Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Školský systém v SR

Školský systém je nosnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho systému. Tvorí ho sústava inštitúcií tzv. formálnej edukácie, ktoré riadi a spravuje ministerstvo školstva. Všeobecne rozlišujeme dva základné typy školských systémov a to duálny (v ktorom existujú súbežne rôzne typy škôl už na úrovni povinnej školskej dochádzky) a jednotný (ktorý neumožňuje vonkajšiu diferenciáciu na úrovni povinnej školskej dochádzky) (Kostelník, 2009). Slovenský školský systém je kombinovanou sústavou jednotného a duálneho systému s väčšinovou jednotnou orientáciou. Väčšina detí navštevuje jednotne organizovaný druhý stupeň základnej školy a z hľadiska zriaďovateľa rozlišujeme na Slovensku školy štátne, cirkevné a súkromné (Baďuríková a kol., 2001).

 1. mája 2008  Národná rada SR prijala školský zákon (Zákon o výchove a vzdelávaní), ktorý je platný od šk. r. 2008/2009. Zákon člení stupne vzdelania (§ 16) v súlade s medzinárodnou klasifikáciou vzdelávania ISCED.

Klasifikácia ISCED (International Standard Classification of Education) je Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania, ktorá bola vypracovaná a vydaná medzinárodnou organizáciou UNESCO. Klasifikácia vzdelávania je medzinárodne platný štandard pre pomenovanie stupňov školského vzdelávania tak, aby mohli byť zhodným spôsobom porovnané medzi jednotlivými štátmi (pretože má každý štát iný systém vzdelávania a pomenovania). Prvá verzia štandardu ISCED bola vypracovaná v roku 1976 a od tohto obdobia sa priebežne modifikuje a inovuje. V súčasnej dobe má klasifikácia ISCED celkom 9 úrovní (ISCED0 až ISCED 8 – bližšie spracované v tabuľke 3), ktoré môžu mať ďalšie vnútorné členenie. 

Stupne vzdelania v SR sa členia na:

 1. Predprimárne vzdelanie, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v materskej škole. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. V súlade s osobitosťami detí vytvára predpoklady pre ich ďalšie vzdelávanie a pripravuje ich na život v spoločnosti.
 2. Základné vzdelanie, ktoré sa člení na:
 3. primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy a dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
 4. nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Základná škola má spravidla deväť ročníkov. Člení sa na prvý a druhý stupeň. Prvý stupeň „plnoorganizovanej základnej školy“ tvoria prvý až štvrtý ročník, druhý stupeň tvoria piaty až deviaty ročník. Poskytuje žiakovi základy pre jeho orientáciu v živote a na ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

 1. Stredné vzdelanie sa člení na:
 2. a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a v učebných odboroch, určených štátnym vzdelávacím programom, môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list. Dokladom o získanom stupni vzdelania v praktickej škole je záverečné vysvedčenie,
 3. b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne) získa žiak absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list;
 4. c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) žiak získa absolvovaním vzdelávacieho programu v gymnáziu,  ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške;
 5. d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) žiak získa absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu v SOŠ, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške. V študijných odboroch, určených štátnym vzdelávacím programom, to môže byť aj výučný list.
 6. Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne) získa žiak absolvovaním:
 7. a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“. Titul sa uvádza za priezviskom a pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu,
 8. b)posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou alebo posledného ročníka súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, Titul sa uvádza za priezviskom (Zákon č. 245/2008 Z. z., 16; Kostelník, 2009).

Povinné vzdelávanie v SR od roku 2021 zahŕňa povinný 1 rok predprimárneho vzdelávania a 10 rokov povinnej školskej dochádzky.

Povinná školská dochádzka je v SR desaťročná a začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, kedy dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a trvá najviac do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné (bližšie pozri zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov).

Sústavu škôl tvoria podľa uvedeného zákona (Zákon č. 245/2008 Z. z., § 27) tieto druhy škôl:

 • materská škola,
 • základná škola,
 • gymnázium,
 • stredná odborná škola,
 • konzervatórium,
 • školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • základná umelecká škola,
 • jazyková škola.

 

Materská škola podporuje rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej a utvára predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie, v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Základná škola podporuje rozvoj osobnosti žiaka po stránke rozumovej, mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie. Má spravidla deväť ročníkov. Člení sa na prvý (1. – 4. ročník) a druhý (5. – 9. ročník) stupeň. V súčasnosti[1] sa však už pripravuje reforma vzdelávania a jej pilotné overovanie, ktorej zámerom je delenie povinného vzdelávania na 3 cykly vzdelávania. Integrované kurikulum pre základné školy bude štruktúrované do 3 cyklov, ktoré vymedzia základné vzdelávacie ciele. Prvý cyklus zahŕňa 1. – 3. ročník, druhý cyklus tvorí 4. a 5. ročník a tretí cyklus je tvorený 6. – 9. ročníkom. Cykly vymedzia základné vzdelávacie ciele pre oblasti a nie detailné obsahy, čím sa vytvorí flexibilita na tvorbu učebných plánov na úrovni škôl. Koncipovanie vzdelávacieho programu v cykloch zníži časový tlak na učiteľov a žiakov a umožní prispôsobiť vzdelávanie potrebám a možnostiam žiakov. Zlepšia sa možnosti individualizácie vzdelávania a predpokladá sa tiež zníženie podielu žiakov opakujúcich ročník a v dôsledku toho predčasne ukončujúcich vzdelávanie (Plán obnovy – komponent 7).

 

Stredné školygymnázium,  konzervatórium a stredná odborná škola.

Gymnázium je všeobecno-vzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách.

Konzervatórium poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie na troch úrovniach:

 1. a) nižšie stredné vzdelanie úspešným ukončením 4. ročníka v osemročnom vzdelávacom programe,
 2. b) úplné stredné odborné vzdelanie úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
 3. c) vyššie odborné vzdelanie úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Stredná odborná škola (SOŠ) je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v najmenej dvojročnom a najviac v päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Programy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností, ale môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Praktická časť vyučovania sa uskutočňuje priamo na SOŠ alebo na pracovisku (v stredisku) praktického vyučovania.

Praktické vyučovanie je súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ. Hlavnými formami praktického vyučovania sú odborný výcvik, odborná prax a praktické cvičenie. Odborný výcvik je vyučovací predmet praktického vyučovania, ktorý sa uskutočňuje cvičnou prácou (zhotovovanie výrobkov, poskytovanie služieb, a i.). Odborná prax je vyučovací predmet praktického vyučovania, ktorý sa môže vykonávať, podľa schválených vzdelávacích programov, aj počas prázdnin. Praktické cvičenia sú zamerané na nácvik zručností pri technologických, technických, grafických a iných činnostiach.

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania sú: nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Nadstavbové štúdium nadväzuje na predchádzajúce vzdelávanie a ukončuje sa maturitnou skúškou. Pomaturitné štúdium na SOŠ je určené pre uchádzačov, ktorí majú úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie. Zamerané je na zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností. Člení sa na kvalifikačné, inovačné (zdokonaľovacie), špecializačné a vyššie odborné štúdium. (Zákon č. 245/2008 Z. z.; Kostelník, 2009).

V nasledujúcej tabuľke 3 uvádzame podrobnejšiu klasifikáciu ISCED s uvedením príslušnej úrovne vzdelávania v slovenskom školstve.

Tabuľka 3 Stupne vzdelávania ISCED a prislúchajúca úroveň v SR

Úroveň

Opis úrovne

Zodpovedajúca úroveň v slovenskom školskom systéme/ukončenie

ISCED 8

Doktorandský stupeň

Doktorandské štúdium / VŠ diplom a dodatok k diplomu

ISCED 7

 

Druhý stupeň terciárneho vzdelávania  (Second stage of tertiary Education)

vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské vzdelanie – II. Stupeň / VŠ diplom a dodatok k diplomu

ISCED 6

Prvý stupeň terciárneho vzdelávania (First stage of tertiary Education)

vysokoškolské bakalárske vzdelanie – I. stupeň / VŠ diplom a dodatok k diplomu

ISCED 5

Krátke cykly terciárneho vzdelávania

vyššie odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné / (absolventský diplom) vysvedčenie o absolventskej skúške (absolutórium)

ISCED 4

Post-sekundárne, neterciárne vzdelávanie

(Postsecondary Education)

Pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium /vysvedčenie o maturitnej skúške

 

ISCED 3C

Stredné odborné vzdelávanie

 

Stredné odborné školy bez maturity / vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

ISCED 3 B

Stredné odborné vzdelávanie

Stredné odborné školy ukončené maturitou / vysvedčenie o maturitnej skúške

ISCED 3 A

Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné

(Upper secondary Education)

Gymnázium / vysvedčenie o maturitnej skúške

ISCED 2

Nižšie sekundárne vzdelávanie

(Lower secondary Education)

2. stupeň základnej školy a nižšie ročníky osemročných gymnázií / vysvedčenie

ISCED 1

Primárne vzdelávanie

(Primary Education)

1. stupeň základnej školy / vysvedčenie

ISCED 0

Preprimárne vzdelávanie nultého stupňa

(Pre-primary Education)

materská škola / osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

  Zdroj: upravené podľa ISCED, 2011         


[1] Od roku 2026 by mali všetky školy v SR  realizovať výchovu a vzdelávanie v cykloch podľa nových kurikulárnych dokumentov.