Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

VYBRANÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V EDUKAČNEJ REALITE

Úvod

Za jednu zo základných charakteristických vlastností človeka možno považovať schopnosť komunikovať rozmanitými spôsobmi. Komunikáciu vnímame najčastejšie ako dorozumievanie medzi ľuďmi, ktoré by sa malo podieľať na uľahčení a zefektívnení interakcií človeka s človekom. Komunikovanie je prítomné v mnohých oblastiach života, a to všade tam, kde dochádza ku kontaktu dvoch alebo viacerých jedincov. Interakcia ľudských jedincov nastáva aj v procese výchovy a vzdelávania prebiehajúcom v prostredí školy. Z tohto dôvodu je podľa nášho názoru potrebné jednoznačne zadefinovať proces komunikácie rovnako zo všeobecného hľadiska, ako aj identifikovať základné charakteristické znaky komunikačného procesu realizovaného v školskom prostredí. Hovoríme o špecifikách pedagogickej komunikácie. Základné charakteristiky týkajúce sa pedagogickej komunikácie by mali predstavovať súčasť poznatkov a vedomostí predovšetkým učiteľa tvoriaceho súčasť edukačnej reality z pozície neoddeliteľného účastníka komunikačného procesu v prostredí školy.

Predkladaná publikácia pozostáva z troch kapitol. V prvej kapitole charakterizujeme komunikáciu vo všeobecnosti. Okrem doplnenia ďalších podrobenejších charakteristických znakov komunikácie sú zdôraznené aj funkcie komunikácie. Všeobecné charakteristiky komunikácie sú vytvárané analyzovaním základných zložiek komunikácie. Na základe preštudovania obsahu prvej podkapitoly publikácie bude možné identifikovať účastníkov komunikačného procesu. Identifikácia účastníkov komunikačného procesu vytvára predpoklad pre následné členenie komunikácie. Členením komunikácie chceme sústrediť pozornosť čitateľa nielen na prvotné rozlišovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie. Rovnako považujeme pri skúmaní komunikácie za dôležité vymedzenie špecifík uvedených druhov komunikácie. Centrum pozornosti podrobnejších charakteristík smeruje práve k verbálnej komunikácii prostredníctvom nielen detailnejšieho zadefinovania uvedeného spôsobu komunikovania. Rovnako sú zdôrazňované pozitíva, ako aj negatíva vyplývajúce z komunikovania slovným spôsobom.

Druhá kapitola je zameraná na definovanie pedagogickej komunikácie. V rámci zamerania predkladanej učebnice je prioritou poukázať na konkretizovanie základných charakteristických znakov vymedzujúcich pedagogickú komunikáciu v porovnaní s komunikáciou vo všeobecnosti. Charakteristiky pedagogickej komunikácie dopĺňajú odporúčania pre učiteľov pri realizácii spätnej väzby. V súvislosti s jednotlivými spôsobmi uskutočňovania pedagogickej komunikácie boli vytvorené odporúčania pre realizáciu efektívneho verbálneho komunikovania v edukačnom procese.

V tretej kapitole sme sústredili centrum pozornosti na prepojenie pedagogickej komunikácie s oblasťou informačných a komunikačných technológií. Informačné a komunikačné technológie neustále prenikajú aj do edukačného procesu. Preto nachádzame možnosti ich uplatnenia, a z nich vyplývajúcej aplikácie inovatívnych spôsobov zefektívnenia edukačného procesu aj v pedagogickej komunikácii, a jasné zadefinovanie uvedenej problematiky považujeme za nevyhnutnosť. Okrem toho sú v poslednej kapitole publikácie navrhnuté odporúčania pre eliminovanie vybraných negatív realizácie pedagogickej komunikácie v online priestore.

Komunikovanie pedagóga v edukačnom procese v školskom prostredí sa musí zakladať na širokom spektre poznatkov vzdelaného odborníka v uvedenej oblasti. Z tohto dôvodu analyzujeme práve vybrané charakteristiky komunikačného procesu z niekoľkých uhlov pohľadu.

Predkladaný text dopĺňa vydanie predchádzajúcej učebnice najmä o podrobnejšie analyzovanie pozitívnych a negatívnych aspektov verbálneho komunikovania s následným stanovením niekoľkých odporúčaní eliminovania negatív vyplývajúcich zo slovného spôsobu komunikovania najmä v profesii učiteľa.

Publikácia bola spracovaná ako jeden z výsledkov riešenia projektu Inovácia a digitalizácia doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FF UCM v Trnave.