Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Literatúra

Atkinsonová a kol. 1995. Psychologie. Praha : Victoria publishing. 1995 s. ISBN 80-85605-35-X.

BAĎURÍKOVÁ, Z. a kol. 2001. Školská pedagogika. Bratislava : UK. 253 s. ISBN 80-223-1536-2.

BAKOŠOVÁ, Z. – LUBELCOVÁ, G. – POTOČÁROVÁ, M.  2005. Sociálna pedagogika. Bratislava : SPN. 168 s. ISBN 80-10-00485-5.

BAKOŠOVÁ, Z. 2008. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava : Univerzita Komenského. 251 s. ISBN 978-80-969944-0-3.

Baláčková, Ľ. – Černáková, E. 2009. Všeobecná pedagogika. Nitra : SPU. 86 s. ISBN 978-80-552-0260-0.

BÁTOROVÁ, Z. 1997. Úvod do psychológie. 3. nezmenené vydanie. Nitra : SPU. 104 s. ISBN 80-7137-384-2.

Benčo, J. 2001. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: IRIS. 194 s. ISBN 80-89018-27-0.

Bizová, N. 2015. Náhradná rodinná výchova. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. 118 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑925­‑4.

Blížkovský, B. 1992. Systémová pedagogika. Ostrava : Amosium servis. 303 s. ISBN 80-85498-18-9.

Burgerová, J. 1997. Modely vzdelávacej informatiky vo vysokoškolskej výučbe technológie vzdelávania. In: Technologické otázky ve vzdělávání. KAVAPECH 1997, ISBN 80-85853-28-0, str. 193-194.

Crook, D. 2002. Educational studies and teacher education. In British Journal of Educational Studies, vol. 50, no. 1, pp. 57-75. ISSN 0007-1005.

Danek, J. 2011. Podstata a význam výchovy. Trnava : UCM. 103 s. ISBN 978-80-8105-208-8.

Daniel, J. a kol. 2003. Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra : Enigma. 278 s. ISBN 80-89132-05-7.

DARGOVÁ, J. – PETRASOVÁ, A. 2004. Výchova k poznaniu. In DARÁK, M. et al.   Kapitoly z teorie výchovy: zborník príspevkov zo  seminára „Aktuálne trendy v teórii výchovy“. 2. vyd. Prešov : FHPV PU. 300 s. ISBN 80-8068-255-0.

Dobrovská, D. 2014. Pojem „inženýrska pedagogika“ a mnohoznačnost jeho výkladu. In Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově [online]. roč. 64, č. 1, s. 64-66 [cit. 2018-02-20]. Dostupné na: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=1757&edmc=1757

Ďurič, L. – Bratská, M. a kol. 1997. Pedagogická psychológia. Bratislava : SPN. 466 s. ISBN 80-08024-98-4.

Eshach, H. (1 April 2007). „Bridging In-school and Out-of-school Learning: Formal, Non-Formal, and Informal Education“. Journal of Science Education and Technology. 16 (2): 171–190. Bibcode:2007JSEdT..16..171E. doi:10.1007/s10956-006-9027-1. ISSN 1573-1839. S2CID 55089324. Archived from the original on 12 May 2022. Retrieved 15 May 2022.

Etický kódex pedagogickcých zamestnancov a odborných zamestnancov [online]. [cit. 2023 -01-20]. Dostupné na: https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/

Fenstermacher, G.D. – Soltis, J. F.  2008. Vyučovací styly učitelů. Praha : Portál. 124 s. ISBN 978-80-7367-471-7.

Fontana, D. 2003. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, ISBN 80-7178-626-8.

Gardner, H. 1983. Frames of Mind: The theory of multiple intelligences, New York : Basic Books. 528 pp. 

Gavora, P. 1999. Akí sú moji žiaci? Bratislava : Práca. 239 s. ISBN 80-7094-335-1.

Gavora, P. 2001. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : UK. 236 s. ISBN 80-223-1628-8.

Gavora, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu [online]. Bratislava : UK [cit. 2018-04-26]. ISBN 978-80-223-2951-4. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/

GOGOVÁ, A. – KROČKOVÁ, Š. – PINTES, G. 2004. Žiak – sloboda – výchova. Nitra : UKF. 312 s. ISBN 80-8050-675-2.

GRECMANOVÁ, H. a kol. 1999. Obecná pedagogika I. Olomouc : Hanex. 231 s. ISBN 80-85783-20-7.

GRECMANOVÁ, H. a kol. 2000. Obecná pedagogika II. Olomouc : Hanex. 192 s.  ISBN 80-85783-24-X.

Gutek, G. L. 1997. Historical and philosophical foundations of education. Upper Saddle River : Pearson. 432 s. ISBN 0132097435.

Hendl, J. 2005. Kvalitativní výskum. Praha : Portál. 408 s. ISBN 80-7367-040-2.

HIPŠ, J. – Ďurišová, P. 2006. Svet je len jeden. Príručka globálneho rozvojového vzdelávania. Bratislava : CEEV Živica. 46 s. ISBN 80-968989-5-7.

HLÁSNA, S. – HORVÁTHOVÁ, K. – MUCHA, M., a kol. 2006. Úvod do pedagogiky. Nitra : Enigma. 360 s. ISBN 80-89132-29-4.

HOLOUŠOVÁ, D. 1999. Složky výchovy. In GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., Urbanovská, E. Obecná pedagogika I.  Olomouc : HANEX. 231 s. ISBN 80-85783-20-7.

Holoušová, D. 2008. Vědní obor pedagogika. In Kantorová, J. a kol. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky. Olomouc : HANEX. 244 s. ISBN 978-80-7409-024-0.

HOTÁR, V. a kol. 2000. Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika. Terminologický a výkladový slovník. 7. zväzok. Bratislava : SPN. 547 s. ISBN 80-08-02814-9.

Howell, Kerry E. (13 November 2012). „Preface“. An Introduction to the Philosophy of Methodology. SAGE. [online]. [cit. 2018-02-20]. ISBN 978-1-4462-9062-0. Dostupné na: https://books.google.sk/books?id=uYkRAgAAQBAJ&pg=PT10&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Human, Delon; Fluss, Sev S. (July 24, 2001). „The World Medical Association’s Declaration of Helsinki: Historical and contemporary perspectives. 5th draft“ (PDF). World Medical Association. Archived from the original (PDF) on October 6, 2016. Retrieved July 18, 2016.

IGIP: International Society for Engineering Pedagogy. 2017. [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné na: http://www.igip.org/index.php

JŮVA SEN.@JUN. 2003. Stručné dějiny pedagogiky. Brno : Paido. 91 s. ISBN 80- 7315-062-X.

KAČALA, J. – PISÁRČIKOVÁ, M. – POVAŽAJ, M. 2003. Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X

KALHOUS, Z. – OBST, O. a kol. 2002. Školní didaktika. Praha : Portál. 448 s. ISBN 80-7178-253-X.

KARIKOVÁ, S. 2001. Osobnostné charakteristiky učiteľa.  In Višňovský. Ľ. – Kačáni, V. a kol. Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS,  s. 61. ISBN 80-89018-25-4.

KASÁČOVÁ, B. 2004. Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov : MPC. 83 s.  ISBN 80-8045-352-7.

KIPIKAŠOVÁ, J. 2014. Využitie metódy sociometrie v práci výchovného poradcu [online]. Prešov : MPC. 37 s. [cit. 2018-04-26].  Dostupné na: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/10_ops_kipikasova_jana_vyuzitie_metody_sociometrie_v_praci_vychovneho_poradcu.pdf

KOMINAREC, I. a kol. 2005. Základy pedagogiky. Prešov: FHPV PU. 138 s. ISBN 80-8068-406-5.

Kostelník, J. 2009. Pedagogika I. Trnava : AlumniPress. 202 s. ISBN 978-80- 8096-093-3. 

Kouba, L. 1997. Faktory didaktické technologie. In: Technologické otázky ve vzdělávání. KAVA-PECH 1997, ISBN 80-85853-28-0, str. 39-41.

KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2001. Pedagogika voľného času, sociálna pedagogika a sociálna práca. In Pedagogická revue, roč. 53, 2001, č. 5, s. 415 – 423. ISSN 1335-1982.

Kratochvílová, E. 2007. Úvod do pedagogiky. Trnava : PF TU. ISBN 978-80-8082-145-6.

Kratochvílová, E. 2010. Pedagogika voľného času. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. 356 s. ISBN 978-80-8082-330-6.

Kraus, B. 2006. Teorie výchovy. Brno : Institut mezioborových studií. 29 s.

Kraus, J. a kol. 2005. Slovník cudzích slov akademický. Bratislava : SPN. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6.

KUČÍRKOVÁ, D. 2006. Environmentálna výchova ako súčasť procesu humanizácie a vzdelávania na stredných školách. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Konkurencie schopnosť v EÚ – výzva pre krajiny V4“ [CD]. 17.-18. mája 2006. Nitra : SPU, s. 1259-1264. ISBN 80-8069-704-3.

La Belle, Thomas J. (1 June 1982). „Formal, nonformal and informal education: A holistic perspective on lifelong learning“. International Review of Education. 28 (2): 159–175. doi:10.1007/BF00598444. ISSN 1573-0638. S2CID 144859947. Archived from the original on 12 May 2022. Retrieved 15 May 2022.

lassahn, R. 1992. úvod do pedagogiky. Bratislava : SPN. 178 s. ISBN 80-0801-827-5.

Maastricht Global Education Declaration 2002 [online] [cit. 2018-12-03]. Dostupné na: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf

MAŇÁK, J. 1997. Nárys didaktiky. Brno : MU. 104 s. ISBN 8021016612.

MANNIOVÁ, J. 2006.  Kultúra, multikultúrnosť a mutikultúrna výchova. In Pedago­gická re­vue, roč. 58, č. 3, s. 211 – 225. ISSN 1335-1982.

MASARIKOVÁ, A. – MASARIK, P. 2002. Vybrané kapitoly z pedagogiky voľného času. Nitra : UKF, Pedagogická fakulta. 204 s. ISBN 80-968735-0-4. 

Meřička, J. 2014. Inženýrska pedagogika a IGIP. In Jaroslav Balvín [online]. [cit. 2018-02-20].  Dostupné na:  http://jaroslavbalvin.eu/wp-content/uploads/2014/10/Mericka.pdf

MUŽÍK, V. 2002. Tělesná výchova – součást výchovy ke zdravému životnímu stylu. In  STŘELEC, S. et al. 2002. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno : Katedra pedagogiky PdF MU, s. 62-67. ISBN 80-86633-00-4.

Murphy, Patricia (2 September 2003). „1. Defining Pedagogy“. In Gipps, Caroline V. (ed.). Equity in the Classroom: Towards Effective Pedagogy for Girls and Boys. Routledge. ISBN 978-1-135-71682-0.

Nádvorník, O. – Volfová, A., /Ed./., 2004. Společný svět. Praha: Člověk v tísni, ISBN 80-903510-0-X.

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 [online] [cit. 2018-04-16]. Dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/documents/odborne_info/narodna_strategia_globalne%20vzdelavanie_2012_2016.pdf

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 978/2001 [online]. [cit. 2016- 10-03]. Dostupné na: <http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/>.

NOVÉ TRENDY V EKOLÓGIÍ [online]. 2000. Prešov : Katedra ekológie a biológie FHPV PU, 2000. [cit. 2016 – 10 – 04]. Dostupné na: <http://www.fhpv.unipo.sk/PU/FHPV/Ekologia/trendy.htm>.

OBDRŽÁLEK, Z. 2002. Škola a jej manažment. Bratislava : Univerzita Komenského. 223 s. ISBN 80-223-1690-3.

Obdržálek, Z. – Hováthová, K. a kol. 2004. Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN. 419 s. ISBN 80-10-00022-1.

Obdržálek, Z. a kol. 2004. Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN. 419 s. ISBN 80-10-00022-1.

Peel, Edwin A. „pedagogy“. www.britannica.com. Retrieved 15 August 2022.

PELIKÁN, J. 1995. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium. 234 s. ISBN 80-85498-27-8.

Pelikán, J. 2007. Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum. 175 s. ISBN 978-80-246-1265-2.

PETLÁK, E. 2004. Všeobecná didaktika. 2. vydanie. Bratislava : IRIS. 311 s. ISBN 80-89018-64-5.

Plán obnovy – komponent 7 vzdelávanie pre 21. storočie [online]. [cit. 2023 – 10 – 01]. Dostupné na: <https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/kvalitne-vzdelavanie/>

POKRIVČÁKOVÁ, S. 2000. Všeobecná pedagogika pre študentov SPU. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 103 s. ISBN 80-7137-769-4.

Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

PREVENDÁROVÁ, J. – KUBÍČKOVÁ, G. 1996. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava : SPN. 83 s. ISBN 80-08-01212-9.

PRŮCHA, J. –  WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. 1998. Pedagogický slovník.  2. rozšírené a prepracované vydanie. Praha : Portál. 336 s. ISBN 80-7178-252-1.

PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. 2003. Pedagogický slovník. Praha : Portál. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

PRŮCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. Praha : Portál.  496 s. ISBN 80-7178-170-3.

PRŮCHA, J. 2000. Multikulturní výchova. Teorie – praxe- výzkum. Praha : ISV. 211 s. ISBN 80-85866-72-2.

PRŮCHA, J. 2000. Přehled pedagogiky. Praha : Portál. 269 s. ISBN 80-7178-399-4.

PRŮCHA, J. 2002. Učitel. Praha: Portál. 154 s. ISBN 80-7178-621-7.

Průcha, J. 2006. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál. 272 s. ISBN 80-7178-944-5.

Průcha, J. 2009. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2.

Průcha, J. 2015. Pedagogické časopisy: jejich využívání jako informačních zdrojů. Pedagogická Orientace, 25(1):122-130, DOI: 10.5817/PedOr2015-1-122

Pupala, B. 2013. Teória a prax primárneho vzdelávania [online]. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, ISBN 978- 80-8082- 607-9. [cit. 2019-10-12].  Dostupné na: https://pdfweb.truni.sk/e-ucebnice/tppv/

ROCHE OLIVAR, R. 1992. Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana. 209 s. ISBN 80-7158-001-5.

Schmidt, Z. – Schmidt, P. 2021. Kompetencia verzus kompetentnosť. In PEDAGOGIKA.SK, roč. 12, 2021, č. 1. Dostupné na: https://www.casopispedagogika.sk/

Sirotová, M. – Vaniš, L. – Ručková, G. 2011. Úvod do pedagogiky. Trnava : UCM. 165 s. ISBN 978-80- 8105-279-8.

Skarupská, H. 2016. Filozofie a teorie výchovy. Praha : Hnutí R. 50 s.  ISBN 978-80-86798-70-7.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. 2020. Štandardy pre študijný program.

SLUŠNÁ, Z a kol. 2006.  Kul­túra, kultúrna rozmanitosť a multikultúrna výchova. Brati­slava : Národné osvetové centrum. s. 70.  ISBN 80-7121-266-0.

Suchožová, E., 2007. Globálne rozvojové vzdelávanie v edukačnej praxi ZŠ, Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. ISBN 978-80-8045-505-7

SUSTAINABLE DEVELOPMENT KNOWLEDGE PLATFORM. 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development [online]. United Nations. [cit. 2018-10-12]. Dostupné na: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

Svobodová, J. – Šmahelová, B. 2007. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno : MSD.140 s. ISBN 978-80-86633-81-7.

Šeben Zaťková, T. 2012. Učebné a vyučovacie štýly v kontexte neštandardných školských situácií. In Neštandardné pedagogické situácie v stredných odborných školách a možnosti ich riešenia II. Nitra : SPU, s. 96-106. ISBN 978-80-552-0833-6.

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. 2017. Education for global citizenship in preparation of teachers of vocational subjects. In R&E-source. ISSN 2313-1640, 2017, vol. 4, special iss., s. [1-7], online. Dostupné na internete: <http://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/issue/view/22>.

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. 2019. Global development education as a challenge for vocational education. In International forum for education. ISSN 2084-4204, 2019, vol. 9, no. 12, s. 48-70. Dostupné na internete: <https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/iffe/12/iffe1203.pdf>.

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, Tímea – MRAVCOVÁ, Anna – BARANOVIČ, Štefan. Výchova a udržateľný rozvoj. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2020. 174, s. ISBN 978-83-8111-188-1.

ŠVARCOVÁ, I. 2005. Základy pedagogiky. Praha : VŠCHT. 271 s. ISBN 80-7080- 573-0.

ŠVEC, Š. 2002. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava : IRIS. 318 s. ISBN 80-89018-31-9.

Švec, Š. a kol. 1998. Metodológia vied o výchove. Bratislava : IRIS. 303 s. ISBN 80-88778-73-5.

Švec, Š. a kol. 2015. Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 935 s. ISBN 978-80-223-3747-2.

Turek, I. 1998. Učiteľ a pedagogický výskum. Bratislava : MC. 120 s. ISBN 80-8052-013-5.

Turek, I. 2004. Inovácie v didaktike. Bratislava : MPC. 360 s. ISBN 80-8052-188-3.

UNDP. 2018. Sustainable Development Goals. [online]. New York : UN. [cit. 2018-10-22]. Dostupné na: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html>.

UNESCO – UIS. 2011. International Standard Classification of Education ISCED 2011 [online]. Montreal : Unesco Institute for Statistics [cit. 2018-02-20].  Dostupné na: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf

Višňovský, Ľ. – Kačáni, V. 2002. Základy školskej pedagogiky. Bratislava : IRIS.  221 s. ISBN 80-89018-25-4.

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z. z.

Watkins, Ch. – Mortimore, P. 1999. „1: Pedagogy: What do we Know?“. Understanding Pedagogy and its Impact on Learning. doi:10.4135/9781446219454. ISBN 9781853964534.

World Medical Association (2013). „Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects“. JAMA. 310 (20): 2191–2194. doi:10.1001/jama.2013.281053

Zákon č.  131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách

Zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí [online]. [cit. 2018-09-29]. Dostupné na: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-17>.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zaťková, T. – Svitačová, E. 2013. Globálne rozvojové vzdelávanie a jeho implementácia v edukačnom procese vysokých škôl. In Pedagogica actualis IV. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, s. 173–182.  ISBN 978-80-8105-448-8. 

ZELEŇÁKOVÁ, S. 2005. Multikultúrna výchova v škole. (Debata a historické pra­mene ako prostriedky multikultúrnej výchovy vo vyučovaní dejepisu). Bratislava : Meto­dicko-pe­dagogické centrum v Bratislave. 70 s. ISBN 80-8052-219-7.

Zormanová, L. 2014. Obecná didaktika. Praha : Grada, 239 s., ISBN 978-80-247-4590-9.

ŽILÍNEK, M. 1997. Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava : IRIS. 232 s. ISBN 80-88778-60-3.