Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

ZÁKLADY PEDAGOGIKY

Záver

Vysokoškolská učebnica „Základy pedagogiky“ a v nej prezentované poznatky a prístupy v rozsahu šiestich základných kapitol predstavuje základňu pre ďalšie štúdium pedagogickej teórie.  Teória je východiskom pre reálnu edukačnú prax a z tohto dôvodu je nevyhnutné neustále z nej vychádzať, rozvíjať ju a obohacovať o najaktuálnejšie trendy vychádzajúce zo súčasného stavu a úrovne vedy. Predložená vysokoškolská učebnica je prvotným vstupom do oblasti vied o výchove, naznačuje rôzne tematické oblasti dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania a je prvotným „stupienkom“ v pedagogickom vzdelávaní, na ktorý nadväzujú ďalšie pedagogické disciplíny a vyučovacie predmety, kurzy a programy vo vysokoškolskom štúdiu v jeho rozmanitých formách od študijných programov na jednotlivých stupňoch vzdelávania až po ďalšie formy vzdelávania. Uvedomujeme, si že táto publikácia nemôže obsiahnuť všetky oblasti edukačných vied v celej ich šírke, keďže obsahovo pokrýva iba jednu zo základných pedagogických disciplín (všeobecnú pedagogiku) v rámci štruktúry pedagogiky. Text učebnice je na príslušných miestach obohatený aj o mimotextové komponenty zahŕňajúce obrázky, tabuľky a vysvetľujúce poznámky pod čiarou a aparát napomáhajúci organizácii sebavzdelávania a fixácii poznatkov v podobe kľúčových slov a úloh ku kapitolám.   V ďalších etapách štúdia budú študenti nadväzovať na tematické oblasti obsiahnuté v tejto publikácii, budú z nich vychádzať a obohacovať tieto poznatky v rámci ďalších modulov, predmetov, respektíve ročníkov a stupňov pedagogického štúdia.

Text vysokoškolskej učebnice odráža primárne slovenské a české reálie, resp. stredoeurópske reálie, avšak na príslušných miestach naznačuje aj medzinárodné trendy vo vývoji pedagogického myslenia a uvádza medzinárodnú anglickú terminológiu. Publikácia je určená primárne pre slovenského čitateľa, avšak rovnako môže byť využiteľná pre zahraničných študentov a môže mať relatívne široké využitie v odbornej príprave pedagogických a odborných zamestnancov.

Načrtnuté tematické oblasti je nevyhnutné ďalej skúmať a rozvíjať o nové poznatky, aby teória naznačovala návrhy v smere skvalitňovania pedagogickej praxe. Výchova a vzdelávanie sú komplexné a zložité procesy, z čoho pramenia aj vysoké požiadavky na učiteľskú profesiu. Vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov a v ich celoživotnom vzdelávaní, sa vyžaduje neustále sebazdokonaľovanie, sebavzdelávanie a sebarozvoj.

V celom svete sú stále vyššie a vyššie požiadavky na kvalitu prípravy absolventov všetkých stupňov vzdelávania a v tomto zmysle veríme, že naša publikácia je aspoň malým príspevkom práve k podpore posunu kvality učiteľského vzdelávania a prípravy pedagogických a odborných zamestnancov, ale rovnako i možnosťou rozšíriť si poznatky všeobecného rozhľadu pre študentov a absolventov neučiteľských odborov štúdia.