Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

VYBRANÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V EDUKAČNEJ REALITE

Verbálna a neverbálna pedagogická komunikácia

Podľa zvolených komunikačných prostriedkov rozlišujeme verbálnu a neverbálnu komunikáciu. V rámci pedagogickej komunikácie Gavora (2005, s. 25) rozlišuje sprostredkovanie informácii jazykovými a nejazykovými prostriedkami. Na základe uvedeného považujeme za dôležité odlišovanie pedagogickej komunikácie realizovanej slovne – verbálnymi výrazovými prostriedkami. Uvedený typ komunikácie je založený na využívaní jazykových výrazových prostriedkov. Okrem toho nezabúdame v edukačnom procese zdôrazniť ani uskutočňovanie komunikácie, ktorá sa nerealizuje prostredníctvom jazykových výrazových prostriedkov. Hovoríme o mimoslovnej – neverbálnej komunikácii. Prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie sa v edukačnom procese spravidla navzájom prelínajú, a zároveň dopĺňajú. Ich využitie nastáva v rôznej miere pri uplatňovaní jednotlivých vyučoavacích metód a v neposlednom rade od kontextu v závislosti od konkrétnej komunikačnej situácie.