Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Systém pedagogických disciplín

Vzhľadom na skutočnosť, že pedagogika je úzko spätá so spoločenským rozvojom a potrebami praxe, dochádza k nárastu množstva poznatkov, ktoré je potrebné zovšeobecňovať a systematizovať. Práve preto dochádza k diferenciácii, členeniu pedagogiky na špecializované pedagogické disciplíny.

Diferenciáciu pedagogiky a jej členenie je možné rozlišovať z viacerých hľadísk a to:

 1. Z hľadiska vekových osobitostí edukanta (vertikálna diferenciácia);
 2. Z hľadiska obsahu (horizontálna diferenciácia);
 3. Z hľadiska typu edukačného prostredia;
 4. Z hľadiska profesijného zamerania;
 5. Z hľadiska používaných výskumných metód a ďalšie.

Podľa kritéria konštituovanosti (ustálenosť, všeobecne uznávaná stabilita) rozlišujeme disciplíny, ktoré sú konštituované, t.j. rozvinuté alebo sa ešte len vytvárajú, majú krátku históriu a nie sú vo vedeckej komunite zatiaľ považované za samostatné disciplíny. Medzi tzv. konštituované (stabilizované) pedagogické disciplíny zaraďuje napr. Průcha (2006) všeobecnú pedagogiku, dejiny pedagogiky a školstva, porovnávaciu pedagogiku, teóriu výchovy, sociológiu výchovy, pedagogickú antropológiu, ekonómiu vzdelávania, pedagogickú psychológiu, špeciálnu pedagogiku, sociálnu pedagogiku, pedagogiku voľného času, andragogiku, všeobecnú didaktiku, odborové a predmetové didaktiky, technológiu vzdelávania, pedagogickú evaluáciu, pedagogickú diagnostiku, teóriu riadenia školstva, pedeutológiu (teóriu učiteľskej profesie), vzdelávaciu politiku, pedagogickú prognostiku. Nezaraďuje sem metodológiu pedagogiky. Podľa jeho názoru je metodológia súčasťou každej vednej disciplíny – ako teória a aplikácia spôsobov poznávania reality.

Členenie vertikálne a horizontálne sa uvádza podľa Velikaniča (In Hlásna, 2006):

Z hľadiska veku edukanta  –  vertikálna diferenciácia pedagogiky, rozlišujeme:

 1. pedagogika predškolského veku,
 2. pedagogika mladšieho školského veku,
 3. pedagogika staršieho školského veku,
 4. stredoškolská pedagogika,
 5. vysokoškolská pedagogika,
 6. andragogika – výchova a vzdelávanie dospelých,
 7. geragogika – výchova a vzdelávanie seniorov.

 

Najčastejšie členenie  pedagogiky je podľa obsahu a rozsahu skúmaných javov – horizontálna diferenciácia pedagogiky, kde patrí:

 1. všeobecná pedagogika,
 2. didaktika,
 3. teória výchovy,
 4. dejiny pedagogiky,
 5. metodológia pedagogického výskumu
 6. teória riadenia a organizácia školstva.

Členenie pedagogických disciplín na základné, aplikované a hraničné (Višňovský, Kačáni, 2001):

 1. Základné pedagogické disciplíny (všeobecná pedagogika, dejiny pedagogiky, všeobecná didaktika, teória výchovy, porovnávacia pedagogika, metodológia pedagogiky, teória riadenia a organizácie školstva).
 2. Hraničné pedagogické disciplíny – sú na pomedzí dvoch vied, čo znamená spojenie pedagogiky a inej vedy, ich poznatky sa prelínajú a nie je možné určiť kde končia hranice jednej a začínajú poznatky druhej vedy. Integráciou pedagogiky s pomocnými vedami vznikajú integrované (hraničné) pedagogické disciplíny a/ filozofia výchovy, b/ pedagogická psychológia a psychológia výchovy, c/ sociológia výchovy a sociálna pedagogika, d/ ekonomika výchovy a vzdelávania, e/ školská hygiena, f/ kybernetická pedagogika a iné.
 3. Aplikované pedagogické disciplíny – aplikujú poznatky základných pedagogických disciplín na konkrétne podmienky výchovy (školská pedagogika, predškolská pedagogika, stredoškolská pedagogika, vysokoškolská pedagogika, špeciálna pedagogika, mimoškolská pedagogika, zdravotnícka pedagogika, vojenská pedagogika, penitenciárna pedagogika, inžinierska pedagogika, manažérska pedagogika, dopravná pedagogika, hudobná pedagogika športová pedagogika, pedagogika rodinnej výchovy, pedagogika voľného času a iné).

Pokrivčáková (2000)  uvádza aj ďalšie členenia nasledovne:

 1. Diferenciácia pedagogiky z hľadiska typu edukačného prostredia: a/ školská pedagogika, b/ mimoškolská pedagogika – pedagogika voľného času, c/ rodinná pedagogika.
 2. Diferenciácia pedagogických vied z hľadiska profesijného zamerania edukantov: a/ zdravotnícka pedagogika, b/ vojenská pedagogika, c/ inžinierska pedagogika, d/ manažérska pedagogika, e/ športová pedagogika a iné.
 3. Diferenciácia pedagogických vied z hľadiska používaných metód výskumu: a/ systematická pedagogika, b/ experimentálna pedagogika, c/ porovnávacia, komparatívna pedagogika. 

            Uvedené spôsoby členenia pedagogických disciplín nie sú jediné, ani konečné a v pedagogickej literatúre možno nájsť rôzne kritériá a klasifikácie disciplín vied o výchove.  Tak ako sa rozvíjajú nové poznatky v oblasti vied o výchove, takisto je aj proces vývoja štruktúry týchto vied otvoreným procesom.