnotenia praxe fakulte“.

Predloženú diferenciáciu rolí cvičného učiteľa zjednotila Z. Gadušová (2007) do troch základných rolí, v ktorých vystupuje cvičný učiteľ v procese realizácie pedagogickej praxe. Prvou je rola „vzoru“ (modelu), v ktorej vystupuje cvičný učiteľ najmä počas realizácie hospitačnej praxe. Praktikant pozoruje a analyzuje vyučovaciu hodinu realizovanú cvičným učiteľom. Cvičný učiteľ je preto pre praktikanta vzorom v rôznych oblastiach realizácie vyučovacieho procesu, od prípravy na vyučovací proces a jeho realizáciu – čo a ako učiť a naučiť, cez poznanie svojich žiakov a adekvátny prístup k jednotlivcom i celému kolektívu triedy žiakov, až po sebarefl exiu a analýzu vlastnej vyučovacej činnosti v realizácii konkrétnej vyučovacej hodiny. V role „poradcu“ dominuje cvičný učiteľ počas realizácie výstupovej a súvislej pedagogickej praxe. Cvičný učiteľ radí praktikantovi už v etape prípravy na vyučovaciu hodinu, čo má odučiť, ako to má urobiť a ako sa má na to pripraviť. Rola poradcu však nekončí realizáciou výstupu praktikanta, ale cvičný učiteľ v nej vystupuje i v procese analýzy odučenej hodiny praktikanta. Pri rozbore výstupu pomáha praktikantovi v rozvoji sebarefl exie a radí mu ako sa vysporiadať s prípadnými neúspechmi a zlyhaniami. Poslednou je rola „hodnotiteľa“, v ktorej cvičný učiteľ vystupuje už v spomínanom procese rozboru a analýzy výstupu praktikanta. Hodnotenie a spôsob jeho podania je pre priebeh praxe veľmi dôležitý. Závisí od neho nielen ďalšia realizácia výstupov pedagogickej praxe, ale aj rozvoj motivácie, prípadne demotivácie k samotnému učiteľskému vzdelávaniu a k výkonu budúcej profesie učiteľa. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné, aby cvičný učiteľ vystupoval voči praktikantovi v pozícii skúseného kolegu, ktorý mu vytvorí priestor a podmienky pre optimálnu realizáciu pedagogickej praxe, pomôže mu so zvládaním prípadných problémov, sprostredkuje mu realitu školskej praxe a poskytne spätnú väzbu o jeho edukačnej činnosti s cieľom rozvíjať jeho osobnostné i profesionálne kompetencie. J. Ivanovičová (2007) konštatuje, že kvalitný učiteľ nemusí byť kvalitným cvičným učiteľom. Cvičný učiteľ musí v priamej činnosti s praktikantom dokázať byť jeho kolegom, ale zároveň i expertom a nadriadeným, ktorý hodnotí jeho edukačnú činnosť. Autorka predkladá charakteristiku dobrého cvičného učiteľa zo štyroch hľadísk spracovanú na základe zahraničnej literatúry :

 1. Zo všeobecného hľadiska:
  • jasne formulovať svoje stanovisko,
  • nebyť profesionálnym kritikom,
  • nevyvolávať strach,
  • nepoučovať,
  • neodsudzovať,
  • umožňovať výmenu názorov a skúseností,
  • zohľadňovať, že tú istú tému možno realizovať viacerými postupmi,
  • byť otvorený novým myšlienkam.
 2. Z hľadiska akceptácie partnera pri rozhovore:
  • byť empatický,
  • akceptovať osobnosť praktikanta,
  • nepoužívať výčitky,
  • nepodceňovať požiadavky a prosby praktikanta, ale zodpovedne k nim pristupovať.
 3. Z hľadiska práce so situáciami vo vyučovacom procese:
  • kvalifikovane pozorovať,
  • zvoliť objektívny uhol pohľadu,
  • vytvoriť príležitosť, aby mohol praktikant svoju chybu sám odhaliť,
  • používať konštruktívnu kritiku,
  • zaoberať sa ťažkosťami a problémami praktikanta,
  • posudzovať vyučovaciu hodinu a nie osobu praktikanta.
 4. Z hľadiska hľadania a vytvárania riešení:
  • spoločne pracovať na možnostiach zlepšenia,
  • zdôvodňovať alternatívne návrhy,
  • konkretizovať a realizovať návrhy,
  • ponúknuť pomoc v oblasti pedagogiky (Havel, Šimoník, 2006, In: Ivanovičová, 2007).

Počas realizácie pedagogickej praxe vystupuje cvičný učiteľ vo viacerých rolách a z týchto rolí mu vyplývajú aj konkrétne úlohy, ktoré počas práce s praktikantom realizuje. Jednotlivé úlohy sa špecifi cky viažu ku konkrétnemu typu pedagogickej praxe, no vo všeobecnosti môžeme stanoviť tieto základné úlohy cvičného učiteľa :

 • Po príchode praktikanta na pedagogickú prax nadviazať adekvátny vzťah založený na kolegialite a profesionalite vylučujúci posudzovanie osobnosti praktikanta na základe jeho výzoru.
 • Spoločne s praktikantom vypracovať plán jeho edukačnej činnosti v konkretizácii príslušného typu pedagogickej praxe.
 • Oboznámiť praktikanta s charakteristikou triedy, v ktorej bude pedagogickú prax realizovať. Upriamiť jeho pozornosť na žiakov so špecifi ckými vzdelávacími potrebami a informovať ho o špeciálnopedagogických spôsoboch práce s týmito žiakmi. Rovnako predstaviť praktikantovi i problémových žiakov (najčastejšie s poruchami správania), ktorí môžu negatívne ovplyvňovať realizáciu jeho pedagogickej praxe.
 • Zrealizovať vyučovacie hodiny, ktorých sa praktikant zúčastňuje v pozícii hospitujúceho a následne počas rozborovej konzultácie poskytnúť mu stanoviská k hodnoteniu jednotlivých fáz vyučovacej hodiny, prípadne odpovede na otázky k riešeniu vzniknutých problémov počas vyučovacej hodiny.
 • V prípade realizácie výstupov oboznámiť praktikanta s preberaným učivom a možnosťami jeho plánovania. Pomôcť študentovi rozvrhnúť si učivo vyučovacích hodín, v ktorých bude realizovať výstupy. V prípade potreby v rámci konzultácií pomôcť praktikantovi pri jeho samostatnej príprave na výučbu.
 • Zúčastniť sa výstupu praktikanta na vyučovacej hodine a ku každému výstupu poskytnúť konzultáciu s uvedením analýzy a rozboru výstupu praktikanta, oboznámiť ho so silnými i slabými stránkami jeho edukačnej činnosti.
 • Oboznámiť praktikanta s dokumentáciou triedneho učiteľa a zapojiť ho do mimovyučovacej činnosti (do školských krúžkov, aktivít školského klubu, schôdzok rodičov, a pod.).
 • Vypracovať hodnotenie kvality realizácie pedagogickej praxe a oboznámiť praktikanta s jeho výsledkami.
 • Spolupracovať s poverenými pracovníkmi vysokej školy resp. fakulty (predmetový didaktik, koordinátor pedagogickej praxe a pod.), ktorá praktikanta vyslala na cvičnú školu realizovať pedagogickú prax.

  Cvičný učiteľ je poradcom a sprievodcom študenta – praktikanta v jeho profesijnom rozvoji. Na jednej strane sa podieľa na komplexnom vedení praktikantov v procese získavania profesijných kompetencií (projektovať, realizovať a hodnotiť výučbu) a na druhej strane podporuje ich vlastnú iniciatívu a vytvára priestor na sebapoznávanie a sebarefl exiu praktikanta cez uvedomenie si vlastných nedostatkov a hľadanie ciest ich odstraňovania. Vzhľadom na dôležitosť a význam pedagogickej praxe je potrebné základné úlohy diferencovať podľa jednotlivých fáz realizácie pedagogickej praxe. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypracovali návrhy úloh a činnosti cvičných učiteľov (http://www.pdf.umb.sk//pedagogicka-prax/pedagogicka-prax.html):

  1. Úvodné stretnutie.
   Pri prvom kontakte je potrebné, aby cvičný učiteľ:
   • zoznámil praktikantov s charakteristikou školy, diagnostikou triedy, tried – zloženie, dominantný spôsob práce, pravidlá správania sa v triede;
   • vymedzil spolu s praktikantmi jasné pravidlá spolupráce – príchod do školy, presný čas konzultácií spojené s návodom na vyučovanie, analýza výučby;
   • vypracoval individuálny plán praktikantom na praxi – časový harmonogram podľa požiadaviek pedagogickej praxe v jednotlivých semestroch štúdia;
   • zorientoval praktikantov v školských dokumentoch, v tematických celkoch preberaného učiva (ktorá a koľká vyučovacia hodina je v poradí, čo už žiaci dokážu a pod.);
   • rozdelil úlohy na pedagogické pozorovanie pri výstupe cvičného učiteľa a neskôr úlohy na pozorovanie praktikantov – kolegov, ktorí realizujú svoj výstup;
   • zoznámil sa s požiadavkami a stanovenými kritériami priebežného hodnotenia výstupov a záverečného hodnotenia praktikantov.
  2. Konzultácia prípravy na vyučovaciu hodinu praktikanta
   Praktikant potrebuje rôznu mieru intervencie v rôznych semestroch štúdia, vo vzťahu k svojim schopnostiam a k úrovni osobnej skúsenosti. V procese prípravy na výstup sa vytvára priestor na posilnenie realizačnej kompetencie študenta (komunikatívne, organizačné, riadiace a diagnostické zručnosti), ktorá sa prejavuje v jeho priamom kontakte so žiakmi. Pri prvých výstupoch je potrebné poskytnúť praktikantom väčšiu mieru pomoci pri práci s cieľom a tvorbe učebných požiadaviek a možnosti realizácie vyučovacej hodiny, postupne ich nechať pracovať len na základe vymedzenia témy, úloh a cieľa vyučovacej hodiny, akceptovať úsilie praktikantov o tvorivý prístup k príprave. Pri konzultácii je optimálne vychádzať z návrhu učebného cieľa, učebných požiadaviek a diskutovať o otázkach:
   • Aké učené úlohy sú zaradené v príprave na vyučovaciu hodinu na splnenie učebných požiadaviek? Sú k nim vhodné inštrukcie ? Sú vo vhodnej postupnosti?
   • Ako sa striedajú metódy a aká je organizácia činnosti, aký je ich časový rozsah? Aký didaktický materiál sa využije, aké bude usporiadanie učebne?
   • Aké metódy budú použité pre zvyšovanie motivácie a aktivity žiakov?
   • Aké prostriedky spätnej väzby budú použité?
   • Aké spôsoby hodnotenia a sebahodnotenia žiakov sa budú realizovať?
   • Ako bude udržiavaná pozornosť a disciplína žiakov pri striedaní činností?
   • Ako sa dá predchádzať rušivému správaniu žiakov?
  3. Činnosti cvičného učiteľa pri pedagogickom pozorovaní a realizácii výučby praktikantov
   V tejto fáze sa rozvíja refl exívna kompetencia (tvoria ju zručnosti pozorovať, hodnotiť, zaujímať vlastný postoj, refl ektovať svoju pozíciu, sebahodnotenie). Cvičný učiteľ môže v tomto procese pomôcť praktikantovi rozvíjať tieto zručnosti prostredníctvom ponuky vhodných úloh na pozorovanie svojich výstupov a výstupov kolegov – praktikantov a ich dôkladnou analýzou pri prezentácii výsledkov pozorovania zo strany praktikantov. Praktikanti môžu hodnotiť a sledovať pedagogické javy a procesy, ktoré sú uvedené v ich pozorovacom protokole. Ich analýza tvorí súčasť diskusie počas rozborov výstupov praktikantov.
  4. Rozbory vyučovacích hodín
   Cvičný učiteľ realizuje najskôr rozbory z vlastných vyučovacích hodín, na ktorých praktikanti hospitujú v priebehu náčuvovej praxe. Praktikantov zoznámi s postupom pri rozbore vyučovacích hodín a s kritériami hodnotenia výstupov praktikantov. Cvičný učiteľ umožní vyjadriť sa k vyučovacím hodinám:
   • praktikantom, ktorí hospitovali a uskutočňovali cielené pedagogické pozorovanie,
   • praktikantovi, ktorý odučil a prezentuje svoje zámery a reflektuje ich realizáciu.
   • Pri rozbore je potrebné pridržiavať sa štruktúry protokolu na hodnotenie praktikanta a sústrediť sa hlavne na nasledovné oblasti:
   • plnenie cieľa, učebných požiadaviek,
   • didaktické stvárnenie učiva – vhodnosť učebných úloh a činností žiakov,
   • analýzu činnosti učiteľa a činnosti žiakov,
   • komunikáciu učiteľ – žiak (žiaci), prístup učiteľa k žiakom,
   • výchovné aspekty – rozvoj sociálnych a etických aspektov hodnôt, postojov, správania žiakov,
   • hodnotenie a vytváranie priestoru pre sebahodnotenia žiakov.
  5. Hodnotenie výstupov študentov
   Každý výstup praktikanta je cvičným učiteľom hodnotený podľa položiek v hodnotiacom protokole. Praktikant tak získa prehľad o svojich silných a slabších stránkach v procese realizácie výučby a môže sledovať pozitívne zmeny v rozvoji svojich učiteľských zručností. Na záver výstupovej praxe a súvislej praxe spracuje cvičný učiteľ štruktúrované záverečné hodnotenie praktikanta s udelením počtu bodov v závislosti na kvalite výstupov a s odporúčaniami pre rozvoj jeho profesijných kompetencií.
  Konkretizáciu vyššie uvedených úloh cvičného učiteľa počas realizácie konzultácií a rozborov predstavuje tabuľka č. 3

Tabuľka č. 3 – Konkretizácia úloh cvičného učiteľa
Realizácia rozborov náčuvových hodín cvičného učiteľa
Zviditeľniť praktikantovi aktuálne preberané učivo, tzn. verbalizovať základné pojmy a poznatky, ktoré si mali žiaci v rámci preberaného učebného obsahu osvojiť.
Formulovať pred praktikantom ciele pozorovaného vyučovania a zdôrazniť učebné úlohy, ktoré boli pre naplnenie stanovených cieľov kľúčové.
Ilustrovať praktikantovi na príklade realizovaných úloh prácu s učebnými metódami a formami a zdôrazniť momenty, v ktorých boli využité tvorivé a heuristické prístupy k učeniu sa žiaka.
Zviditeľniť praktikantovi použité spôsoby hodnotenia žiakov a vysvetliť, ako ovplyvňujú výsledky hodnotenia žiaka ďalšie učiteľove učenie.
Opísať praktikantovi použité spôsoby motivácie žiaka a spôsoby vtiahnutia žiaka do učebnej činnosti (navodenia žiakovho záujmu o učenie sa).
Ilustrovať praktikantovi realizované organizačné úkony a úkony, ktorých zámerom bolo udržiavať kognitívne podnetnú atmosféru v triede a priaznivú disciplínu žiakov.
Vysvetliť vzťah medzi kľúčovými kompetenciami (uvedenými v ISCED 1) a učebnými činnosťami zaradenými do procesu výučby.
Realizácia konzultácií samostatných výstupov študenta
Informovať praktikanta o učebných obsahoch, ktoré majú byť študentom učené a orientovať študenta na uvedomenie si cieľov a učebných požiadaviek (učebných výkonov), ktoré majú byť v procese učenia od žiakov očakávané.
Sprostredkovať praktikantovi potrebné pedagogické dokumenty (učebné plány, učebné osnovy, triednu knihu, klasifi kačný záznam, učebnice, pracovné zošity, metodické príručky atď.), s ktorými má študent pri vyučovaní pracovať.
Oboznámiť praktikanta o možnostiach využitia školských didaktických materiálov a pracovných pomôcok, v podobe inšpiračných zdrojov pre vlastné vyučovanie študenta.
Informovať praktikanta o potrebe zavádzania produktívnych metód a stratégií učenia do procesu vyučovania a oboznámiť študenta o možnostiach využitia heuristických metód a tvorivých prístupov pri preberaní zvoleného učebného obsahu.
Realizácia rozborov samostatných výstupov študenta
Posúdiť praktikantovu kvalitu vysvetľovania preberaných učebných obsahov a posúdiť kvalitu študentovho jazyka, ktorým zavádzal kľúčové pojmy.
Posúdiť vhodnosť praktikantom zadaných učebných úloh smerom k naplnenia formulovaných cieľov a učebných požiadaviek pre žiakov
Posúdiť vhodnosť praktikantovho výberu metód a foriem učenia smerom k myšlienke napĺňania tvorivého a emocionálne silného vyučovania.
Posúdiť správnosť praktikantovho organizovania učenia a správnosť zabezpečovania priaznivej disciplíny žiakov.
Posúdiť mieru praktikantovho rozvíjania kognitívnych funkcií u žiakov a mieru kognitívnej podnetnosti úloh realizovaných počas vyučovania.
Posúdiť praktikantovu prácu s hodnotením žiakov a vyjadriť sa k študentom použitým (resp. nepoužitým) spôsobom pozitívneho oceňovania žiaka.
Posúdiť vzťah medzi rozvíjanými kľúčovými kompetenciami (uvedenými v ISCED 1) a študentom zaradenými učebnými činnosťami do procesu výučby.
Zdroj: http://www.pdf.umb.sk//pedagogicka-prax/pedagogicka-prax.html

Pedagogická prax sa realizuje v reálnom edukačnom prostredí školy. Táto škola sa nazýva cvičnou školou, hoci tento názov nie je legislatívne ošetrený. Inštitút cvičnej školy s taxatívne pomenovanými právami a povinnosťami nie je zrejmý, a preto sa cvičnými školami stávajú vzdelávacie inštitúcie na základe uzatvárania zmlúv o spolupráci s konkrétnou fakultou príslušnej vysokej školy či univerzity. Cvičná škola okrem fi nančnej odmeny, čo v súčasnosti predstavuje 0,66 centov za jednu zrealizovanú rozborovú hodinu, nemá žiadne iné ďalšie fi nančné a ani spoločenské ocenenie. Snahy o zmenu postavenia cvičných škôl sú často iba v línii teoretických požiadaviek odborníkov venujúcich sa otázkam pedagogickej praxe. K praktickej zmene postavenia cvičnej školy pristúpila Prešovská univerzita, ktorá v roku 2013 vydala Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove (http://www.unipo.sk/public/media/0190/Statut cvicnej skoly(29 5 2013).pdf). V časti II., článok 3 jasne vymedzuje inštitúcie, ktoré sa môžu potencionálne stať cvičnými školami: „Cvičné školy určené pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len „ cvičné školy“), sú vybrané materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, základné umelecké školy, ktoré zaručujú vysokú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi, sú primerane materiálno-technicky vybavené a sú ochotné vytvoriť zázemie na realizáciu pedagogických praxí. Cvičná škola má právo používať označenie Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré bude vhodným spôsobom umiestnené v priestoroch príslušnej školy. Týka sa to všetkých reklamných a prezentačných materiálov a webových stránok“. Ďalšie články pojednávajú o organizácii pedagogických praxí na cvičnej škole a fi nančných vzťahoch medzi univerzitou a cvičnou školou.

H. Kramáreková – K. Szíjjártóová a kol. (2012) uvádzajú, že na realizáciu pedagogickej praxe slúžia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách špecializované výučbové zariadenia vysokých škôl a v prípade učiteľského vzdelávania sú to vzdelávacie inštitúcie s vysokou úrovňou pedagogického procesu, s ktorými uzatvorila vysoká škola zmluvu a o spolupráci. Je však potrebné konštatovať, že cvičná škola by nemala zabezpečovať iba pedagogickú prax študentov, ale mala by participovať aj na výskumných projektoch fakulty, umožňovať realizáciu odborných stáži učiteľov (najmä predmetových didaktikov), čím by sa výrazne skvalitnil edukačný proces na všetkých stupňoch vzdelávania.

Základnými subjektmi pedagogickej praxe sú vysokoškolskí študenti – praktikanti, vysokoškolskí učitelia participujúci na teoretickej príprave praktikantov a cviční učitelia. Kvalita vzájomnej interakcie týchto subjektov ovplyvňuje jednak realizáciu pedagogickej praxe, ale taktiež vysokoškolské vzdelávanie i rozvoj ich osobností. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že kvalita realizovanej pedagogickej praxe v konečnom dôsledku ovplyvňuje i kvalitu vzdelávania, a tým i rozvoj našej spoločnosti. Praktikant – absolvent ako učiteľ prichádza do školskej praxe a jeho predchádzajúca pedagogická prax realizovaná počas vysokoškolského štúdia priamo ovplyvňovala rozvoj jeho osobnosti, úroveň rozvoja, nielen teoretickej, ale najmä profesijnej prípravy. Absolvent – učiteľ potom následne vzdeláva ďalšiu generáciu, ktorá bude v budúcnosti kreovať našu spoločnosť. Vzhľadom k uvedomeniu si dôležitosti je potrebné konštatovať, že subjekty pedagogickej praxe by mali mať kolegiálne vzťahy založené na vzájomnej dôvere a podpore, ktoré vytvárajú podmienky pre optimálny rozvoj osobností všetkých zúčastnených, a tým priamo prispievajú ku skvalitňovaniu vzdelávania.