Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Klasické pojmy pedagogiky

Výchova, sebavýchova, prevýchova

Výchova je základný a najstarší pedagogický pojem. Zvyčajne sa výchovou rozumie zámerné pôsobenie rodičov, učiteľov a vychovávateľov na vychovávaných, ktoré smeruje k naplneniu výchovných cieľov – napr. rozvinúť u detí a mládeže určité vlastnosti, postoje a hodnotové orientácie. Súčasná pedagogika však už považuje uvedené chápanie výchovy za jednostranné a výchovou rozumie vzájomné pôsobenie vychovávajúcich a vychovávaných, t. j. nejde o pôsobenie subjektu na objekt výchovy, ale do interakcie prichádzajú dva subjekty výchovného pôsobenia.

Výchova  je v pedagogickom ponímaní cieľavedome a všeobecne zameraná spoločenská činnosť na prípravu ľudí pre život. V širšom zmysle ide o rozvoj všetkých stránok osobnosti (rozumovej, etickej, telesnej, estetickej, pracovnej a i.). V užšom slova zmysle ňou rozumieme formovanie mravných, povahových a charakterových čŕt. Výchovu je potrebné vnímať aj ako utváranie a ovplyvňovanie podmienok pre formovanie osobnosti v zameraní na zážitok (Pelikán, 2007). V modernom ponímaní je výchova predovšetkým „procesom zámerného a cieľavedomého vytvárania a ovplyvňovania podmienok, umožňujúcich optimálny rozvoj každého jedinca v súlade s individuálnymi dispozíciami a stimulujúci jeho vlastnú snahu stať sa autentickou, vnútorne integrovanou a socializovanou osobnosťou“ (Pelikán J., 1995, s. 35-36).

Výchova má postupne smerovať k sebavýchove. Sebavýchova predstavuje vlastné pôsobenie jednotlivca na seba samého s cieľom zdokonaľovania svojich vlastností, schopností, návykov apod. Jednotlivec si sám vytyčuje sebavýchovné ciele a volí spôsoby ich dosahovania. Pri sebavýchove je prítomný iba jeden subjekt výchovy. Sebavýchova predpokladá sebapoznanie a spôsobilosť samostatne hodnotiť a regulovať svoje správanie. Základom sebapoznania je uvedomovanie si kladov a nedostatkov vlastného prežívania a správania. Intenzívnejšie vystupujú sebavýchovné tendencie do popredia v puberte, adolescencii a hlavne v dospelosti. To sú dôvody, prečo sa v niektorých vymedzeniach pojmu výchova presúva dôraz z vonkajšieho zámerného pôsobenia na vytváranie vhodných podmienok a pomoc pri vlastnom úsilí vychovávaného (Kostelník, 2009).

Medzi vybrané znaky výchovy zaraďujeme zámernosť výchovného pôsobenia, plánovitosť, cieľavedomosť, systematickosť. Je to typicky ľudská činnosť a vyznačuje sa  bipolárnosťou, t.j. do procesu výchovy vstupujú na jednej strane vychovávateľ a na strane druhej vychovávaný, medzi ktorými je vzájomná interakcia. Mnohofaktorovosť výchovy znamená, že do tohto procesu zasahujú rôzne činitele s rôznou intenzitou pôsobenia, napríklad iné výchovné pôsobenie je v rodine, v škole, v mimoškolských zariadeniach, do výchovy zasahujú rodičia, učitelia, vychovávatelia, lektori apod. Typická je i perspektívnosť – zameranosť výchovy do budúcnosti, t.j. vychovávame človeka pre jeho budúce sa uplatnenie v spoločnosti.

O prevýchove pojednávame vtedy ak ide o odstraňovanie nežiaducich vlastností a návykov osobnosti, ktoré vznikli nevhodným predchádzajúcim pôsobením a ich nahradenie žiaducimi vlastnosťami a správaním a môžeme rozlišovať medzi pojmami prevýchova a reedukácia. Ak hovoríme o reedukácii, toto výchovné pôsobenie realizujú špecialisti v špeciálnych výchovných zariadeniach (napr. reedukačné centrá).

Reedukácia je proces uplatňujúci pedagogické metódy rozvíjajúce nevyvinuté funkcie, upravujúce alebo naprávajúce porušené funkcie a činnosti. Napríklad: reedukácia pohyblivosti, sluchu, zrakureedukácia povahových vlastností a správania (Kraus a kol., 2005).

„O vychovanom človeku hovoríme vtedy, ak  dodržiava základné princípy a normy morálky a o vzdelanom človeku, keď je erudovaný v kognitívnej oblasti, má množstvo poznatkov a informácií“ (Višňovský, Kačáni, 2002, s. 41). Výsledkom výchovy je vychovanosť.

 

 

Vzdelávanie, sebavzdelávanie, vzdelanie

Pojem výchova je používaný často s komplementárnym pojmom vzdelávanie. „Vzdelávanie je proces zámerného a organizovaného osvojovania vedomostí, zručností, postojov a i., typicky realizovaný prostredníctvom školského vyučovania“ (Průcha, 2000, s. 15). Vzdelávanie (Švec, 2002) je dlhodobá inštitucionalizovaná vyučovacia činnosť učiteľov zameraná na prípravu učiacich sa na ich pracovný a mimopracovný život. Je to proces, v ktorom učiaci sa získava vedomosti, spôsobilosti, zručnosti, návyky, skvalitňuje svoje schopnosti.

V súvislosti s pojmom vzdelávanie Švec (2002) rozlišuje delenie druhov vzdelávania na formálne, neformálne a informálne:

Formálne vzdelávanie – školské štúdium, ktoré vedie k získaniu vysvedčenia, diplomu alebo oprávneniu v zmysle predpisov platných v školskej sústave. Proces školského vyučovania predstavuje formálne vzdelávanie, ak prebieha v komplexnom inštitucionalizovanom rámci. Takéto rámce sú zvyčajne chronologicky a hierarchicky usporiadané v moderných školských systémoch, ktoré majú rôzne stupne a ročníky podľa veku a pokroku žiaka a študenta, a to od základnej školy až po univerzitu. Formálne vzdelávanie je vzhľadom na jeho rozsah zvyčajne kontrolované a riadené vládnym subjektom a je zvyčajne povinné do určitého veku.

Neformálne (nonformálne) vzdelávanie – zahrňuje vzdelávanie mimo školskej sústavy, pokračovacie vzdelávanie, doškoľovanie, preškoľovanie, výcvik (na pracovisku), organizované najmä v kurzoch mimoškolských sústav vzdelávania nevyžadujúcich nutne oficiálny zápis a kontrolu.

Neformálne vzdelávanie sa líši od formálneho vzdelávania tým, že v ňom chýba vládny inštitucionalizovaný rámec. Neformálne vzdelávanie predstavuje strednú cestu v tom zmysle, že je tiež organizované, systematické a vykonáva sa s jasným cieľom, ako je napríklad doučovanie, športové krúžky alebo skautské hnutie.

Informálne vzdelávanie resp. učenie (ang. informal education/informal learning)viac-menej neorganizované a nesystematické poúčanie a iná forma učenia niekoho mimo školskej sústavy a mimo neformálneho vzdelávania. Zahrňuje učenie v rôznych životných situáciách napríklad v rodine, učenie podriadeného, zákazníka, pacienta apod. Na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania zvyčajne pri ňom neexistuje žiadna poverená osoba zodpovedná za vyučovanie. Informálne vzdelávanie je prítomné v mnohých rôznych prostrediach a prebieha počas celého života, väčšinou spontánnym spôsobom. Takto sa deti zvyčajne učia materinský jazyk od svojich rodičov alebo keď sa učia pripravovať určité jedlo spoločným varením. Niektoré definície spájajú rozdiely medzi týmito tromi typmi vzdelávania hlavne s miestom, kde sa uskutočňuje: v škole ide o formálne vzdelávanie, na miestach každodennej rutiny jednotlivca ide o informálne vzdelávanie a na iných príležitostne navštevovaných miestach ide o neformálne vzdelávanie. Zvyčajne sa uvádza, že motivácia zodpovedná za formálne vzdelávanie je prevažne vonkajšia, zatiaľ čo pri neformálnom a informálnom vzdelávaní má tendenciu byť hlavne vnútorná. Rozdiel medzi týmito tromi typmi vzdelávania je zvyčajne jasný, ale existujú aj rôzne formy vzdelávania, ktoré nie je ľahké jednoznačne zaradiť do niektorej kategórie (La Belle, 1982; Eshach, 2007).

Najcharakteristickejším spôsobom vzdelávania je sebavzdelávanie (samovzdelávanie), keď subjekt sám, na základe primeranej motivácie, vyvíja aktivitu v zmysle sebazdokonaľovania v intelektovej oblasti. Ide o vlastnú aktivitu jednotlivca.

Výsledkom procesu vzdelávania je vzdelanie. Ide o osvojené vedomosti, zručnosti, návyky apod., ktoré si jednotlivec osvojil v procese školského vzdelávania, sebavzdelávania a  na základe vlastných skúseností. Vzdelávanie je proces, vzdelanie je určitý výsledok vzdelávacích procesov. Existuje viacero kritérií, podľa ktorých môžeme rozlišovať rôzne druhy vzdelania.

 1. Podľa obsahu rozlišujeme vzdelanie všeobecné a odborné.

Všeobecné vzdelanie sa vzťahuje na súbor vedomostí, intelektových schopností a iných charakteristík osobnosti, ktoré sú spoločné a všeobecne potrebné pre život. Nesmeruje k určitej profesijnej príprave.  

Odborné vzdelanie je sústava vedomostí, schopností a iných osobnostných charakteristík, ktoré sa vzťahujú na vybrané predmetné obsahy určitého odboru profesionálnej práce. Je potrebné pre kvalifikovaný výkon konkrétnych  pracovných činností.

 1. Podľa veku vzdelávaných a typu vzdelávacej inštitúcie rozlišujeme základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie.
 2. V histórii vznikli aj ďalšie koncepcie resp. druhy vzdelania. Materiálne koncepcie zdôrazňujú predovšetkým rozsah učebných informácií, množstvo učebnej látky, formálne koncepcie vzdelania akcentujú formovanie psychických funkcií a schopností učiacich sa. Utilitaristické sú zamerané na činnosť a praktické využitie. Podľa obsahu môžeme vzdelanie bližšie špecifikovať aj ako prírodovedné, humanitné, ekonomické, technické alebo umelecké vzdelanie (Vališová, Kasíková, 2007).

 

Pojmy výchova a vzdelávanie bývajú pre účely teoretického výkladu oddelené, avšak v praxi je to úplne nemysliteľné a tieto pojmy sú navzájom prepojené, keďže každý učiteľ v rámci svojej profesie vzdeláva a zároveň aj vychováva. Z tohto dôvodu sa používa označenie výchovno-vzdelávací proces. Výchovno-vzdelávací proces (vyučovací proces) sa v zmysle výučby realizuje napr. v školskej triede a zahrňuje činnosť učenia sa na strane žiakov a činnosť vyučovania na strane učiteľov.

 

Vyučovanie

Vyučovanie je pôsobenie učiteľa  na žiaka, kedy prebieha inštitucionalizované učenie. Väčšinou pod týmto pojmom chápeme činnosť, ktorú realizuje učiteľ alebo iný vyučujúci subjekt v rámci výučby. Ide o zámernú, plánovitú činnosť, pri ktorej dochádza k sprostredkovaniu informácií, konkrétnych poznatkov, rozvíjaniu vedomostí, zručností, schopností žiakov či iných osôb. Ide o činnosť zámernú, intencionálnu podľa určitého učebného plánu so zámerom dosiahnuť stanovené výchovno-vzdelávacie ciele, sprostredkovať požadovaný obsah s využitím rôznych výchovno-vzdelávacích metód, prostriedkov, zásad a v rámci určitej organizačnej formy vyučovania.

Cieľ vyučovania je ideálna predstava pedagogických výsledkov – akým by človek mal byť (z výchovného hľadiska) a čo by mal vedieť (zo vzdelávacieho hľadiska).

Obsah vyučovania je výber toho, čo si má žiak (edukant) osvojiť z hľadiska zodpovedajúcich cieľov. Obsah vyučovania je konkretizovaný v základných pedagogických dokumentoch.

Zásady vyučovania sú všeobecne platné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky stránky výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. primeranosť, názornosť, aktivita, individuálny prístup atď.).

Prostriedky výchovy a vzdelávania predstavujú všetko, čo umožňuje realizovať výchovu a vzdelávanie a zefektívňuje ich. Môžu byť nemateriálne (metódy, zásady, obsah) a materiálne (pomôcky a didaktická technika).

Metóda je cesta, postup, spôsob dosahovania vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov (napr. slovné, názorné, praktické).

Organizačná forma je jednotka charakterizovaná časom a priestorom, v ktorom sa výchovno-vzdelávací proces realizuje (napr. vyučovacia hodina, exkurzia, seminár, prednáška,…)

Na záver môžeme zhrnúť, že existuje úzka súvislosť medzi výchovou, vzdelávaním a vyučovaním. Výchova sa chápe ako formovanie kladných čŕt osobnosti, žiaducich postojov, hodnotovej orientácie apod. Môže ísť o zámerné pôsobenie, ako aj o nezámerné, neplánované pôsobenie. Vzdelávanie je proces zámerného získavania vedomostí, zručností apod. na rozdiel od vyučovania, kde hrá dôležitú úlohu učiteľ.

Učenie a učenie sa

Problematikou a predmetom učenia sa zaoberajú mnohé vedné disciplíny ako psychológia, biológia, fyziológia, kybernetika, pedagogika, sociológia, atď.. Učenie je pojem, ktorý býva veľmi podrobne a široko charakterizovaný a je rozpracovávaný v psychológii, avšak patrí i k základným pojmom vied o výchove. Učenie, z hľadiska psychológie, býva všeobecne definované ako relatívne trvalá zmena správania, ktorá vyplýva z nácviku (Atkinsonová a kol., 1995). V minulosti sa tiež definovalo ako účelné prispôsobovanie organizmu meniacim sa podmienkam. V súčasnosti sa učenie vymedzuje ako zmena správania, ktorá bola navodená skúsenosťou.  V psychológií sa rozlišuje medzi učením a procesom učenia. Proces učenia sa rozširuje, okrem živých organizmov, aj na automatické systémy (niektoré typy počítačov) (Daniel, 2003).

Učenie a učenie sa podľa Šveca (2002) sa  najčastejšie chápe ako zapamätávanie si cenných informácií, štúdium z kníh, osvojovanie si poznatkov spravidla v škole. Klasické učebnice pedagogiky vysvetľujú tieto pojmy ako osvojovanie si vedomostí, zručností a návykov. O tom, či sa realizovalo naučenie sa, či sa uplatnilo učenie sa môžeme presvedčiť nepriamo na základe porovnania toho, aké bolo správanie a prežívanie, priebeh činnosti či výkonnosť pred učebným procesom a aké je po ňom.  Autor rozlišuje nasledovné druhy učenia a učenia sa ako napríklad:

 • Ľudské (uvedomované) učenie sa môže byť verbálne učenie sa zvukových signálov, písomných znakov, slabík  a slov, myšlienkové učenie sa ako osvojovanie si a vytváranie myšlienkových operácií ako učenie sa riešeniu problémov, pamäťovo-sémantické, sociálne učenie sa je najvyšším druhom učenia sa. Zakladá sa na sociálnej facilitácii a komunikácii, najmä však na súčinnosti členov skupín ľudí s určitým spoločným cieľom.
 • Edukačné učenie, je ľudské učenie sa v podmienkach špecifických systémov výchovy.
 • Aktívne učenie sa uskutočňuje v bdelom stave, s dlhodobo udržiavanou pozornosťou, ostražitosťou. Aktivované učenie sa delí na enaktívne, je to priame, nesprostredkované získavanie životných a edukačných schopností, medializované, teda sprostredkúvané nadobúdanie skúseností prostredníctvom média a to personálne niekým ako napr. rodič, učiteľ, rovesník, alebo inštrumentálne niečím ako napr. učebnica, film, vyučovací stroj apod.  

V psychologickej literatúre sa popisujú aj rôzne druhy učenia, z ktorých základ tvorí učenie podmieňovaním, iné teórie pojednávajú aj o kognitívnom učení a existencii
ďalších druhov ako napr.: percepčné, verbálne, pojmové, riešením problémov, sociálne.

 

Švec (2015, s. 22) rozoznáva pri učení pojmy „učenie sa/sebaučenie ťa/teba“. Tieto komplementárne činnosti znázorňuje aj graficky (Obr. 1):

Učenie sa môže byť zámerné (príklady: naúčanie dcéry, syna domácim prácam, poúčanie zákazníka, pacienta, zaúčanie nového zamestnanca povereným odborníkom, priúčanie mladého spolupracovníka skúsenejším kolegom, doúčanie spolužiaka, odúčanie zlozvyku), ale i nezámerné. Nezámerné, náhodné učenie sa je neorganizované, nepravidelné, neplánovité v akejkoľvek životnej situácii a v každej ľudskej činnosti, pri hre, pri práci, v aktívnom odpočinku, v rodinnej debate, v občianskych aktivitách, v komunikácii so spolupracovníkmi. Možno ho nájsť aj v edukatívnom prostredí napr. žiak si nevedomky osvojuje školácky zlozvyk.

Počas učebného procesu je nutné dodržiavať určité zákony učenia, ktoré môžeme charakterizovať ako určité princípy, ktoré zabezpečujú efektívnosť tohto procesu. Patria k nim:

 1. Zákon motivácie (motivácia pozitívna – motivácia negatívna/ vonkajšia motivácia – vnútorná motivácia). Zámerom efektívneho motivačného prístupu je pretvoriť vonkajšie a krátkodobé motívy na dlhodobé a vnútorné, nezanedbať nevedomú, ale sústrediť sa na vedomú motiváciu a uprednostniť pozitívnu pred negatívnou motiváciou.
 2. Zákon transferu predstavuje vplyv skôr naučeného správania alebo poznatku na to, čo sa učíme teraz, teda vplyv úlohy A na úlohu B. Môže ísť buď o pozitívny transfer, ktorý uľahčuje učenie alebo negatívny (interferencia).
 3. Zákon spätnej väzby (informácie) znamená, že v priebehu učebného procesu je nevyhnutné poskytovať učiacemu sa informácie o priebehu jeho učenia a jeho výsledku.
 4. Zákon opakovania znamená proces, v ktorom prebieha posilnenie spojenia medzi podnetom a reakciou. Zákon opakovania je úzko spojený so zákonitosťami procesu pamäti, pretože opakovanie obnovuje a posilňuje pamäťové stopy v mozgu a tým zabezpečuje trvácnosť naučeného učiva.

Pre zabezpečenie účinného učenia treba mať rovnako na zreteli aj podmienky, ktoré ho determinujú. Môže ísť o rôzne vnútorné a vonkajšie podmienky.

Podmienky učenia:

 1. súvisiace s jednotlivcom (faktor rastu = školská zrelosť, faktor predchádzajúcej skúsenosti, faktor schopností),
 2. súvisiace s učiteľom (ako učiť, čomu učiť, ako kontrolovať, hodnotiť),
 3. súvisiace s učivom (vplyv významnosti učebnej látky na efekt učenia, frekvencia učebnej látky súvisiaca s jej významnosťou, podobnosť látky),
 4. súvisiace so samotným procesom učenia (individuálne a skupinové učenie, psychohygienické podmienky učenia).

 

V súčasnosti sa čoraz viac do popredia dostáva problematika celoživotného učenia (lifelong leraning, angl.), ktoré by sme zjednodušene mohli označiť ako „učenie sa od kolísky až po hrob“. Celoživotné učenie sa je pojem na označenie dimenzie dlhodobosti, celoživotnosti javu a procesu ľudského učenia sa v rozmanitých formálnych učebných situáciách (v škole, na školení, v kurze apod.) a informálnych sociálnych situáciách (v rodine, v rovesníckej skupine, na pracovnej porade, v kine, v kostole…) na celoživotnej ceste v životnom cykle (Švec, 2002).

 

Vedomosti, zručnosti a návyky

Vedomosti sú osvojené, zapamätané a pochopené, fixované a subjektívne spracované poznatky, fakty, informácie… Vzťahy medzi nimi sú v podobe pojmov, pravidiel, poučiek, zákonov apod., v ktorých sa odráža poznanie objektívnej skutočnosti vo vedomí žiakov, študentov. Predstavujú  istý stupeň  poznania objektívnej skutočnosti, ktoré vzniklo nielen vo vyučovacom procese ale i sebavzdelávaním a náhodným učením. Vedomosti sú nástrojom myslenia a prostriedkom rozvíjania osobnosti (Baláčková, Černáková, 2009).

Zručnosti sú nadobudnuté pohotovosti presne, správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou vykonať istú činnosť na základe osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej skúsenosti, zdokonaľuje sa opakovaním (napr. šoférovanie, vyšívanie, varenie apod.). Môžu sa týkať  rôznych mentálnych, fyzických i manuálnych činností. Charakterizuje ich šikovnosť, úspešnosť, správnosť a samostatnosť vykonávať istú činnosť aj v zmenených nových podmienkach. Ak hovoríme o intelektuálnych zručnostiach nazývajú sa spôsobilosti.

Zručnosti  môžeme tiež deliť na jednoduché (obsahujúce jeden úkon) a zložité (zahŕňajú viacero činností). Viacnásobným opakovaním a nácvikom zručností vznikajú návyky. Návyky sú zautomatizované vykonávania niektorých činností (napr. základné hygienické návyky). Pri vykonávaní niektorých činností už nie je prítomná uvedomelá kontrola.

 

Vlastnosti osobnosti, schopnosti, nadanie, talent, inteligencia

Vlastnosti alebo črty osobnosti sú vnútornými všeobecnejšími predpokladmi duševnej činnosti a správania človeka. Od nich vo veľkej miere závisí, ako sa bude človek správať v istých situáciách (Baláčková, Černáková, 2009).

Schopnosti (Bátorová, 1997) sú  všeobecné a relatívne stále vlastnosti osobnosti, ktoré determinujú úroveň výkonnosti človeka v danej činnosti. Sú teda podmienkou pre úspešné vykonávanie činností, pričom konkrétna činnosť býva podmienená súborom schopností.  Schopnosti treba odlíšiť od vlôh, ktoré predstavujú vrodené predpoklady na rozvíjanie jednotlivých činností. Treba ich však odlíšiť od vedomostí či zručností, ktorých úroveň môže byť determinovaná väčšou usilovnosťou subjektu. Preto za schopného sa nepovažuje ten, kto nadobudol požadované poznatky, ale ten, kto má predpoklady rýchlo a presne si ich osvojiť a adekvátne využiť na ďalší rast alebo tvorivo uplatniť v praktickej činnosti. Schopnosti môžeme stručne charakterizovať ako neuropsychické vlastnosti osobnosti, ktoré sa rozvíjajú na základe vlôh. Rozdeľujeme ich na všeobecné (spoločné pre všetkých ľudí) a špeciálne (rozvinuté v niektorej špecifickej oblasti – umelecké, telesné, jazykové, matematické…).                          

Ak sa schopnosti v istom smere neprestajne rozvíjajú a umožňujú dosahovať nadpriemerné výkony, môžeme hovoriť o nadaní. Mimoriadne vysoký stupeň nadania nazývame talentom.

Všeobecné rozumové schopnosti možno nazvať aj inteligenciou. Podľa pedagogického slovníka (Průcha, Walterová, Mareš, 1998) je to schopnosť človeka názorne, alebo abstraktne myslieť v rečových, numerických, časopriestorových a iných vzťahoch a nachádzať riešenia problému. Umožňuje účelne jednať, úspešne zvládnuť komplexné a špecifické situácie. Nie je priamo pozorovateľná. Rozlišuje sa inteligencia napr. biologická, kultúrna, akademická, praktická, všeobecná, špecifická (hudobná, matematická, motorická, jazyková, sociálna apod.). Inteligencia je z väčšej časti vrodená a inteligenčný kvocient (IQ) sa dá merať inteligenčnými testami.

Relatívne novou je Gardnerova teória viacnásobnej inteligencie (MI – multiple intelligences), ktorá pojednáva o tom, že neexistuje iba jediná všeobecná inteligencia, ale ľudia sa líšia minimálne siedmimi rozličnými druhmi (napr. matematicko-logická, jazyková, telesne-pohybová, muzikálna, vizuálno-priestorová, interpersonálna, intrapersonálna, prírodná apod.) (Gardner, 1983).

Novšie koncepty pojednávajú aj o existencii sociálnej (schopnosť poradiť si s ľuďmi, vedieť s nimi komunikovať) a emocionálnej (schopnosť prežívať vzťahy k svetu, iným i sebe samému) inteligencie, ktoré by sme mohli konštatovať, že sú často pre úspech v reálnom živote významnejšie než úroveň inteligenčného kvocientu. Okrem ľudskej inteligencie možno v súčasnosti nájsť množstvo prác na tému umelej inteligencie. Tu však treba upozorniť na fakt, že počítače v skutočnosti nemyslia, ale je nutné ich programovať, aby simulovali kognitívne procesy.