Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Úvod

Predkladaná vysokoškolská učebnica bola vytvorená za účelom podpory štúdia v oblasti pedagogických vied a to primárne v programoch doplňujúceho pedagogického štúdia, ale samozrejme jej uplatnenie je omnoho širšie. Základy pedagogiky môžu slúžiť ako študijný zdroj v učiteľských študijných programoch, ale aj pre všetkých tých, ktorí majú záujem rozšíriť svoje poznatky v oblasti pedagogiky.

Vydavateľ tejto publikácie – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave poskytuje okrem štúdia v študijných programoch na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia aj ďalšie formy a možnosti rozšírenia, doplnenia, či prehĺbenia odbornej kvalifikácie. Okrem učiteľských študijných programov poskytujú ďalšie formy vzdelávania po ukončení vysokoškolského štúdia absolventom možnosť získania novej kvalifikácie. Napríklad formou doplňujúceho pedagogického štúdia absolvent nadobudne pedagogickú spôsobilosť umožňujúcu profesijné uplatnenie v oblasti práce s deťmi, mládežou, ale aj v iných pozíciách vyžadujúcich pedagogické vzdelanie (personalisti, školitelia, lektori, tréneri apod.). Keďže cieľom moderného vzdelávania 21. storočia je naučiť žiť ľudí v zmenených a meniacich sa podmienkach inak, vedieť sa adaptovať na globálnu realitu sveta, tak k uvedenému je v súčasnosti nevyhnutným predpokladom celoživotné vzdelávanie.

Vzdelávanie v oblasti pedagogickej vedy je určené pre ľudí, ktorí majú radi prácu s deťmi a mládežou, sú empatickí a chcú vykonávať zmysluplné zamestnanie, ale tiež je to vzdelávanie v oblasti pedagogického ovplyvňovania osobnosti človeka, čiže nadobudnuté poznatky sú využiteľné aj pre bežný život v kontakte s inými ľuďmi a pre sebarozvoj jednotlivca.

Veríme, že publikácia bude motivovať čitateľa  k tomu, aby konfrontoval svoje doterajšie poznatky a skúsenosti s aktuálnym rozvojom pedagogickej teórie, a najmä aby si doplnil a rozvíjal svoje vedomosti o oblasť pedagogických poznatkov. Učebnica je vhodná aj ako základ pre rozšírenie všeobecného vzdelania v odboroch neučiteľského zamerania o poznatky, ktoré sú využiteľné nielen v školskej praxi, ale aj v každodennom živote bežného človeka. Využitie pedagogickej vedy je možné tiež v oblasti mimoškolského vzdelávania, ekonomického rozhodovania, sociálnej politiky, v pomáhajúcich profesiách a aj v oblasti samotnej vedy, keďže vedecké poznávanie v súčasnom svete je  výrazne interdisciplinárne prepojené.

Základy pedagogiky predstavujú publikáciu, ktorá obsahuje prvotné poznatky z oblasti pedagogických disciplín, stručný úvod do ich štruktúry a základov metodológie pedagogických vied, popisuje vybrané súčasti výchovy a objasňuje vybrané činitele výchovy a základnú terminológiu. Z týchto poznatkov vychádzajú a na ňu nadväzujú ďalšie pedagogické disciplíny obsiahnuté v rôznych vyučovacích predmetoch vysokoškolského vzdelávania.  Učebnica je obsahovo koncipovaná tak, aby bola využiteľná v rovnomennom vyučovacom predmete „základy pedagogiky“, ale naprieč vysokoškolskými inštitúciami sa môžeme stretnúť aj s ďalšími synonymickými názvami obdobných predmetov ako: „všeobecná pedagogika“, „úvod do pedagogických vied“, „pedagogická propedeutika“ apod. Publikácia môže byť vhodným prostriedkom aj pre sebavzdelávanie a ďalšie vyučovacie predmety a kurzy z oblasti edukačných vied v podmienkach vysokoškolského vzdelávania.

Tematicky je obsah učebnice spracovaný do šiestich hlavných kapitol. Spracovanie jednotlivých kapitol vychádza z jednotného metodického prístupu, ktorý uľahčuje orientáciu v texte. Spracovanie textu jednotlivých kapitol zahŕňa didaktické funkcie v poradí: motivácia čitateľa k preberanej problematike – prvotné oboznámenie čitateľa s teoretickými východiskami preberanej problematiky – fixácia a upevnenie poznatkov.  Na začiatku jednotlivých kapitol sú umiestnené kľúčové slová, ktoré sú bližšie vysvetlené v spracovanom texte príslušnej kapitoly. Tieto kľúčové pojmy majú pri aktívnej práci s textom v úvode slúžiť ako motivačný prehľad kľúčových bodov preberanej témy a po podrobnejšom preštudovaní kapitoly môžu slúžiť na diagnostiku zapamätania. Po prvotnom prečítaní kapitoly by sa mal čitateľ pokúsiť jednotlivé pojmy charakterizovať bez použitia textu, až následne ich porovnať s príslušnými formuláciami obsiahnutými v učebnici. Na konci každej kapitoly sú formulované úlohy a otázky, ktoré slúžia na autodiagnostiku porozumenia textu. Zoznam literatúry na konci učebnice tvorí základné zdroje spracovaného textu, ale rovnako môže slúžiť ako inšpirácia k ďalšiemu hlbšiemu štúdiu rôznych oblastí pedagogických vied.

Veríme, že učebnica Základy pedagogiky nebude pre čitateľa iba povinnou literatúrou k štúdiu, ale stane sa prameňom sebazdokonaľovania,  motiváciou k ďalšiemu vzdelávaniu a inšpiráciou k rozvoju pedagogického myslenia.