Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

VYBRANÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V EDUKAČNEJ REALITE

KOMUNIKÁCIA V ONLINE PRIESTORE

Kľúčové zameranie kapitoly

Život v súčasnej spoločnosti sa vyznačuje mnohými a neustálymi premenami založenými spravidla na postupujúcom progrese v rozmanitých oblastiach. Premeny v spoločnosti sa dotýkajú mnohých oblastí ľudskej existencie. So životom človeka sa bez najmenších pochybností spájajú aj procesy výchovy a vzdelávania, ktorých všeobecný charakter, ale aj špecifiká sú do veľkej miery určované práve vyššie spomínaným vývojom v spoločnosti. Za neodmysliteľnú súčasť spoločenského vývoja považujeme aj rozvoj digitálnych technológií podporujúcich priebeh ľudských interakcií bez bezprostrednej fyzickej prítomnosti jednotlivých aktérov na identickom mieste. Využívanie digitálnych technológií sa postupne rozširuje do niekoľkých spoločenských oblastí a zahŕňa aj oblasť komunikácie. Na základe rozvoja digitálnych technológií môže komunikácia prebiehať aj v online priestore a komunikujúci tak nemusia byť v bezprostrednom fyzickom kontakte.

Z tohto dôvodu musíme poukázať aj na postupné zapájanie využívania digitálnych technológií do oblasti výchovy a vzdelávania. Všeobecné využívanie digitálnych technológií v súvislosti s procesmi výchovy, ako aj vzdelávania sa týka predovšetkým zberu, zaznamenávania, následného uchovávania, spracovania, ako aj výmeny rôznych informácií (Kosturb – Severini – Marher Milovčiková, 2014, s. 80-81). Využívanie moderných technológií je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou zefektívnenia edukačného procesu. Rozvoj digitálnych technológií prepájame s rozvojom moderných informačných a komunikačných technológií. Naším cieľom nie je vytvorenie exaktnej kategorizácie moderných informačných a komunikačných technológií. Chceme však poukázať na všeobecný prínos rozvoja spomenutej oblasti pre edukačný proces bez ohľadu na využité technológie.

Zaznamenávanie informácií prostredníctvom digitálnych technológií je považované za rýchly a jednoduchý spôsob. Spravidla nenáročným sa stáva aj uchovávanie informácií v digitálnej podobe, v závislosti od ich veľkosti, ako aj v závislosti od dostupných kapacít zvoleného prostriedku uchovania. Pri uchovávaní informácií v digitálnej podobe absentuje pri väčšom množstve požiadavka na adekvátny fyzický priestor. Naviac, výmena informácií v digitálnej podobe sa taktiež uskutočňuje relatívne rýchlym spôsobom. Ako príklad môžeme uviesť odoslanie mailu, dokumentov v prílohe mailu.