Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

VYBRANÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V EDUKAČNEJ REALITE

Zložky pedagogickej komunikácie

Pedagogickú komunikáciu považujeme za špecifický druh komunikácie. Keďže ide o komunikačný proces, tak pri podrobnejšom charakterizovaní identifikujeme základné zložky korešpondujúce s charakteristickými a nevyhnutnými súčasťami komunikačného procesu. Identifikovanie základných zložiek procesu pedagogickej komunikácie vyplývajúce z charakterizovania základných zložiek komunikačného procesu uvádzame v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 4).

Tabuľka 4 Základné zložky komunikačného procesu verzus základné zložky procesu pedagogickej komunikácie

Základné zložky procesu komunikácie Základné zložky procesu pedagogickej komunikácie
Komunikátor
=
Učiteľ
Komuniké
=
Kurikulum
Komunikačný kanál
=
Edukačný proces v prostredí školy
Komunikant
=
Žiak

Základné zložky procesu pedagogickej komunikácie vymedzujeme nasledovne:

  • Učiteľ – učiteľ predstavuje v priebehu procesu pedagogickej komunikácie komunikátora. Uvedená pozícia sa v spomenutom procese zakladá na postavení učiteľa v edukačnom procese. Učiteľ je osoba, ktorá disponuje kvalifikačnými predpokladmi pre vykonávanie učiteľskej profesie. Z tohto dôvodu dokáže efektívne viesť komunikačný proces so žiakmi. Komunikácia iniciovaná zo strany učiteľa je najčastejšie prepojená s obsahom vzdelávania.
  • Kurikulum – obsah vzdelávania predstavuje v procese pedagogickej komunikácie spravidla komuniké. Ak hovoríme o informáciách, ktoré sú obsahom komunikačnej interakcie medzi učiteľom a žiakom, ide najčastejšie o obsah vzdelávania určovaný učebnými osnovami. Komunikácia aktérov procesu pedagogickej komunikácie však nemusí byť nutne redukovaná iba na obsah vzdelávania. Úlohou učiteľa je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Preto môžeme za komuniké označiť aj vybrané oblasti výchovné procesu súvisiace so špecifickosťou edukačnej reality.
  • Edukačný proces v prostredí školy – proces výchovy a vzdelávania v prostredí školy považujeme za jeden zo spôsobov realizácie procesu pedagogickej komunikácie. V širokom slova zmysle chápeme najmä vyučovací proces v škole ako komunikačný kanál pedagogickej komunikácie. Interakcia medzi učiteľom a žiakom uskutočňovaná komunikovaním vyplýva z priebehu vzdelávacieho procesu v školskom prostredí. Prostredie školy svojimi charakteristikami vymedzuje rolu učiteľa najčastejšie ako komunikátora, ako aj rolu žiaka v pozícii komunikanta. Bez participácie učiteľa a žiaka, resp. žiakov na vyučovacom procese by boli možnosti pedagogickej komunikácie značne eliminované. V súčasnosti dochádza k niektorým premenám uskutočňovania vyučovacieho procesu v školskom prostredí. Avizované premeny sú determinované postupným prenikaním moderných informačných a komunikačných technológií do procesov výchovy a vzdelávania a dochádza k rozširovaniu možností komunikovania učiteľa a žiaka.
  • Žiak, študent – žiak predstavuje v priebehu pedagogickej interakcie komunikanta. Žiak počas vzdelávania realizovaného niekoľkými spôsobmi prijíma v procese pedagogickej komunikácie obsah vzdelávania komunikovaný učiteľom. Pozícia komunikanta sa vyznačuje rôznou mierou aktivity počas pedagogickej interakcie s učiteľom. Aj napriek tomu, že sa učiteľ snaží žiakov zapájať do komunikačného procesu čo možno najviac, tak v realite priebehu vzdelávacieho procesu často absentuje výraznejšia aktivita žiakov, a rovnako absentuje aj aktívnejšia participácia komunikantov v komunikácii s učiteľom. Za jedno z riešení pasívnej participácie žiakov v pedagogickej interakcii je využívanie aktivizačných metód a foriem vyučovania, ktorých uplatnenie sa zakladá na aktivite vzdelávaných osôb. Aktívnejšia účasť žiakov na vyučovaní predpokladá aj aktívnejšiu komunikáciu s učiteľom v procese pedagogickej komunikácie.

Proces pedagogickej komunikácie sa od komunikačného procesu vo všeobecnosti odlišuje základnými zložkami. V procese pedagogickej komunikácie zastáva rolu komunikátora spravidla učiteľ. Žiak (študent) je označovaný ako komunikant. Komuniké pozostáva najčastejšie z kurikula – obsahu vzdelávania a za komunikačný kanál v procese pedagogickej interakcie považujeme všeobecný kontext edukačného procesu v prostredí školy. V súčasnosti sa rozvíjajú inovatívne spôsoby realizácie pedagogickej komunikácie. Ich základ vyplýva z progresu moderných informačných a komunikačných technológií umožňujúci komunikovanie učiteľa a žiaka (študenta) bez fyzického kontaktu na identickom mieste.