Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Profesia učiteľa a aj výkon činnosti všetkých ostatných pedagogických a odborných zamestnancov sú veľmi náročné nie len na ich odbornú a kvalifikačnú stránku, ale na druhej strane sú vysoko kladené aj požiadavky na ich morálny profil, ktorý je aj súčasťou legislatívnych požiadaviek na výkon profesie.

V súlade so zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva a zverejňuje Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov[1]. Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, vydáva a zverejňuje ho ministerstvo školstva na svojom webovom sídle a zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.

Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca. Obsahom etického kódexu sú základné morálne princípy, ktoré by mal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec dodržiavať vo vzťahu k sebe, ostatným zamestnancom školy, žiakom, rodičom alebo iným fyzickým osobám než rodičom, ktorí majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo zástupcom zariadení, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody a k verejnosti. Etický kódex má slúžiť na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.

Každý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec má byť morálnou a odbornou autoritou, ale aj pomocníkom a sprievodcom detí a žiakov pri ich výchove a vzdelávaní a optimalizácii osobnostného vývinu. Morálne kvality pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a schopnosť riešiť etické problémy predstavujú jeden z kľúčových atribútov úspešného výkonu pracovnej činnosti. Zmyslom etického kódexu je podporovať pozitívnu pracovnú motiváciu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca vychovávať a vzdelávať žiakov ako osobnosti, ktoré si nielen nájdu uplatnenie na trhu práce, ale budú aj morálne vyspelými bytosťami s etickými normami a hodnotami, s ktorými sú vnútorne stotožnení.

Bližšie sú v etickom kódexe rozpracované časti ako Preambula; I. Poslanie a morálka pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca; II. Vzťah pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca k sebe samému a k výkonu pracovnej činnosti ; III. Vzťah pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca k žiakom, zákonným zástupcom a k zástupcom zariadenia; IV. Vzťah pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca k sebe samému, ku kolegom, k žiakom, ku škole a k verejnosti.

                   

Otázky a úlohy na opakovanie

  1. Cez knižničné služby vašej vysokej školy (alebo vyhľadajte na internete) si zabezpečte 2 pedagogické monografie, 2 zborníky z pedagogických konferencií, 2 pedagogické časopisy, v ktorých sa pojednáva o vnútorných a vonkajších činiteľoch vplývajúcich na osobnosť edukanta. Podľa pravidiel citovania, vybrané činitele definujte. Pod každou citovanou definíciou uvediete bibliografický záznam zdroja, z ktorého ste definíciu prevzali. Spolu by malo byť vypracovaných 6 definícií vybraných súčastí vnútorných a vonkajších činiteľov pôsobiacich na osobnosť edukanta.

 

  1. Prostredníctvom samoštúdia si naštudujte vymedzenie učiteľa a učiteľskej profesie v slovenskej legislatíve a práva a povinnosti pedagogického zamestnanca. Preštudujte si zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (dostupný na internete: www.minedu.sk). Na vybranú časť uvedeného zákona odborným jazykom vypracujte recenziu. Analyzujte, posúďte a zhodnoťte vybranú časť zákona z hľadiska pozitívnych a negatívnych dopadov na pôsobenie učiteľa v praxi (v rozsahu max. 1700 znakov).

 

3.Preštudujte si Vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (dostupná na internete: https://www.minedu.sk/26353-sk/pravne-predpisy/) a identifikujte v nej v súlade s Vaším dosiahnutým vzdelaním a prebiehajúcim štúdiom aké budú Vaše možnosti uplatnenia v edukačnej praxi.


[1] Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je dostupný na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dostupné na: https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/