Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

PEDAGOGICKÁ PRAX V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE UČITEĽOV

Záver

O podstate a dôležitosti pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov pojednáva množstvo vedeckých štúdií a niekoľko publikácií, ktoré riešia problematiku z viacerých uhlov pohľadu. Spoločným menovateľom týchto prác je však osobnosť praktikanta, cvičného učiteľa a metodický návod na realizáciu pedagogickej praxe v edukačnej realite cvičných škôl.

Každá z publikácií upozorňuje na problém absentujúcej legislatívnej úpravy pedagogickej praxe. Legislatívne zázemie realizácie pedagogickej praxe by prispelo k vyváženosti v príprave budúcich učiteľov a stabilizácii v rozvoji profesijných kompetencií praktikantov. Určenie minimálnych podmienok v realizácii pedagogickej praxe by vytvorilo priestor i pre kreovanie cvičných škôl, adekvátne fi nančné a spoločenské ocenenie práce cvičných učiteľov a zabezpečenie ich ďalšieho nevyhnutného vzdelávania. V konečnom dôsledku by skvalitnilo pregraduálnu prípravu učiteľov na výkon svojho povolania. Od kvality pregraduálnej prípravy sa odvíja i samotná kvalita vzdelávania a spoločnosti.

Pedagogická prax je neoddeliteľnou a významnou súčasťou pregraduálnej prípravy učiteľov, a preto je potrebné venovať jej i v budúcnosti dostatočnú pozornosť, prostredníctvom spracovávania učebných textov, metodických manuálov a riešenia vedecko-výskumných projektov zameraných na problémy realizácie pedagogickej praxe a rozvoja profesijných kompetencií vysokoškolských študentov – budúcich učiteľov.