Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Vzťah pedagogiky k iným vedám

Ako každá veda, aj pedagogika čerpá informácie z viacerých vedných disciplín a využíva ich ako zdroje poznania. V minulosti sa označovali ako pomocné vedy pedagogiky.

Vedy, ktoré majú súvzťažnosť s pedagogikou členíme nasledovne:

 1. filozofické: filozofia (veda o najvšeobecnejších zákonoch bytia, myslenia a procesu poznania), etika (veda o morálke a mravnosti), estetika (veda o kráse), logika (veda o zákonoch a formách správneho myslenia), gnozeológia (teória poznávania) a iné pomáhajú pedagogike vytyčovať ciele, obsah vzdelania a výchovy;
 2. vedy o človeku (antropologické): psychológia (psychológia napomáha pedagogike lepšie poznávať vychovávaného jednotlivca z hľadiska psychických procesov), sociológia (pomáha pedagogike poznávať sociálne prostredie, v ktorom sa výchova uskutočňuje, a sociálne faktory, ktoré pôsobia na rozvoj jednotlivca), biológia (zaoberá sa pôvodom a vývojom človeka, sleduje vnútornú stavbu ľudského tela, činnosť a funkciu orgánov ľudského tela a genetiku a zákonitosti dedičnosti a premenlivosti organizmov) umožňujú poznávať objekt zámerného pôsobenia, a tým aplikovať či korigovať pôsobenie z hľadiska individuálnych a vekových osobitostí žiaka, či analýza prostredia výchovného procesu;
 3. integrujúce vedy:  kybernetika pomáha pedagogike skúmať všetky oblasti, kde sa uplatňujú procesy riadenia;
 4. historické a literárne: všeobecné dejiny, dejiny filozofie a umenia, literatúra a iné pomáhajú vysvetľovať výchovné javy v širších historických súvislostiach.

Okrem vyššie uvedených, najvýraznejších vedných disciplín, s pedagogikou súvisia aj ďalšie vedy ako napr. hygiena, matematika, právne vedy, ekonomické vedy atď., ktoré umožňujú čo najoptimálnejšiu a najefektívnejšiu realizáciu výchovy a vzdelávania.

Tým, že pedagogika vstupuje do vzájomných vzťahov s inými disciplínami (tzv. pomocnými vedami pedagogiky) dochádza aj k nevyhnutnému prelínaniu sa predmetu výskumu jednotlivých vied a ich vzájomnej spolupráci. Interdisciplinarita a transdisciplinarita je v oblasti vied nevyhnutným predpokladom ich súčasného i budúceho rozvoja.

 

Otázky a úlohy na opakovanie:

 1. Prečítajte si nasledujúce charakteristiky pedagogických disciplín a správne k nim priraďte názov disciplíny. Pri práci využívajte pedagogické slovníky a učebnicu.
  1. je to disciplína, ktorá sa zaoberá vývojom názorov na výchovu a vzdelávanie, zaoberá sa významnými osobnosťami pedagogiky, skúma prednosti a nedostatky vzdelávacích systémov v predchádzajúcich obdobiach;
  2. skúma spôsoby vzdelávania v našich podmienkach, porovnáva školské systémy s inými štátmi a medzi štátmi navzájom;
  3. je samostatnou vednou disciplínou v rámci vied o výchove-antropogogiky, zaoberá sa vzdelávaním a poradenstvom pre dospelých;
  4. zaoberá sa výchovou a vzdelávaním žiakov s určitým druhom postihnutia alebo jedincov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napr. zrakovo – tyflopédia, sluchovo – surdoppédia, rečovo – logopédia, rozumovo – psychopédia);
  5. je to základná pedagogická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá zákonitosťami vyučovania a vzdelávania, zaoberá viacerými oblasťami súvisiacimi s vyučovaním: obsahom a rozsahom vzdelania a vzdelávania; metódami, zásadami a formami vyučovania; interakciou medzi učiteľom a žiakom;
  6. veda o pedagogických metódach, systém teoretických princípov, metód a spôsobov opisu, analýzy a objasňovania pedagogických javov;
  7. disciplína, ktorá skúma vzťahy medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Skúma výchovné procesy, formy sociálnej pomoci deťom, mládeži a dospelým. Jej úlohou je hľadanie účinných foriem prevencie a kompenzácia nedostatkov spoločnosti. Prostredníctvom štúdia výchovy a pedagogizácie prostredia sa snaží o kultiváciu sociálnych skupín a komunít a minimalizáciu rozporu medzi nimi;
  8. vo všeobecnej rovine skúma základné pedagogické kategórie (výchova, vzdelanie, vzdelávanie, učenie atď). Osobitne skúma spoločenskú a historickú podmienenosť cieľov a úloh výchovy;
  9. disciplína, ktorá prináša psychologický pohľad na podmienky, priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania jednotlivca alebo skupín v pedagogických situáciách;
  10. disciplína, ktorá sa zaoberá otázkami výchovného pôsobenia v rodine a výchovnými vplyvmi rodinného prostredia a výchovou k manželstvu a rodičovstvu
  11. skúma problematiku financovania školstva a efektívnosť prostriedkov, vzťahy medzi vzdelaním ľudí a ich uplatnením na trhu práce
  12. táto disciplína sa zaoberá komplexným pohľadom na svet výchovy, na vzťah človeka k spoločnosti, definuje filozofické koncepcie človeka a rôzne prístupy k vychovateľnosti.
  13. teória učiteľskej profesie, analyzuje vlastnosti učiteľa, požiadavky na jeho osobnosť a profesijnú činnosť.
 2. Identifikované pedagogické disciplíny z predchádzajúceho cvičenia rozdeľte do troch skupín na základné, aplikované a hraničné.
 3. Vysvetlite, z akého dôvodu sa v súčasnosti diferencujú pedagogika a andragogika ako samostatné vedy, keď v minulosti bola pedagogika dospelých súčasťou pedagogiky?