Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

VYBRANÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V EDUKAČNEJ REALITE

Verbálna komunikácia

fVerbálny spôsob komunikovania sa realizuje prostredníctvom jazyka. Jeho ovládanie a využívanie odlišuje človeka od ostatných živých tvorov a je tak umožnený sociálny, kultúrny, ale aj technický rozvoj človeka (Hasajová – Porubčanová – Bilčík, 2020, s. 47). Komunikovanie verbálnymi výrazovými prostriedkami založenými na využívaní jazyka je jeden zo základných znakov ľudskej existencie. Komunikácia slovami, ktoré sú súčasťou ľudskej reči, sa podieľa na rozlišovaní človeka v porovnaní s ostatnými živými tvormi. Človek dokáže vyjadrovať svoje myšlienky slovami, a slovami rovnako dokáže identifikovať svet okolo seba, pomenovať okolité dianie, ľudí tvoriacich jeho súčasť. Keďže komunikácia slovami odlišuje človeka od ostatných živých tvorov, tak využívaním slovného spôsobu komunikovania v interakciách s druhými ľudskými jedincami sa zároveň rozvíja a formuje osobnosť človeka. Predovšetkým sociálny a kultúrny rozmer osobnosti je podporovaný komunikovaním založenom na využívaní slovných výrazov. Pestrosť a rozmanitosť využívaných slov v kontakte s druhými podmieňuje formovanie osobnosti. Aj z tohto dôvodu musíme verbálny spôsob komunikovania definovať podrobnejším spôsobom.

Danek prvotne vymedzuje verbálnu komunikáciu ako „súhrn zvukov, prostredníctvom ktorých je možné vytvárať kontakt medzi ľuďmi“ (Danek, 2014, s. 64). Verbálna komunikácia sa zakladá na využívaní zvukového prejavu človeka. Zvukový prejav človeka vytvára základ dorozumievania sa medzi ľuďmi. Na to, aby mohli byť medziľudské interakcie realizované je dôležité, aby zvukový prejav jedinca bol zmysluplný a jeho obsah pochopiteľný pre druhých ľudí. Ľudia medzi sebou komunikujú verbálnym spôsobom predovšetkým prostredníctvom slov vytvárajúcich ľudskú reč. „Reč je konkrétne využitie jazyka na vyjadrenie určitých myšlienok (názorov, citov) artikulované rečovými orgánmi.“ (Nosková, 2019, s. 17) Keďže sa reč využíva v rôznych ľudských interakciách, najčastejšie pri kontakte dvoch alebo viacerých jedincov, môžeme skonštatovať, že využívanie verbálnych výrazových prostriedkov identifikujeme aj v edukačnom procese, najmä v interakcii učiteľa a žiaka. Využívanie verbálnych výrazových prostriedkov v edukácii prebiehajúcej v školskom prostredí sa podieľa na zefektívňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podrobnejším analyzovaním slovného spôsobu vyjadrovania smeruje centrum našej pozornosti k možnostiam a spôsobom verbálneho komunikovania.

Hasajová, Porubčanová a Bilčík (2020) uvádzajú členenie verbálnej komunikácie:

1) Zvuková podoba verbálnej komunikácie – zakladá sa na komunikovaní ľudských jedincov prostredníctvom osobného kontaktu využívajúceho hovorené slovo účastníkmi komunikačného procesu.

2) Grafická podoba verbálnej komunikácie – zakladá sa na využívaní písma prostredníctvom písomných znakov a symbolov. Výhodou uvedeného typu komunikovania je lepšie premyslenie vyjadrenia komunikovaných informácií. Na druhej strane je však písomné vyjadrovanie sa zložitejšie na štylistiku a náročnejšie na čas.

Uvedené členenie verbálnej komunikácie stručným a prehľadným spôsobom predkladá existujúce možnosti slovného spôsobu vyjadrovania sa. V nasledujúcej tabuľke zaznamenávame uvedené podoby verbálnej komunikácie spoločne s naznačenými pozitívami:

Tabuľka 2 Členenie verbálnej komunikácie

Podoba verbálneho spôsobu komunikovania Charakteristika Vyplývajúce pozitívum
Zvuková podoba
hovorené slovo
kontakt účastníkov a možnosť kladenia otázok v prípade neporozumenia
Grafická podoba
využívanie písma, znakov, symbolov
čas na premyslenie odpovede

Podrobnejšie charakterizovanie jednotlivých spôsobov slovného vyjadrovania sa uvádza Lachytová. Podľa uvedenej autorky rozlišujeme verbálnu komunikáciu nasledovne (Lachytová, 2011):

1) verbálna priama komunikácia – predstavuje realizáciu komunikačného procesu využívaním hovoreného slova účastníkmi, ktorí sa nachádzajú v bezprostrednej fyzickej blízkosti a v bezprostrednom fyzickom kontakte.

2) verbálna nepriama komunikácia – umožňuje realizáciu komunikačného procesu bez nutnosti fyzického kontaktu účastníkov. Ak účastníci komunikačného procesu komunikujú verbálnym spôsobom nepriamo, rozlišujeme interaktívnu a neinteraktívnu verbálnu komunikáciu.

a) nepriama interaktívna komunikácia – pri uvedenom druhu verbálneho komunikovania je potrebná aktívna prítomnosť účastníkov komunikačného procesu, pričom komunikovanie prebieha spravidla prostredníctvom média sprostredkujúceho komunikačný proces (napr. komunikovanie cez mobilný telefón, online platformu,…)

b) nepriama neinteraktívna komunikácia – uvedený druh komunikácie nevyžaduje bezprostrednú prítomnosť účastníkov komunikačného procesu (napr. písomné komunikovanie prostredníctvom listov,…)

Komunikovanie prostredníctvom slov už v súčasnosti nie je založené iba na bezprostrednej fyzickej prítomnosti účastníkov komunikačného procesu. Najmä vďaka rozvoju informačných a komunikačných technológií sa do popredia dostáva niekoľko možností, ako slovne komunikovať s druhými ľuďmi bez potreby a nutnosti osobného kontaktu. Na podrobnejšie charakterizovanie komunikácie v online priestore sa zameriavame v poslednej časti publikácie.

Verbálny spôsob komunikovania predstavuje podľa nášho názoru efektívny spôsob vyjadrenia myšlienok, postojov, názorov. Vyjadrovanie sa prostredníctvom slov umožňuje konkrétnu informáciu vysvetľovať, interpretovať, zjednodušiť jej porozumenie. Aj v prípade prípadných nejasností zo strany príjemcu komunikovanej informácie je tu možnosť jej objasnenia a vysvetlenia umožňujúc lepšie pochopenie komuniké. Slovný spôsob vyjadrovania sa však závisí hlavne od ovládania slovnej zásoby účastníkov komunikačného procesu. Opätovne tak môžeme skonštatovať, že verbálna komunikácia sa zakladá na využívaní slov. Slová, ktoré človek ovláda, a ktoré dokáže využívať na dorozumievanie sa s druhými ľudskými jedincami patria k slovnej zásobe.

Základom verbálnej komunikácie je preto slovná zásoba, ktorú rozdeľujeme na aktívnu a pasívnu (Lachytová, 2011):

a) aktívna slovná zásoba – zaraďujeme sem slová, ktoré sú v jazyku najstaršie, a pritom aj najkratšie. Najčastejšie ide o zámená, číslovky, predložky, spojky, a aj niektoré slovesá. Okrem toho sú to aj slová pomenúvajúce členov rodiny, časti tela, slová súvisiace s prácou, s trávením voľného času a iné.

b) pasívna slovná zásoba – zaraďujeme sem tie slová, ktorých obsah je ich využívateľom určený v mnohých prípadoch len približne, ako aj slová, ktorých zrozumiteľnosť je identifikovaná často iba v rámci kontextu.

Človek si počas svojho života osvojuje množstvo výrazových prostriedkov tvoriacich vyššie spomínanú slovnú zásobu. Musíme však zdôrazniť, že slová vytvárajúce slovnú zásobu nie sú využívané v komunikovaní všetky v rovnakej miere. Niektoré slová sú využívané častejšie, niektoré menej častejšie, no zastávame názor, že slovnú zásobu je potrebné upevňovať počas celého života. Je v záujme ľudského jedinca, aby sa dokázal vyjadrovať rôznymi výrazovými prostriedkami indikujúcimi to, čo chce človek komunikovať druhej osobe alebo osobám.

Verbálnu komunikáciu môžeme podrobnejšie charakterizovať prostredníctvom pozitív, ako aj negatív jej využívania. Pozitíva verbálnej komunikácie môžeme naznačiť nasledujúcim spôsobom (Mikuláštik, 2003):

– okamžitá spätná väzba (verbálny spôsob vyjadrovania umožňuje predovšetkým nositeľovi komunikovanej informácie získanie spätnej väzby bezprostredne po odovzdaní komunikovaného obsahu),

– okamžitá výmena názorov (verbálny spôsob komunikovania umožňuje okamžitú reakciu na komunikovaný obsah zo strany príjemcu komunikovanej informácie, a zároveň aj komunikátor môže reagovať na otázky, nejasnosti, nezrovnalosti či iné postoje alebo názory súvisiace s komunikovaným obsahom),/p>

– fyzická blízkosť a bezprostrednosť (fyzická blízkosť a bezprostrednosť účastníkov komunikácie dotvára dynamiku priebehu komunikačného procesu, ak sú nositeľ komunikovanej informácie a jej príjemca v bezprostrednom fyzickom kontakte, tak plynulosť komunikovania je intenzívnejšia, a taktiež je možné aj sledovanie neverbálneho spôsobu komunikovania).

Okrem pozitív verbálnej komunikácie poukazujeme aj na možné negatíva vyskytujúce sa pri slovnom spôsobe komunikovania (Mikuláštik, 2003)

– ťažšia kontrolovateľnosť pri väčšom počte účastníkov komunikačného procesu (verbálny spôsob komunikovania je jednoduchší pri menšom počte účastníkov, keďže väčší počet účastníkov znamená viac prípadných komunikovaných postojov a názorov),

– ťažšie presadenie názorov v prípade oponovania (pri slovnom spôsobe komunikovania je v niektorých prípadoch ťažké hľadať argumenty na odlišné postoje a názory, a náročným sa môže stať aj presadzovanie vlastných postojov a názorov na komunikovanú informáciu),

– menší čas na premyslenie odpovede (verbálny spôsob komunikovania je spravidla založený na rýchlej a bezprostrednej interakcii vyžadujúcej si spravidla spätnú väzbu, a preto aj čas na premyslenie si požadovanej odpovede môže byť relatívne krátky),

– to, čo už raz bolo povedané, nejde zobrať späť (v prípade vyjadrenia konkrétnej informácie verbálnym spôsobom nemôže komunikátor presviedčať jej príjemcu/ príjemcov o tom, že táto informácia nebola vyslovená, čo rovnako platí aj pri poskytovaní spätnej väzby a reakciách na obsah komunikovanej informácie aj zo strany komunikantov).

Načrtnuté negatíva verbálneho spôsobu komunikovania je možné do určitej miery eliminovať. Keďže nevieme zobrať späť to, čo už raz bolo povedané, je potrebné pred komunikovaním nejakej informácie zamyslieť sa nad tým, či naozaj chceme danú informáciu adresovať jej príjemcovi/ príjemcom. Aj pri odovzdávaní spätnej väzby je nevyhnutné vždy zvážiť svoju reakciu, a aj spôsob reagovania na komunikovaný obsah. Neuváženým slovným vyjadrením môže v niektorých prípadoch spätná väzba dehonestovať osobnosť nositeľa komunikovanej informácie. Preto je potrebné mať na pamäti, že aj prípadný nesúhlas s komunikovanou informáciou je možné vyjadriť v intenciách argumentov a bez urážok či zosmiešňovania komunikátora. Aj v prípade, ak ostatní účastníci komunikačného procesu vyžadujú okamžitú reakciu, je vhodné sa nad svojou odpoveďou zamyslieť. Hlavne pri niektorých špecifických situáciách predpokladajúcich čo možno najrýchlejšiu reakciu alebo odpoveď odporúčame v prípade neistoty požiadanie o krátky priestor na zváženie svojej odpovede. Ďalším z vyššie uvedených negatív verbálnej pedagogickej komunikácie je ťažšie presadenie vlastného názoru, a to najmä v prípade oponovania – prezentovania odlišného stanoviska. Schopnosť presadiť svoj názor pri verbálnom spôsobe komunikovania by sa mala zakladať predovšetkým na ovládaní relevantných argumentov podporujúcich dané stanovisko. V neposlednom rade poznamenávame, že väčší počet účastníkov komunikačného procesu nemusí automaticky znamenať ťažšiu kontrolovateľnosť priebehu komunikácie. Pri väčšom počte jedincov participujúcich na komunikovaní odporúčame ujasnenie pravidiel komunikovania ešte pred začatím uvedeného procesu. Zároveň je nevyhnutné dané pravidlá dôsledne dodržiavať (napr. hovorenie až po udelení slova, neprerušovanie komunikanta, postupnosť ďalších komunikujúcich,…).

Vyššie uvádzané negatíva spájajúce sa so slovným spôsobom vyjadrovania spoločne s odporúčaniami eliminácie daných negatív môžeme prehľadným spôsobom znázorniť nasledovne:

Tabuľka 3 Negatíva verbálnej komunikácie a odporúčania ich eliminovania

Podoba verbálneho spôsobu Negatíva verbálnej komunikácie Odporúčania pre eliminovanie negatív verbálnej komunikácie
Náročnosť kontroly komunikovaných postojov a názorov
Stanovenie jasných pravidiel priebehu komunikačného procesu pred začatím komunikovania a ich dodržiavanie
Náročnejšie presadenie oponujúceho postoja a názoru
Ovládanie argumentov podporujúcich stanovisko komunikujúceho a ich komunikovanie
Očakávaná rýchla odpoveď
Žiadosť o čas na premyslenie si odpovede
Nezmazateľnosť vysloveného výrazu v sociálnej interakcii
Dôslednejšie uváženie využitia výrazového prostriedku, absencia neuváženej reakcie na komunikovanú informáciu

Keďže sme pri verbálnom spôsobe komunikovania identifikovali nielen pozitíva, ale aj negatívne charakteristiky, navrhujeme dodržiavanie nasledujúcich pravidiel pri verbálnom komunikovaní (Hasajová-Porubčanová, Bilčík, 2020):

– pripravenosť a ujasnenie komunikovaného obsahu,

– vecnosť a stručnosť,

– ukľudnenie sa,

– zapojenie poslucháča založené na jeho vypočutí,

– prístupnosť a vnímavosť v odpovediach,

– ak človek niečo nevie, nie je hanba to povedať,

– udržiavanie kontaktu s účastníkmi komunikačného procesu,

– stručné zhrnutie komunikovaného obsahu,

– nevyužívanie skratiek, ktoré neovládajú všetci účastníci komunikačného procesu,

– nie je vhodné začínať vetu niektorými slovnými vyjadreniami (napr. „aby som povedal/a pravdu“,…)

– absencia prílišnej vážnosti, ako aj uštipačných poznámok v komunikovaní

Za jeden z najvýznamnejších predpokladov verbálneho spôsobu komunikovania považujeme hlavne ujasnenie komunikovaného obsahu. Predovšetkým komunikátor musí chápať obsahu komunikovanej informácie, ktorá by mala byť podaná takým spôsobom, aby bol daný obsah zrozumiteľný pre príjemcu alebo aj pre viacerých príjemcov. V prípade, ak komunikátor presne nevie, akú informáciu chce komunikovať, tak proces verbálneho vyjadrovania nejasnej myšlienky sa stáva problematickým na pochopenie. Zároveň konštatujeme, že s ujasnením komunikovaného obsahu sa spája aj pripravenosť v súvislosti so slovným komunikovaním. Na druhej strane však nesmieme zabúdať na rozlišovanie komunikačného kanálu a kontextu, v ktorom sa proces komunikácie realizuje. Menšia pripravenosť na komunikovanie sa vyžaduje hlavne v neformálnych situáciách. Naopak, predovšetkým v pracovnom prostredí je spravidla vyžadovaná adekvátna príprava v súvislosti s komunikovaním slovným spôsobom.

Ak vnímame komunikáciu ako proces vyznačujúci sa interakciou medzi zúčastnenými aktérmi, je potrebné poznamenať, že práve vypočutie si stanoviska ku komunikovanej informácii zo strany príjemcu danej informácie možno považovať za predpoklad akceptovania postojov a názorov druhého človeka v procese komunikovania. Spomínaná interakcia medzi aktérmi komunikácie sa zakladá na predpoklade neustáleho kontaktu účastníkov spomenutého procesu. Ak je pri verbálnom spôsobe komunikovania prítomná pasivita, tak v komunikácii absentuje dynamika, čo môže mať za následok neudržanie pozornosti a sústredenosti.

Rovnako zdôrazňujeme, že slovné vyjadrovanie informácie si vyžaduje aj stručné zhrnutie predstavujúce zopakovanie komunikovaného obsahu prostredníctvom interpretácie najdôležitejších hlavných myšlienok. Zdôraznenie hlavných myšlienok ich zopakovaním prispeje komunikátor k efektívnejšiemu zapamätaniu si danej informácie u komunikanta.

V neposlednom rade považujeme za potrebné odporučiť sústredenie pozornosti na nevyužívanie niektorých výrazových prostriedkov. Ako nevhodné sa javí využívanie skratiek v komunikovaní (napr. častý výraz atď., prípadne vlastné vymyslené skratky výrazov, o ktorých aktér komunikačného procesu predpokladá, že ich ovládajú všetci ostatní účastníci). V súvislosti s využívaním konkrétnych verbálnych výrazových prostriedkov zdôrazňujeme zameranie pozornosti na začínanie vety všeobecnými výrazmi, ktoré nemajú výpovednú hodnotu o komunikovanom obsahu.

Dodržiavanie vyššie uvedených odporúčaných pravidiel realizácie slovného spôsobu komunikovania prispeje k efektívnejšiemu priebehu komunikačného procesu.

Ak zdôrazňujeme význam podrobnejšieho skúmania a analyzovania komunikačného procesu, dopĺňame aj charakterizovanie formálnych aspektov komunikovania. V tejto súvislosti upozorňujeme na oblasť označovanú ako paralingvistika. Paralingivistika je oblasť, ktorá sa zaoberá skúmaním formálnej stránky komunikácie (Hasajová-Porubčanová-Bilčík, 2020). Paralingvistickými aspektmi komunikácie sa podrobnejšie zaoberajú viacerí autori. Podľa Hasajovej, Porubčanovej a Bilčíka (2020) zaraďujeme k uvedenej oblasti nasledujúce charakteristiky komunikovania:

 1. Hlasitosť reči – znamená identifikovanie hlasitosti alebo tichosti rečového prejavu. Väčší stupeň hlasitosti spravidla indikuje aktívnejší vzťah hovoriaceho k danej informácii. Intenzívnejší hlasový prejav taktiež predpokladá vitalitu hovoriaceho, jeho suverenitu, sebavedomie, uvoľnenie, ale aj afektovanosť a nedostatočné ovládanie. Mimoriadne tichý prejav komunikujúceho spravidla naznačuje trému či nesmelosť, ako aj prípadnú snahu o upútanie pozornosti – najmä zdôrazňovaní niektorých výrazov.

 2. Rýchlosť prejavu (tempo reči) – tempo reči sa podieľa na ovplyvňovaní kvality výslovnosti a zrozumiteľnosti komunikujúceho. Ak je tempo reči komunikujúceho príliš rýchle, je možné, že komunikátorovi nebude príliš dobre rozumieť, a zároveň je náročné sústrediť sa na množstvo komunikovaných informácií.

 3. Pauzy v reči (prestávky v reči) – prestávky v reči sa vyznačujú rôznosťou, keďže rozlišujeme:

 1. fyziologická pauza (spojená s nadýchnutím sa),

 2. logická pauza (spojená s logickým členením komunikovaného obsahu),

 3. váhanie (prestávka v reči, ktorá vzniká vtedy, keď komunikujúci nevie, aký výrazový prostriedok má zvoliť na pokračovanie svojho vyjadrenia),

 4. dramatická pauza (slúži na zdôraznenie konkrétneho výrazu, ktorý nasleduje po krátkom odmlčaní sa),

 1. Slovný dôraz – znamená zdôrazňovanie niektorých slov počas komunikovania.

 2. Farba hlasu – v mnohých prípadoch odzrkadľuje pre príjemcu/ príjemcov emočný stav komunikujúceho. Hlasový prejav je možné intonáciou zdôrazniť, avšak práca s hlasom je jednoduchšia pre osoby, ktoré sú hudobne nadané.

 3. Tón a výška hlasu – hlas, ktorý je hlbší, pôsobí dôveryhodnejšie.

 4. Dĺžka prejavu – poukazuje na to, ktorá osoba v komunikačnom procese hovorí dlhšie, ktorá kratšie, kto začal proces komunikácie.

 5. Objem reči a jej kvalita – objem reči je charakterizovaný množstvom slov komunikátora. Spravidla platí, že ženy hovoria viac ako muži, rovnako aj absolventi humanitného zamerania komunikujú viac ako absolventi technického zamerania.

 6. Plynulosť reči – plynulosť toku rečového prejavu podmieňuje chápanie komunikovanej informácie jej príjemcom/ príjemcami. V prípade, ak rečový prejav nie je plynulý, signalizuje to váhanie, neistotu, nesústredenosť, a v niektorých prípadoch aj nezainteresovanosť.

 7. Chyby v reči – predstavujú často sa opakujúce slová rôzneho druhu (čiže, áno, teda,…), chybná artikulácia.

 8. Správnosť výslovnosti – súvisí so správnym vyslovovaním najčastejšie sykaviek alebo niektorých hlások (r, g, h,…).

 9. Kvalita výslovnosti – rozlíšenie toho, či je prejav strohý, prípadne stručný a nedôrazný na vyslovovanie.

 10. Slovná vata – znamená vyplnenie slovného prejavu takými slovami, ktoré z hľadiska obsahu komunikovanej informácie nemajú výpovednú hodnotu.

Vybrané aspekty paralingivistiky uvádza stručnejším spôsobom aj Mikulášik (2003):

 1. Hlasitosť verbálneho prejavu – intenzita hlasového prejavu determinuje záujem o komunikovanú informáciu jej príjemcom. Tichá reč je spravidla prejavom hanblivosti a nesmelosti. Niekedy je tichá reč sprevádzaná aj neverbálnymi signálmi pomáhajúcimi vyjadrenie komunikovanej informácie. Na druhej strane, hlasitejšia reč znamená vitalitu, sebavedomie a uvoľnenosť.

 2. Výška tónu reči – ovplyvňuje hlavne prijímanie komunikovanej informácie. Hlbší hlas pôsobí na príjemcov komunikovaného obsahu presvedčivejšie a dôveryhodnejšie.

 3. Rýchlosť verbálneho prejavu – označuje sa aj ako tempo reči. Tempo reči môže byť píliš pomalé, stredne rýchle alebo veľmi rýchle. Veľmi rýchla reč je náročná na vnímanie a prispieva k únave príjemcu komunikovanej informácie. Tempo reči by sa malo v priebehu komunikovania striedať, a je potrebné pomalšie zdôrazniť dôležité informácie. Rýchle tempo reči je typické pre ľudí, ktorí sú impulzívni, temperamentní, a môže indikovať nervozitu či nezáväznosť.

 4. Objem reči – predstavuje množstvo slov, ktoré človek vyprodukuje počas priebehu komunikačného procesu.

 5. Plynulosť reči, odmlky a parafrázovanie – neúmyselné odmlky v komunikovaní pôsobia rušivo. Naopak, úmyselná prestávka pri odovzdávaní informácie môže zdôrazniť jej obsah. Odmlka v reči pri zdôraznení konkrétnej informácie by mala trvať viac ako pol sekundy.

 6. Farba hlasu a emočný náboj – zahŕňa intonáciu a premenlivosť hlasového zafarbenia. Ak človek hovorí monotónne, tak prejav je spravidla nezáživný a pôsobí chladne. Rovnako aj prehnaná melodičnosť pôsobí neprirodzene a prejav má spravidla karikatúrny dojem.

 7. Kvalita reči – súvisí s presnosťou prezentovanej informácie v komunikačnom procese.

 8. Slovná vata – predstavuje označenie pre slová využívané v komunikácii, ktoré sú využívané spravidla nevedome vo verbálnom prejave a nemajú nič spoločné s komunikovaným obsahom. Najčastejšie ide o citoslovcia (vlastne, dobre, jednoducho,…)

 9. Chyby v reči – zaraďujeme sem artikulačné chyby, nesprávnu výslovnosť niektorých písmen, prehĺtanie koncoviek, nesprávne použité slová. Okrem toho patrí medzi chyby v reči aj využívanie rôznych zvukových vyjadrení, ktoré nemajú nič spoločné s komunikovaným obsahom.