Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Profesijné kompetencie a profesijný štandard učiteľa

V poslednom období boli vytvorené rozličné modely profesijných kompetencií učiteľa, teda toho, čo musí učiteľ vedieť a vykonávať. Kompetencie učiteľa predstavujú komplex vedomostí, zručností a dispozícií potrebných k vykonávaniu jeho profesie. Tie, ktoré sa v pedagogickej literatúre najčastejšie definujú zahŕňajú:

  1. kompetencie odborno-predmetové (učiteľ by mal ovládať vedecké základy predmetov, ktoré vyučuje),
  2. kompetencie psychodidaktické (učiteľ by mal vedieť vytvárať priaznivé podmienky pre učenie, motivovať a aktivizovať žiakov, vytvárať priaznivú emocionálnu a pracovnú klímu atď.),
  3. kompetencie komunikatívne (učiteľ by mal vedieť otvorene a primerane komunikovať so žiakmi, kolegami, rodičmi apod.),
  4. kompetencie organizačné a riadiace (učiteľ by mal vedieť plánovať a riadiť svoju činnosť a udržiavať určitý poriadok a systém),
  5. kompetencie diagnostické a intervenčné (učiteľ by mal ovládať techniky, ktoré mu umožnia poznať, ako žiak myslí, cíti, v čom má problémy a ako mu pomôcť),
  6. kompetencia poradenská a konzultačná (učiteľ by mal v prípade potreby vedieť poradiť najmä rodičom),
  7. kompetencia reflexie vlastnej činnosti (učiteľ by mal byť schopný sebaanalýzy a zo zistených skutočností vyvodiť závery pre ďalšiu nápravu) (Průcha, 1997, s. 217).

 

Ako sme uviedli v kap. 2.2 pri pojednaní o kompetenciách, tak tieto bývajú vymedzované aj právnymi predpismi. V súčasnosti sú profesijné kompetencie učiteľa v SR vymedzené v rámci profesijného štandardu učiteľa. Pokyn ministra (č. 39/2017) vydáva profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení[1]. Učitelia sú podľa dosiahnutého kariérneho stupňa ďalej členení na začínajúceho učiteľa, samostatného učiteľa, učiteľa s 1. atestáciou a učiteľa s 2. atestáciou. Ku každej kategórii sú priradené kompetenčné profily, ktoré majú štruktúru podľa tabuľky 2. Každá kompetencia sa v Pokyne ministra č. 39/2017 ďalej dekomponuje na požadované vedomosti a spôsobilosti.

 

Tabuľka 2 Štruktúra kompetenčného profilu

Oblasti

Kompetencie

1.        Žiak

1.1        Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka

1.2       Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka

1.3       Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka

2.     Výchovno-vzdelávací proces

2.1       Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov

2.2      Plánovať a projektovať vyučovanie

2.3      Realizovať vyučovanie

2.4      Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka

3.    Profesijný rozvoj

3.1       Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj

3.2      Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou

Zdroj: Pokyn ministra č. 39/2017


[1] Jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov: a) učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy); b) učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy); c) učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy); d) učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľa pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy); e) učiteľ základnej umeleckej školy; f) učiteľ jazykovej školy; g) učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie; h) majster odbornej výchovy; i) vychovávateľ; j) pedagogický asistent; k) zahraničný lektor; l) tréner športovej triedy a tréner športovej školy; m) korepetítor (Pokyn ministra č. 39/2017)