Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

PEDAGOGICKÁ PRAX V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE UČITEĽOV

Literatúra

ANDREW, D. 2011. Quality in Higher Education. London: Springer. s. 110. ISBN
978-94-6091-684-7.BAJTOŠ, J. 2013. Didaktika vysokej školy. Bratislava: IURA EDITION, s.r.o., 398
s., ISBN 978-80-8078-652-6.
BODNÁR, A. 1976. Pedagogická prax študentov. Bratislava SPN, 248 s.
BUTAŠOVÁ, A. 2007. Miesto a úloha odbornej prípravy v učiteľskom
štúdiu. In: Pedagogická prax súčasnosť a perspektívy. Nitra: Filozofi cká
fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. s. 13 – 18. ISBN
978-80-8094-145-1.
ČÁP, J. – MAREŠ, J. 2001. Psychologie pro učitele. Praha: Portál. ISBN
80-7178-463-X.
ČELIŇÁK, Š. 2007. Pedagogická prax je kľúčom k učiteľskému povolaniu.
In: Pedagogická prax súčasnosť a perspektívy. Nitra: Filozofi cká
fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. s. 25 – 30. ISBN
978-80-8094-145-1.
ČERNOTOVÁ, M. a kol. 2006. Uplatnenie absolventov učiteľstva v praxi a ich
refl exia pregraduálnej prípravy. Prešov: FF PU., ISBN 80-8068-317-4.
ČERNOTOVÁ, M. – MAJEROVÁ, T. – ŠČEŠŇÁKOVÁ, D. 2010. Manuál pre
študentov a učiteľov k pedagogickej praxi. Prešov: FHPV PU v Prešove. 48
s. ISBN 978-80-555-0155-0.
DANEK, J.: 2000. Spoločnosť a výchova charakteru. Bratislava: Elán. ISBN
80-85331-22-5.
DANEK, J.: 2005. Pedagogická prax – neoddeliteľná súčasť prípravy budúcich
učiteľov. In: Pedagogická praxe a profesijní rozvoj studentů. Sborník
z medzinárodního pracovního semináře. Brno:MU v Brne. s. 74 – 79.
ISBN 80-210-3884-5.
DANEK, J. 2007. Výchova ako súčasť života – teória a prax. Trnava: UCM. ISBN
978-80-89220-72-4.
DANEK, J. 2014. Pedagogická komunikácia na vysokej škole. Trnava: UCM. ISBN
978-80-8105-614-7.
DANEK, J. – SIROTOVÁ, M. – FRÝDKOVÁ, E. 2013. Hodnotová orientácia
v procese výchovy a vzdelávania. Brno: Tribun EU, 2013. – 334 s. ISBN
978-80-263-0514-9.
DROŠČÁK, M. 2014. Aktivizujúce vyučovacie metódy v praxi vyučovania strednej
školy. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. – 127 s. –
ISBN 978-80-8105-620-8.
ERIKSON, H.E. 1968. Identity: Youth, and Crisis. New York: Norton and
Compyny 1968.
Фикула, М. М. 2006. Педагогика для вуыов (взсокошколска педагогика).
Киев : Aльма матер. ISBN 966-8226-35-6.
FRÝDKOVÁ, E. 2010. Rodičia ako edukační partneri školy .Trnava : Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. – 174 s. ISBN 978-80-8105-200-2.
GADUŠOVÁ, Z. 2007. Rozvoj refl exie a sebarefl exie v rámci pedagogickej
praxe. In: Pedagogická prax súčasnosť a perspektívy. Nitra: Filozofi cká
fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. s. 79 – 90. ISBN
978-80-8094-145-1.
GEIST, M. 1992. Sociologický slovník. Praha : Victoria Publishing, ISBN
80-85605-28-7.
HUNT, L. – CHALMERS, D. 2013. University Teaching in Focus – A learningcentred
approach. Camberwell Victoria: ACER press. s. 330. ISBN
978-0-415-64405-1.
IVANOVIČOVÁ, J. 2007. Cvičný učiteľ ako významný fenomén rozvoja praktický
zručností študentov. In: Pedagogická prax súčasnosť a perspektívy. Nitra:
Filozofi cká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. s. 167 -174.
ISBN 978-80-8094-145-1.
IVANOVIČOVÁ, J. 2010. Pedagogická prax – súčasť pregraduálnej prípravy
budúcich učiteľov. Nitra: Filozofi cká fakulta Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. 108 s. ISBN 978-80-8094-680-7.
JOSÍFKOVÁ, J. 2013. Úspešnost a spokojenost vysokoškolského studenta
a jejich souvislost s osobnostními faktory a zvládacími strategiemi.
Dostupné na: http://theses.cz/id/01syl2/Disertan_prace_PhDr_
Jitka_Josifk ov.pdf
JUNG, C. G. 1992. Analytická psychologie: její teorie a praxe : tavistocké přednášky.
Translated by Kristina Lukášová-Černá – Karel Plocek. Praha: Academia.
ISBN 80-200-0418-1.

KARTOCHVÍLOVÁ, J. 2013. Jak vést portfolio sdětmivmateřské škole? Metodický
materiál 2013, dostupný na http://www.vys-edu.cz.
KASÁČOVÁ, B. – KOSOVÁ, B. – PAVLOV, I. – PUPALA, B. – VALICA, M.
2006 Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov: Rokus, ISBN 80-89055-69-9.
KASÁČOVÁ, B. 2004. Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov: MPC.
ISBN 80-8045-352-7 [cit. 2013-04-21]. Dostupné na http//www.mcpo.sk/
down-loads/Publikacie/Ostatne/OSPED200502.pdf
KOLÁŘ, Z. a kol. 2012. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada. ISBN
978-80-247-3710-2.
KONTÍROVÁ, S. a kol. 2010. Pedagogická prax študentov učiteľstva
akademických predmetov. Košice: PF UPJŠ v Košiciach, s. 115, ISBN
978-80-7097-834-4. dostupné na: http://www.upjs.sk/pracoviska/
univerzitna-kniznica/e-kniznica/,elektronicke-publikovanie/ep-ff upjs/
KOSOVÁ, B. a kol. 2012. Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov – Vývoj, analýza,
perspektívy. Banská Bystrica: UMB. ISBN 978-80-557-0353-4.
KOZÍK, T. – DEPEŠOVÁ, J. 2007. Model virtuálnej pedagogickej praxe.
In: Pedagogická prax súčasnosť a perspektívy. Nitra: Filozofi cká
fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. s. 205 – 212. ISBN
978-80-8094-145-1.
KRAMÁREKOVÁ, H. – SZÍJJÁRTÓOVÁ, K. a kol. 2012. Pedagogická prax
v príprave učiteľov. Nitra: PF UKF v Nitre, 162 s. ISBN 978-80-558-0160-5.
KRAUS, B. – POLÁČKOVÁ, V. a kol. 2001. Člověk – prostředí – výchova. Brno:
Paido. ISBN 80-7315-004-2.
KREJČOVÁ, V. 2001. Studentské portfólio. dostupné na http://www.
kritickemysleni.cz
MACHÁČEK, L. 2008. Úvod do politickej sociológie mládeže. Trnava: UCM.ISBN
978-80-8105-012-1.
MANNIOVÁ, J. 2008. Učiteľ v procese výchovy a vzťahov. Bratislava: AXIMA.
ISBN 978-80-969178-5-3.
McBER, H. 2000. Research into Teacher Eff ectiveness: A Model of Teacher
Eff ectiveness. London: DfEE. ISBN 1- 84185- 311- 9.
MUŽÍK, J. 2010. Řízení vzdělávacího procesu. Andragogická didaktika. Praha:
Wolters Kluver, 324 s. ISBN 978-80-7357-581-6.
Národná správa o politike mládeže v Slovenskej republike pre Radu Európy,
2005.

ONDREJKOVIČ, P. 1998. Úvod do sociológie výchovy. Bratislava: Veda, ISBN
80-224-0579-5.
PELIKÁN, J. 1995. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis.
ISBN 80-85498-27-8.
PETLÁK, E. – KOMORA, J. 2003. Vyučovanie v otázkach a odpovediach.
Bratislava: Iris. ISBN 80-89018-48-3.
PETLÁK, E. 2006. Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: IRIS. ISBN
80-89018-97-1.
PETLÁK, E. 2009. Úlohy učiteľa a školy v súčasnosti a budúcnosti. In: DANEK,J.
– SIROTOVÁ, M. 2009. Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej
spoločnosti. Trnava: UCM, s. 209 – 221. ISBN 978-80-8105-106-7.
PLAMÍNEK, J. 2010. Vzdělávaní dospělých. Průvodce pro lektory, účastníky
a zadavatele. Praha: Grada. S. 318. ISBN 978-80-247-3235-0.
PODLAHOVÁ, L. 2012. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada, 154 s.
ISBN 978-80-247-4217-5.
PORUBSKÁ, G. 2007. Pedagogická prax ako prostriedok rozvoja učiteľských
kompetencií. In: Pedagogická prax súčasnosť a perspektívy. Nitra:
Filozofi cká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. s. 289 – 298.
ISBN 978-80-8094-145-1.
PRŮCHA, J. 2002. Učitel- suočasné poznatky o profesi. Praha: Portál. ISBN
80-7178-621-7.
PRŮCHA, J. 2009. Pedagogický slovník – nové, rozšířené a aktualizované vydání.
1.vyd. Praha : Portál, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6.
ŘÍČAN, P. 2004. Cesta životem. Praha: Portál. ISBN 80-7367-124-7.
ROHLÍKOVÁ, L. – VEJVODOVÁ, J. 2012. Vyučovací metody na vysokej škole.
Praha: Grada, 281 s. ISBN 978-80-247-4152-9.
SACHS, J. – PARSELL, M. 2014. Peer Review of Learning and teaching in Higher
Education. – International Perspectives. London: Springer. s. 219. ISBN
978-94-007-7638-8.
SIROTOVÁ, M. 2014. Vysokoškolský učiteľ v edukačnom procese. Trnava: UCM,
2010. – 168 s. – ISBN 978-80-8105-563-8.
SIROTOVÁ, M. 2012. Rola vysokoškolského učiteľa v procese habituálnej
edukácie a jej vplyv na hodnotovú orientáciu študentov. In: Pedagogica
actualis III. Trnava: UCM. ISBN 978-80-8105-373-3.

SIROTOVÁ, M. 2014. Vyučovacie metódy v práci vysokoškolského učiteľa. Trnava:
UCM, 2010. – 174 s. – ISBN 978-80-8105-201-9.
SLAVÍK, M. a kol. 2012. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada. ISBN
978-80-247-4054-6.
STARÝ, K. – DVOŘÁK, D. – GREGER, D. – DUSCHINSKÁ, K. 2012. Profesní
rozvoj učitelů. Praha: Karolinum. s. 188. ISBN 978-80-246-20-87-9.
ŠIMONÍK, O. 2005. Příprava budoucich učitelů. Brno: MSD Brno, s.r.o., 95 s.
ISBN 80-86633-32-2.
ŠPÁNIK, M. 2007. Osobitosti realizácie pedagogickej praxe študentov učiteľstva
pre základné školy. In: Pedagogická prax súčasnosť a perspektívy. Nitra:
Filozofi cká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. s. 355 – 360.
ISBN 978-80-8094-145-1.
ŠUCHA, V. 2010. Aby univerzita mala dušu. Bratislava: VEDA, 100 s. ISBN
978-80-224-1149-3.
ŠVEC, Š.: 2002. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: Iris.
ISBN 80-89018-31-9.
ŠTEPANOVIČ, R. a kol. 1982-1988. Pedagogika vysokej školy I. až VIII.
Bratislava: ÚRUŠ
ŠTEPANOVIČ, R. a kol. 1975. Základy pedagogiky vysokých škôl. Bratislava: UK.
ISBN 85-407-75.
Th e Global situation of Youth in the 1990: Trends and Prospects. UN, NY 1993
TOLNAIOVÁ – GÁLIKOVÁ, S. 2007. Problém výchovy na prahu 21. storočia.
Bratislava: IRIS. ISBN 978-80-89256-04-4.
TUREK, I. 2001. Vzdelávanie učiteľov pre 21. storočie. Bratislava: Metodické
centrum. ISBN 80-8052-112-3.
TUREK, I. 2005. Inovácie v didaktike. Bratislava: Metodicko-pedagogické
centrum. ISBN 80-8052-230-8.
TUREK, I. 2008. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-198-9.
VAŠÚTOVÁ, J. 1999. Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky. Praha: UK. ISBN
80-86039-97-8.
VAŠÚTOVÁ, J. 2002. Strategie výuky ve vysokoškolském vzdelávaní. Praha: UK.
ISBN 80-7290-100-1.
VAŠÚTOVÁ, J. 2004. Profese učitele v českém vzdělávacím kontexte. Brno: Paido.
ISBN 80-7315-082-4.

VAŠÚTOVÁ, J. 2007. Být učitelem- co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK.
ISBN 978-80-7290-325-2.
VICENOVÁ, L. 2009. Záujem študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity o učiteľské povolanie. In: DANEK,J. – SIROTOVÁ, M. 2009.
Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. Trnava: UCM, s.
413 – 439. ISBN 978-80-8105-106-7.
VIŠŇOVSKÝ, E. a kol. 2014. Univerzita, spoločnosť, fi lozofi a: realita verzus
hodnoty. Bratislava: IRIS. s. 202. ISBN 978-80-8153-016-6.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ. – KAČÁNI, V. a kol. 2001. Základy školskej pedagogiky.
Bratislava: IRIS. ISBN 80-89018-25-4.
www.pdf.umb.sk//pedagogicka-prax/pedagogicka-prax.html
www.unipo.sk/public/media/0190/Statut cvicnej skoly(29 5 2013).pdf
ZAŤKOVÁ ŠEBEN T. 2014. Úvod do vysokoškolskej pedagogiky. Trnava: UCM.
206 s. ISBN 978-80-8105-611-6.
Zákon o vysokých školách 131/2002 Z. z. slovenská republika
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch. Slovenská republika
Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Zb. Česká republika
Zborník príspevkov z konferencie: Fórum pedagogiky – sekcia vysokých škôl.
Bratislava: Metodické centrum 2001. ISBN 80-8052-147-6.
Zborník príspevkov z konferencie: Systém kvality vzdelávania. Bratislava:
Metodické centrum 1999. ISBN 80-8052-064-X.
Zborník príspevkov z konferencie: Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti.
Bratislava: IUVENTA 2003. ISBN 80-8072-006-1.
Zborník príspevkov z konferencie: Trendy soudobé výuky didaktických disciplín
na vysokých školách. Ústí nad Labem: UJEP 2003. ISBN 80-70-44-495-9.
Zborník príspevkov z konferencie: Vysokoškolský učiteľ – vzdelávateľ učiteľov.
Trnava: UCM. 2010. ISBN 978-80-8105-166-1.
ZELINA, M. 1994. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris.
ISBN 80-967013-4-7.
ZELINA, M. – PRUSÁKOVÁ,V. 1996. Nové trendy v pedagogike. Bratislava: ŠPÚ.
ISBN 80-85756-23-4.
ŽILÍNEK, M. 1997. Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava: Iris.
ISBN 80-88778-60-3.