Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

VYBRANÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V EDUKAČNEJ REALITE

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

BEKÉNIOVÁ, Ľ. 2015. Rozvoj komunikačných kompetencií pedagogického zamestnanca zameraný na rečový prejav. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2015. ISBN 978-80-565-1112-1.

BILÁ, M., KAČMÁROVÁ, A., KÖRTVÉLYESSY, L. 2008. Angličtina – jazyk medzinárodnej komunikácie. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, 2008. 97 s. ISBN 978-80-8068-791-5

BOYCE, S. 2012. Not Just Talking. Identyfying non-verbal communication difficulties. New York: Routlege, 2012. ISBN 978-80-8638-884-96.

BURGEROVÁ, J. – ADAMKOVIČOVÁ, M. 2014. Vybrané aspekty komunikačnej dimenzie e-learningu. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1146-7.

BURGOON, J.K, – GUERRERO, L.K., – FLOYD, K. 2016. Nonverbal communication. New York: Routlege, 2016. ISBN 978-0-205-52500-3.

ČERETKOVÁ, S. 2019. Kompetencie učiteľa: hodnotenie a sebahodnotenie. Praha: Verbum, 2019. ISBN 978-80-87800-54-6.

DANEK, J. 2014. Pedagogická komunikácia na vysokej škole. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-614-7.

FONTANA, D. 2003. Psychológia v školskej praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-717-8626-8.

GAVORA, P. 2005. Učiteľ a žiaci v komunikácii. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-731-5104-9.

GÁBOROVÁ, Ľ. – GÁBOROVÁ, Z. 2006. Človek v sociálnom kontexte. Prešov: Lana, s. r. o., 2006. ISBN 80-969053-8-4.

HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, L. 2013. Komunikační dovednosti. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013. ISBN 978-80-86730-99-8.

HASAJOVÁ, L. – PORUBČANOVÁ, D. – BILČIK, A. 2020. Vybrané kapitoly z pedagogickej komunikácie v odbornom vzdelávaní. Dubnica nad Váhom: DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-051-8.

HARAUSOVÁ, H. 2013. Komunikácia v organizácii. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. ISBN 978-80-8152-019-8.

HELUS, Z. 1995. Jak dál ve vzdělávaní učitelu. In Pedagogika, roč. 45, č. 2. ISSN 3330-3815.

HERÉNYOVÁ, G. – MARTINČEKOVÁ, I. 2015. Rozvoj komunikačných zručností. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2015. ISBN 978-80-565-1010-0.

CHLEBEKOVÁ, J. 2014. Rozvoj komunikatívnych kompetencií dieťaťa v spolupráci materskej školy a rodiny. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. ISBN 978-80-8052-867-6.

KAŠIAROVÁ, N. 2016. Čo potrebuje vedieť učiteľ o komunikačnej kompetencii žiaka? In Pedagogické rozhľady. roč 25, č 2-3, 2016.  ISSN 1335-0404. s. 27-30

KLEMENT, M.  – DOSTÁL, J. 2018. Teorie, východiska, principy a rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018.  ISBN-978-80-2445353-8.

KLINCKOVÁ, J. 2011. Neverbálna komunikácia alebo komunikujeme len slovami. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0168-4.

KORMANOVIČOVÁ, K. – HALÁKOVÁ, Z. 2008. Neverbálna komunikácia v pedagogickej práci učiteľa. In E-Pedagogium, roč 8, č 4. ISSN 1213-7758, s. 59-66.

KOSTURB, D. – SEVERINI, E. – MARHER MILOVČIKOVÁ, K. 2014. Digital technologies as tool in the evaluation processess. In Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukace. Ostava: Ostravská univerzita v Ostrave, 2014. ISBN 978-80-7464-655-3. s. 78-101. KRUEGER, J. 2005. Nonverbal communication. Munich: GRIN Verlag, 2005. ISBN 978-3-638-93015-4.

KYRIACOU, Ch. 2008. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-73674-34-2.

LACHYTOVÁ, L. 2011. Sociálna komunikácia. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2011. ISBN 978-80-89372-35-5.

MICHVOCÍKOVÁ, V. 2020. Využívanie moderných informačných a komunikačných technológií v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov. In PEDAGOGICA ACTUALIS XII. Aktuálne trendy pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISBN 978-80-572-0066-6. s. 116-131.

MIKULÁŠTÍK, M. 2003. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada Publishing, 2003. 368 s. ISBN 80-247-0650-4.

NOSKOVÁ, I. 2019. Umenie komunikácie. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2019. ISBN 978-80-565-1441-2.

NOVÁK, J. a kol. 2022. Rozvoj pedagogických kompetencií vysokoškolských učiteľov. Bratislava: EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4947-9.

ORGOŇOVÁ, O. – BOHUNICKÁ, A. 2018. Interakčná štylistika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. ISBN 978-80223-4556-8.

PAUILIKOVA, K. 2021. Komunikačná kompetencia v anglickom jazyku a jej rozvoj na primárnom stupni vzdelávania. In PEGAS Slavonic Pedagogical Studies Journal, roč 10 č 1, ISSN 1339-8660, s. 31-46.

PORTIK, M. – LAPŠANSKÁ, M. 2012. Pedagogická komunikácia v primárnej škole. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-555-0709-5.

PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2017. Sociálne kompetencie žiakov. Nitra: Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. ISBN 978-80-558-1230-4.

PRŮCHA, J. 2013. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-2620-456-5.

PRŮCHA, J. 2010. Interkulturní komunikace. Grada Publishing, 2010. ISBN: 978-80-24730-69-1.

REID, E. 2011. Vymedzenie pojmov a vzťahov kultúry, komunikácie a jazykového vzdelávania. In XLinguae 2011, roč 3, č 1. ISSN 1337-8384, s. 20-26.

SACHIDANANDA NAYAK, A. – KUMAR RATH, P. 2019. Non-verbal feedback and Communication. Chennai: Prowess Publishing, 2019. ISBN 978-93-89097-41-2.

SIROTOVÁ, M. 2014. Vysokoškolský učiteľ v edukačnom procese. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-563-8.

SOOROIYA, P. 2017. NON VERBAL COMMUNICATION. Raleigh: Lulu Publication, 2017. ISBN 978-1-378-36167-0.

SCHULZ, D. – SCHULZ, S. E. 2017. Theories of Personality. Boston: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-65295-8.

ŠEĎOVÁ, K. -ŠVAŘÍČEK, R. -ŠALOMOUNOVÁ, Z. 2012. Komunikace ve školní tříde. Praha: PORTÁL, 2012. ISBN 978-80-262-0085-7.

ŠKVARENINOVÁ, O. 2004. Rečová komunikácia. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. ISBN 80-10-00290-9.

ŠUŤÁKOVÁ, V. – FERENCOVÁ, J. – ZAHATŇANSKÁ, M. 2017. Sociálna a didaktická komunikácia. Bratislava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2017. ISBN 978-80-8168-548-4.

ŠUVEROVÁ, S. 2011. INTERPERSONÁLNE KOMPETENCIE UČITEĽA VO VZŤAHU K RODIČOM DIEŤAŤA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI. In Medzinárodná elektronická konferencie pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov: Katedra pedagogiky FHPV v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0482-7. s. 308-315.

TIŠŤANOVÁ, K. 2012. Špecifiká pedagogického komunikovania. Ružomberok: VERBUM, 2012. ISBN 978-80-8084-885-9.

TIŠŤANOVÁ, K. 2014. Mladý „homo interneticus“ a jeho komunikácia. In Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti III. Zborník z konferencie, Ružomberok, 2013. Ružomberok: VERBUM, 2014. ISBN 978-80-561-0108-7. s. 41-50.

TOMKOVÁ, V. 2010. Požiadavka komunikačných zručností pedagóga pri uplatňovaní IKT vo vzdelávaní. In Nove technologie ve vyuce. Brno: Masarykova univerzita, s. 1–4. ISBN 978-80-210-5333-5.

VALIŠOVÁ, A. – KASÍKOVÁ, H. 2007. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.