Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Základy metodológie pedagogického výskumu

Kľúčové slová

Pedagogický výskum, metodológia, metodika, druhy výskumov, akčný výskum, požadované vlastnosti výskumu, postupnosť a fázy výskumu, metódy pedagogického výskumu, publikačné zdroje v pedagogike.

Pedagogika je veda o teórii, praxi a výskume výchovných a vzdelávacích javov.  Ako vedná disciplína musí svoje poznatky a teórie overovať a potvrdzovať výskumom – dokazovať systematicky, objektívne. Úlohou pedagogického výskumu je zefektívnenie výchovy a vzdelávania.  Teda pedagogický výskum jednak skúma, systematizuje edukačné javy a tiež dáva podnety, návrhy k zlepšeniu a zefektívneniu výchovy a vzdelávania.

Cieľom pedagogického výskumu je zisťovať nové poznatky, ktoré obohacujú vedu. Výskum sa snaží o zovšeobecňovanie poznatkov – o to, aby zistenia platili pre čo najširšiu populáciu. Výskum je hlavným zdrojom budovania pedagogickej teórie. Naopak, pedagogické diagnostikovanie (vysvetlené v predchádzajúcej kapitole) má oveľa užší rámec. Zisťuje poznatky o jednotlivcovi alebo skupine. Nesnaží sa o zisťovanie takých poznatkov, ktoré by boli široko zovšeobecniteľné. Metódy vedeckého výskumu sú do značnej miery totožné s metódami pedagogického diagnostikovania. Závery výskumov nemusia nevyhnutne viesť k zlepšeniu zistenej situácie (môže ísť len o konštatovanie zistenia). Naopak, diagnostikovanie smeruje vždy k náprave (Gavora, 1999).

Výskum je sústava organizovaných aktivít, ktorá zahrňuje procesy štúdia, experimentovania, konceptualizácie a testovania teórie, ktoré sú obsiahnuté vo vznikajúcich poznatkoch a ich presune do praxe (Jablonský In Kratochvílová, 2007). 

Metodológia výskumu je vedná disciplína, ktorá skúma a opisuje plánovanie, organizáciu a realizáciu výskumu vrátane vyhodnotenia výskumných dát. Metodológia výskumu teda opisuje viac než len výskumné metódy. Zaoberá sa tým, čo robí výskumník pred vstupom do terénu (plánovanie výskumu), počas terénnej fázy výskumu (použitie výskumných metód) a po návrate z terénu (vyhodnocovanie a interpretácia dát získaných v teréne.

Od metodológie výskumu je potrebné odlišovať metodológiu vedy, metavednú disciplínu zaoberajúcu sa základnými otázkami budovania vedy a vedných systémov. Je to akási nadstavba konkrétnych vedných disciplín, pedagogiky, psychológie, chémie, fyziky atď. Ruka v ruke s ňou sa rozvíjajú disciplíny ako filozofia vedy, logika vedy, sociológia vedy, psychológia vedy apod.

Metodológiu výskumu je potrebné odlišovať od výskumnej metódy, ako je pozorovanie, experiment, škálovanie apod. Metodológia výskumu je vedná disciplína, výskumná metóda je presne určený spôsob zberu výskumných dát a ich spracovanie.

Metodika výskumu je súbor viacerých metód a postupov, ktoré používa výskumník v konkrétnom výskume (Gavora a kol., 2010).

 „Výskumná činnosť zahŕňa plánovanie, realizáciu, publikovanie výskumných prác, normy a etické princípy vedeckej práce v pedagogickom výskume“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 122).