Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

VYBRANÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V EDUKAČNEJ REALITE

Záver

Pedagogická komunikácia predstavuje neoddeliteľnú súčasť edukačného procesu. Komunikovanie učiteľa so žiakom alebo so študentom, a tak isto aj komunikovanie učiteľa so skupinou žiakov alebo študentov sa podieľa na vytváraní a formovaní priebehu procesu výchovy a vzdelávania realizovaného v prostredí školy. Z tohto dôvodu sme sa zamerali na analyzovanie podrobnejších vybraných charakteristík pedagogickej komunikácie, ktorých osvojenie si čitateľovi umožní efektívnejšiu participáciu v komunikácii prebiehajúcej predovšetkým v prostredí školy.

V predkladanej učebnici sme charakterizovali komunikáciu vo všeobecnosti ako dôležitý spôsob dorozumievania sa, ktorý je dynamického charakteru. Proces komunikovania je zároveň súčasťou interakcie medzi ľuďmi. Práve komunikácia prispieva k vytváraniu a k následnému formovaniu medziľudských interakcií. Predpokladom rozvíjania interakcií medzi ľuďmi je práve dorozumievanie sa človeka s človekom, a preto zdôrazňujeme dôležitosť dynamiky komunikovania. Aj preto sme zadefinovali základné zložky komunikačného procesu, ku ktorým patrí komunikátor ako nositeľ komunikovanej informácie, komunikant ako príjemca komunikovanej informácie, komunikovaná informácia označovaná ako komuniké a podstatný je aj spôsob prenosu komuniké označovaný ako komunikačný kanál. Identifikovali funkcie komunikácie, z ktorých zdôrazňujeme funkciu informačnú, ako aj výchovno-vzdelávaciu. Zároveň sme podrobnejšie definovali verbálnu komunikáciu založenú na slovnom spôsobe vyjadrovania sa. Zamerali sme sa na analyzovanie rovnako pozitívnych stránok, ako aj negatívnych charakteristík vyplývajúcich z verbálneho komunikovania vo všeobecnosti. Rovnako sme doplnili aj možnosti neverbálnej komunikácie.

Okrem toho sme identifikovali komunikáciu prebiehajúcu v prostredí školy ako pedagogickú komunikáciu. Práve špecifickosť výchovno-vzdelávacieho procesu v prostredí školy determinuje priebeh procesu komunikácie medzi jednotlivými účastníkmi, za ktorých považujeme učiteľa a žiaka. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby učitelia na všetkých úrovniach školskej sústavy nielen disponovali poznatkami a vedomosťami identifikujúcimi základné charakteristické znaky pedagogickej komunikácie. Rovnako je nevyhnutné, aby pedagóg dokázal využívať jednotlivé komunikačné prvky, a prispieval tak k efektívnosti a plynulosti interakcie s vychovávanými a vzdelávanými osobami. K efektivite pedagogickej komunikácie prispejú aj navrhované odporúčania pre realizáciu efektívnej spätnej väzby, ako aj odporúčania pre eliminovanie negatív vyplývajúcich z verbálneho spôsobu komunikovania učiteľa so žiakmi.

V poslednej kapitole sme definovali špecifiká komunikácie prebiehajúcej v online priestore. Rozvoj digitálnych informačných a komunikačných technológií sa podieľa na rozvoji komunikácie v online priestore aj v edukačnom procese v školskom prostredí. Komunikácia pedagóga s vychovávanou a vzdelávanou osobou prebieha v rôznej intenzite už aj v online prostredí, nielen v reálnom prostredí školy. Existujúce, ako aj novovznikajúce online platformy považujeme za jeden z komunikačných kanálov pedagogickej komunikácie. Avšak aj napriek existujúcim prínosom pedagogickej komunikácie v online priestore zdôrazňujeme nenahraditeľnosť pedagogickej komunikácie v reálnom prostredí školy, ktorá v porovnaní s online spôsobmi dynamizuje interakciu pedagóga so žiakom, ako aj so študentom v oveľa väčšej miere. Prínosom publikácie je bez najmenších pochybností aj navrhnutie odporúčaní pre eliminovanie negatívnych aspektov realizácie pedagogickej komunikácie v online priestore.

Záverom chceme podotknúť zdôraznenie zadefinovania ďalších možností a spôsobov pedagogickej komunikácie. K doplneniu predkladaného edukačného materiálu môže prispieť podrobnejšia analýza realizácie jednotlivých spôsobov pedagogickej komunikácie v online priestore.