Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Pedagogická terminológia

Kľúčové slová

výchova, sebavýchova, prevýchova, vzdelávanie, vzdelanie, sebavzdelávanie, výchovno-vzdelávací proces, vyučovanie, učenie a učenie sa, vedomosti, zručnosti, návyky, vlastnosti, schopnosti, vlohy, nadanie, talent, inteligencia, edukácia, edukačné prostredie, edukátor, edukant, edukačné konštrukty, edukačná realita, kurikulum, kompetencie a kompetentnosti.        

Vo vzťahu k problematike základnej pedagogickej terminológie je potrebné uviesť, že sa vyznačuje nejednotnosťou. Význam pojmov používaných v edukačných vedách sa mení historickým vývojom a tiež je ovplyvnený myslením v rámci rôznych pedagogických smerov. V posledných rokoch sa objavujú aj komplikácie s preberaním terminológie z anglického jazyka ako je napríklad edukácia, kurikulum, kompetencie apod. Na základe uvedeného je pochopiteľné, že  v našej publikácii nemožno objasniť pedagogickú terminológiu v celej jej šírke a preto sa pokúsime pre potreby základnej orientácie v problematike uviesť iba niektoré všeobecne uznávané definície a relatívne najčastejšie pertraktované pojmy. Terminológiu pedagogiky pre účely našej publikácie rozdeľujeme na klasické základné pojmy, ktoré majú dlhodobé ukotvenie v slovenskej terminológii a novšie pojmy, ktoré prenikli do slovenského jazyka z medzinárodnej terminológie ovplyvnenej angličtinou. Medzi klasické pojmy pedagogiky zaraďujeme pojmy výchova, vzdelávanie, vzdelanie, vyučovanie, učenie, vedomosti, zručnosti, schopnosti a s nimi súvisiace ďalšie pojmy, ktoré bližšie objasníme. Novšie pojmy, s ktorými sa v pedagogike (v súlade s medzinárodnou kodifikáciou) stretávame napr. u autorov Průcha (1997), Švec (2002), sú odvodené od pojmu edukácia.